høst 2024
PFF-5020 Eleven, læreren, læring og læringsmiljø - 15 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på PPU 8-13 og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet tar opp sentrale pedagogiske teoretiske perspektiver og autentiske problemstillinger fra elevenes skolehverdag. Sentrale fagområder er didaktikk og didaktiske problemstillinger, læringsteorier, læreplanforståelse og anvendelse av læreplaner i egen praksis. Forståelse av prinsippet om tilpassa opplæring og elevers motivasjon for læring vies særlig oppmerksomhet. I tillegg har emnet oppmerksomhet mot klasseledelse og utvikling av hensiktsmessige læringsmiljø for elever.

Ved å forene teori, forskning og praksis, påpekes og drøftes kompleksiteter knyttet til profesjonsetikk og lærerens rolle som tilrettelegger for elevenes faglige og sosiale utvikling. Sentralt i emnet er beskrivelse, analyse og drøfting av undervisnings- og læringsprosesser med grunnlag i egen praksis og deltakelse i undervisningsaktiviteter.

Profesjonsetikk i dette emnet fokuserer mot etiske teorier og drøfting av relevante case relatert til lærerens etiske ansvar


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har

 • kunnskap om sentrale utviklings- og læringsteoretiske perspektiver
 • kunnskap om hva didaktikk er og hvordan ulike didaktiske modeller kan brukes for å planlegge og belyse undervisnings- og læringssituasjoner
 • kunnskap om betydningen av et godt læringsmiljø og hva god klasseledelse betyr for elevers læring.
 • Kunnskap om prinsippet for tilpasset opplæring og hvordan det skal prege undervisning og læring
 • kunnskap om lovverk og læreplanens oppbygning og funksjon i planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning
 • kunnskap om profesjonsetikk og etiske teorier

Ferdigheter og kompetanse

Studenten kan

 • reflektere over og diskutere undervisning i ulike kontekster og med ulike formål
 • planlegge , gjennomføre og vurdere egne undervisningssituasjoner
 • planlegge, gjennomføre og reflektere over egne undervisningssituasjoner som skal legges frem for og drøftes med medstudenter
 • reflektere over strategier for å etablere et godt læringsmiljø
 • reflektere, diskutere og ta stilling i problemstillinger vedrørende profesjonsetikk

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisnings- og arbeidsformer

Undervisningsformer og arbeidsformer omfatter forelesninger, seminarer, presentasjoner, arbeid i grupper, ikt-baserte undervisningsformer og praktiske øvelser. Gjennom de ulike aktivitetene får studentene erfaring med varierte arbeidsmetoder, læremidler og uttrykks- og vurderingsformer.

Undervisningsomfanget er på om lag 60 timer

Det foreligger en egen emnebeskrivelse for praksis, den angir læringsutbytte for praksis


Eksamen

Vurderingsform: Vekting: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 0/1 A–E, stryk F
Muntlig eksamen 1/1 A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Deltakelse på undervisning Godkjent – ikke godkjent
Muntlig presentasjon Godkjent – ikke godkjent
Respons på muntlig presentasjon av medstudenter Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 • Deltakelse på 80 % av undervisningen
 • Muntlig presentasjon av undervisningssituasjon fra egen praksis, fortrinnsvis via videosekvens eller andre medierte fremstillingsformer.
 • Respons på medstudenters muntlige fremlegg av praksisrapport.

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: PFF-5020
 • Tidligere år og semester for dette emnet