Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2024

PSY-1703 Læringspsykologi - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for psykologi

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp på profesjonsstudiet i psykologi og kan derfor ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

PSY-1505 Læringspsykologi 10 stp

Innhold

Emnet fokuserer på læring og hvordan atferd endres som følge av erfaring. Læring ses i alle faser av livet og på alle viktige arenaer, som i hjemmet, i skole og undervisning, og i arbeidslivet, og angår både normalatferd og psykopatologi. Psykologisk behandling har som siktemål å skape endring, og baserer seg derfor ofte på kjente læringsprinsipper.

Emnet tar for seg utvalgte temaer der læringsprinsipper inngår, og belyser disse både empirisk/teoretisk og anvendt. Eksempler kan være atferdsproblemer, mobbing, prokrastinering, læringsstrategier, forhold som fremmer eller hemmer læringsmulighet, selvkontroll/selvregulering, mestring, smerteatferd, søvn, samt utvalgte kliniske temaer, så som fobier, angst og depresjon. Her gis også orientering om terapeutiske metoder som baserer seg på læringsprinsipper.

I undervisningen fokuserer emnet både på forebyggende, helsefremmende tenkning, samt på intervensjoner og terapi. I denne sammenheng berøres krav som stilles til forebyggende og terapeutiske tiltak, inkludert prinsipper for evaluering av slike, samt prinsipper for evidensbasert psykologisk behandling.


Obligatorisk forkunnskapskrav

PSY-1511 Statistics and method I, PSY-1603 Profesjonsforberedende emne I, PSY-2552 Kognitiv nevrovitenskap

Hva lærer du

Kunnskap

Ferdigheter

Kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Undervisningen består i stor grad av diskusjoner og gruppeoppgaver, gjerne basert på forskningsartikler studentene har lest på forhånd. Det forventes at studentene deltar aktivt gjennom hele semesteret. I tillegg skal alle gjennomføre gruppevis mikroundervisning om et læringspsykologisk tema