høst 2024
PSY-1603 Profesjonsforberedende emne I - 10 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på Profesjonsstudiet i psykolog

Emnet kan ikke tas som enkeltemne


Obligatorisk forkunnskapskrav

HEL-0700 Samhandling, etikk og grunnleggende akademiske ferdigheter i helse– og sosialfag., PSY-1020 Psykologiens historie og fenomenbeskrevet psykologi, PSY-1021 Innføring i generell psykologi, PSY-1022 Psykologisk metodologi

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

PSY-1601 Psykologrollen: Profesjons- og egenutvikling, del 1 5 stp
PSY-1602 Psykologrollen: Profesjons- og egenutvikling, del 2 5 stp

Innhold

Emnet er første del av et profesjonsforberedende studieforløp som består av 6 forskjellige deler. Emnene er organisert som undervisningsøkter, workshop og gruppesamlinger.

Emnet har fokus på kunnskap og praktisk trening i mellommenneskelig kommunikasjon, formidling og forståelse slik at studentene er rustet til best mulig samarbeid og kontakt med andre fagfolk og klienter.

Emnet gir en introduksjon i psykologprofesjonens arbeidsområder og arbeidsmåter, herunder anvendelse av relevante fagetiske lovverk og retningslinjer.

Temaer som «hva er en psykolog» og «hvordan kan jeg med mine forutsetninger bli en god psykolog» vil være en rød tråd gjennom hele emnet. Studenten skal påbegynne en personlig utviklingsprosess gjennom veiledning.

Her skal studentene utvikle de nødvendige av kunnskaper, selvinnsikt og ferdigheter for å kunne fungere profesjonelt, hensiktsmessig og effektivt som psykologer etter fullført cand. psychol.-eksamen.

Profesjonsforberedende I er organisert i 2 temaer:

 • Tema 1 (5 stp) skal gi kjennskap til ulike arbeidsarenaer for psykologer og observasjon av praktisk yrkesutøvelse hos disse.
 • Tema 2 (5 stp) har fokus på psykisk helse og forebygging, og på personlige forutsetninger, kommunikasjon og empati i utøvelsen av psykologrollen.

Hva lærer du

Kunnskap:

Etter gjennomført emne skal studenten:

 • Ha grunnleggende kunnskap om psykisk helse og forebygging
 • Kjenne til betydningen av personlig kompetanse for utøvelse av psykologyrket og hvordan kommunikasjonsferdigheter er nødvendig for å etablere kontakt og relasjon.
 • Kjenne til utøvelse av psykologarbeid gjennom å observere klinisk arbeid i praksis og selv trene på kommunikasjonsferdigheter
 • Kjenne til utviklingen av psykologiske diagnosesystem og rammen de er utviklet innenfor
 • Kjenne til ulike perspektiver på psykisk helse
 • Ha kunnskap om etisk lovgivning og retningslinjer for psykologvirksomhet.

Ferdigheter:

 • Kunne beskrive ulike tiltak innen forebygging
 • Kunne reflektere over betydningen av å kjenne «seg selv som person» gjennom intervjutrening, rollespill og dialoger med medstudenter, og i basisgrupper.
 • Kunne reflektere over psykologiens rolle som helsefag vs som samfunnsfag

Generell kompetanse:

 • Kjenne til ulike paradigmer til psykologisk profesjonsutøvelse
 • Ha innsikt i krav til yrkesmessig og personlig utvikling som profesjonelt psykologarbeid innebærer
 • Skal kunne diskutere forholdet mellom personlige forutsetninger og profesjonell kompetanse.
 • Ha innsikt i betydning av kritisk psykologisk tenkning

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnene er organisert som undervisningsøkter, workshops, studentledet aktiviteter og basisgruppesamlinger.

Med unntak av noen felles forelesninger/workshops, er studentene delt inn i basisgrupper på ca.10 studenter som ledes av en mentor.

Aktiviteten i gruppene består av øvelser og drøftinger som er relatert til læringsmålene. Aktiviteten i basisgruppene består av praktiske øvelser, diskusjoner og refleksjoner relatert til utøvelse av psykologrollen.

All aktivitet på emnet er obligatorisk. All undervisning/workshop er relevant for studentenes utvikling som kyndige yrkesutøvere.

Praksis

Obligatorisk observasjonspraksis hvor studenten to arbeidsuker følger en psykolog i praktisk utøvelse av psykologrollen. Se egen praksisplan.

Skikkethetskravet til profesjonsutøvelsen vurderes i praksis jfr. Universitetets retningslinjer for slik vurdering.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Karakterskala:
Oppgave 13.12.2024 14:00 (Innlevering) Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Oppmøte Godkjent – ikke godkjent
Aktiv deltakelse workshop/basisgruppe Godkjent – ikke godkjent
Deltagelse på forelesning om etikk, skikkethet og taushetsplikt samt observasjonspraksis Godkjent – ikke godkjent
Praksis Godkjent – ikke godkjent
Praksisrapport Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Ytterligere informasjon om arbeidskrav finner du i Canvas

Kontinuasjonseksamen

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: PSY-1603
 • Tidligere år og semester for dette emnet