vår 2024
PED-1014 Relasjonsvansker og psykososial problematferd - 10 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk på studieretning spesialpedagogikk, på bachelorprogrammet i pedagogikk. Kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet vil gi studentene kunnskaper om barns vansker i relasjon og samspill med andre barn og voksne. Det gis et innblikk i ulike årsaksfaktorer til vanskene, vanskenes ytringsformer samt innsikt i hvordan skole og barnehage kan forebygge og tilrettelegge for læring og utvikling for barn med relasjonsvansker og psykososiale atferdsvansker. Faktorer både på individ og systemnivå vil bli vektlagt.

Anbefalte forkunnskaper

EXF-0710 Examen facultatum ved HSL-fakultetet, FIL-0700 Examen philosophicum, Tromsøvarianten, FIL-0702 Examen philosophicum, nettbasert, FIL-0704 Examen philosophicum, nettbasert med samlinger, PED-0001 Innføring i pedagogikk og spesialpedagogikk, PED-0700 Examen paedagogicum, PED-1001 Pedagogisk psykologi

Hva lærer du

Kunnskap:

Etter bestått emne skal studentene ha følgende kunnskap om:

 • Sentrale begreper og teorier innen vanskeområdet.
 • Årsaksfaktorer
 • Risiko- og beskyttelsesfaktorer
 • Vanskenes ytringsformer.
 • Innadvendte- og utagerende barn og unge.
 • Svikt i sosial kompetanse.
 • Omsorgssvikt
 • Skolevegring
 • Mobbing
 • Forebygging
 • Tidlig innsats
 • Tiltak og evaluering av tiltak

Ferdigheter:

Studenten skal gjennom undervisningen utvikle ferdigheter til å:

 • Reflektere over egen kunnskap og ferdigheter innen fagfeltet.
 • Kunne begrunne valg av tiltak og tilrettelegging.
 • Anvende faglige kunnskaper.

Generell kompetanse:

Studenten skal gjennom undervisningen utvikle kompetanse til å:

 • Planlegge tiltak.
 • Utdype og søke ny kunnskap og innsikt innen det spesialpedagogiske fag og forskningsområder
 • Kunne analysere konkrete spesialpedagogiske problemer

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, seminarer og studentaktive læringsformer.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 23.05.2024 09:00
6 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Muntlig framlegg på seminar Godkjent – ikke godkjent
Skriftlig framlegg Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • Finne frem til og presentere for medstudenter, en relevant og aktuell forskningsartikkel som er publisert i løpet av de siste 10 år, med egne betraktninger knyttet til funn presentert i artikkelen.
 • Skriftlig fremlegg over oppgitt emne - lengde 1.800-2.300 ord. Fremlegget leveres innen oppgitt frist.

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: PED-1014
 • Tidligere år og semester for dette emnet