vår 2024
PSY-1514 Kvalitative metoder - 5 stp

Emnetype

Emnet er forbehold studenter på profesjonsstudiet i psykologi og kan ikke tas som enkeltemne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

PSY-1606 Profesjonsforberedende emne IV, PSY-1704 Kultur og samfunnspsykologi, PSY-1705 Social Psychology, PSY-1706 Arbeids- og organisasjonspsykologi

Innhold

Kvalitative metoder er en form for datainnsamling og analyse med fokus på forståelse og mening. Kvalitativ forskning regnes ofte som eksplorerende. Metodene er designet for å utforske «hvordan» og «hvorfor» for menneskelig adferd og sosiale prosesser gjerne med fokus på hva som styrer våre handlinger. I et kvalitativt feltarbeid vil vi interagere med deltagerne fordi vi ønsker å vite hvordan deltagerne beskriver sine erfaringer, tolker det de gjør og begrunner sine handlinger eller oppfatninger. Kvalitativ forskning benytter ulike typer metoder for å få tilgang til folks erfaringer og tolkninger av disse. Dette kurset fokuserer på intervju og bruk av visualisering.

Hva lærer du

Kunnskaper:

 • Kunne redegjøre vitenskapsteoretiske prinsipper, anvendelsesområder og fremgangsmåter for kvalitative metoder
 • Kunne redegjøre for ulike måter å innhente og analysere data samt diskutere styrker og svakheter med ulike strategier
 • Kunne redegjøre for prinsipper for validitet, reliabilitet og generalisering for forskning og publikasjoner som anvender kvalitativ metode.

Ferdigheter:

 • Velge ut hensiktsmessig metode basert på formål og forskningsspørsmål.
 • Planlegge og gjennomføre datainnsamling og analyse med bruk av kvalitative intervju.
 • Presentere kvalitative problemstillinger, datainnsamling, analyse av datamaterialet, og nedfelle forskningsfunnene i en rapport.
 • Kritisk vurdere kvaliteten av forskningsartikler som benytter kvalitativ metode

Generell kompetanse:

 • Gjennomføre et kvalitativt forskningsprosjekt i samsvar med forskningsetiske etiske prinsipper og retningslinjer
 • Formulere forskningsspørsmål basert på psykologisk teori og kunnskap
 • Reflektere rundt sin egen person som forskningsinstrument i møte med studiedeltagere

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Kurset går over ett semester og er obligatorisk. Undervisningen er basert på «omvendt klasserom» og består av fire deler.

 • Del 1 er Introduksjon og informasjon om kvalitative metoder på lærested.
 • Del 2 er et nettbasert læringsmateriell som studentene gjennomgår på egenhånd.
 • Del 3 er et feltarbeid / studentprosjekt. Formålet er å øve opp ferdigheter under gruppeveiledning. Feltarbeidet danner også utgangspunkt for datainnsamlingen til hjemmeeksamen. Etter avtale vil det være mulig å bruke resultatene fra feltarbeidet i arbeidet med oppgaven.
 • Del 4 er eksamen. Intensjonen er å vise at man kan formulere kvalitative problemstillinger, tolke og presentere resultater.​

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 09.04.2024 09:00 (Utlevering)
23.04.2024 14:00 (Innlevering)
A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Tilstrekkelig deltakelse på undervisning Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Kontinuasjonseksamen

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 5
 • Emnekode: PSY-1514
 • Tidligere år og semester for dette emnet