vår 2024
PSY-1606 Profesjonsforberedende emne IV - 5 stp

Emnetype

Emnet kan ikke tas som enkeltemne og er forbeholdt studenter på profesjonsstudiet i psykologi.

Obligatorisk forkunnskapskrav

PSY-1512 Statistikk og metode II, PSY-1604 Profesjonsforberedende emne II, PSY-1701 Personlighetspsykologi, PSY-2553 Cognitive Psychology and dissemination of science

Innhold

Faglig innhold og relevans i studieprogrammet

Emnet er fjerde del av et langsgående studieløp på profesjonsstudiet hvor studentene tilegner seg det nødvendige av kunnskaper, selvinnsikt og ferdigheter for å kunne fungere profesjonelt, hensiktsmessig og effektivt som psykologer etter fullført cand. psychol.-eksamen.

Det langsgående studieløpet har fokus på kunnskap og praktisk trening i mellommenneskelig kommunikasjon, formidling og forståelse slik at studentene er rustet til best mulig samarbeid og kontakt med andre fagfolk og klienter.

Emnet har fokus på personlige forutsetninger, kommunikasjon og kliniske ferdigheter i arbeid i et flerkulturelt samfunn

og med minoritetsgrupper. Psykologens rolle i kommunen, i forhold til lavterskeltilbud, forebygging, og samfunnsarbeid vektlegges. Studentene skal lære ferdigheter for å kunne tilpasse sin kommunikasjon og samhandling i møte med brukere, pårørende og samarbeidspartnere med ulik sosiokulturell, etnisk og faglig bakgrunn. Det legges vekt på å utvikle en kultursensitiv

holdning og toleranse i møte med personer med ulik kulturell og etnisk bakgrunn, samt hvordan en kan anvende kunnskap om menneskerettigheter i et psykologfaglig perspektiv.

Det faglige innholdet er strukturert i 3 temaer:

 • Tema 1: Psykologens rolle i kommunen, forebygging og samfunnsarbeid.
 • Tema 2: Kultursensitive kommunikasjonsferdigheter og betydningen av menneskerettigheter i arbeid med flerkulturelle og flerspråklige samfunn og minoritetsgrupper inkl. bruk av tolk.
 • Tema 3: Systemforståelse i organisasjoner og hvordan bidra til endringsprosesser.

Hva lærer du

Felles for alle temaene:

Kunnskap: Kunne forklare betydningen av egen utvikling i rollen som psykolog

Ferdigheter: Studenten skal kunne gi konstruktive og støttende tilbakemeldinger til hverandre, og vise interesse for å reflektere over tilbakemeldinger.

Vise initiativ til å delta faglig og konstruktivt i gruppediskusjoner der de reflekterer over psykologrollen og personlige forutsetninger drøftes.

Generell kompetanse:

Studentene skal kunne reflektere over hvilke forutsetninger og behov ulike grupper vil ha som mottakere av informasjon, og hvordan ens egen kommunikasjon og presentasjon kan tilpasses dette.

Tema 1: Psykologens rolle i kommunen, forebygging og samfunnsarbeid/menneskerettigheter

Kunnskap:

 • Ha kjennskap til psykologens rolle og problemstillinger en kan møte i arbeid på kommunalt nivå.
 • Ha kjennskap til hvordan arbeide forebyggende i et samfunnspsykologisk perspektiv på kommunalt nivå.
 • Ha kunnskap om menneskerettigheter i psykologisk arbeid
 • Ha kjennskap til betydningen av samarbeid med andre instanser der dette er relevant

Ferdigheter:

 • Kunne formidle fagstoff, problemstillinger og forslag til løsninger til aktuelle aktører i samfunnet som en del av endringsarbeid.
 • Kunne inngå i tverrfaglig og tverretatlig arbeid og kunne nyttiggjøre seg andre faggruppers bidrag for å skape sammenhengende tjenester overfor brukere

Generell kompetanse:

 • Kunne anvende psykologfaglig kunnskap i utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger de identifiserer i samfunnet.

Tema 2: Kultursensitive kommunikasjonsferdigheter og betydningen av menneskerettigheter i arbeid med flerkulturelle og flerspråklige samfunn og minoritetsgrupper inkl. bruk av tolk.

Kunnskap:

 • Ha kunnskap om psykologens arbeid i flerkulturelle samfunn

Ferdigheter:

 • Kunne reflektere over egne kommunikasjonsferdigheter og hvordan justere seg i møte med personer med annen kulturell og språklig bakgrunn.
 • Kunne arbeide med tolk og kjenne til utfordringer med dette

Generell kompetanse:

 • Kunne anvende kunnskap om språk og kultur i forhold til psykologfaglig arbeid
 • Kunne vise respekt for andre menneskers integritet, verdighet og autonomi i sin yrkesutøvelse

Tema 3: Systemforståelse i organisasjoner og hvordan bidra til endringsprosesser.

Kunnskap:

 • Kunnskap om hvordan tilegne seg systemforståelse i organisasjoner

Ferdigheter:

 • Kunne formidle problemstillinger og forslag til løsninger i systemarbeid

Generell kompetanse:

 • Kunne iverksette endringsarbeid i grupper, systemer og organisasjoner

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

All undervisning er relevant for studentenes utvikling som kyndige yrkesutøvere.

Studentene forventes å delta i gruppediskusjoner der psykologrollen og personlige forutsetninger drøftes.

Det blir gitt undervisning i form av forelesning og workshop. Det vil også være studentledede seminarer der studentene jobber med pensumrelaterte altiviteter. For øvrig blir det organisert gruppesamlinger i basisgruppene med fokus på egne utviklingsmål og temaene fra semesteret.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 12.06.2024 14:00 (Innlevering) Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Tilstrekkelig oppmøte Godkjent – ikke godkjent
Forelesninger/workshop/basisgrupper Godkjent – ikke godkjent
Gruppevis presentasjon av problemområder Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Emnet er obligatorisk og krever minst 80% oppmøte for å få emnet godkjent.

Aktiv deltakelse i forelesninger/workshop/basisgrupper er en forutsetning for å få emnet godkjent.

Det vil være gruppevis presentasjon av problemområder og tiltak i kommunalt- og samfunnspsykologisk arbeid.


Kontinuasjonseksamen

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 5
 • Emnekode: PSY-1606
 • Tidligere år og semester for dette emnet