høst 2024
PED-1012 Lærevansker i individ- og systemperspektiv - 20 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk på bachelorprogrammet i spesialpedagogikk. Emne kan tas som valgemne i bachelorprogrammet i pedagogikk. Kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

PED-1012 Lærevansker i individ og systemperspektiv 10 stp

Innhold

Undervisningen vil gi en innføring i temaene:

 • begrepene læring og lærevansker.
 • ulike teoretiske perspektiver på lærevansker.
 • spesifikke lærevansker som språk- og kommunikasjonsvansker: lese- og skrivevansker, matematikkvansker
 • generelle lærevansker som utviklingshemming og autismespekterforstyrrelser
 • sosiale og emosjonelle vansker
 • syns- og hørselstap.

Emnet vil gi et innblikk i lærevansker hos barn og unge i gruppene som er nevnt ovenfor og i grupper med sammensatte vansker. Det vil bli gitt en oversikt over vanskenes ytringsformer, årsaksforhold og tiltak.


Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper om:

 • ulike lærevansker hos barn og unge
 • ytringsformer, omfang og årsaksforhold av ulike lærevansker
 • forebygging av og tiltak for ulike lærevansker
 • sentrale begreper knyttet til lærevansker 
 • Sentrale lov og avtaleverk

Ferdigheter:

 • kunne redegjøre skriftlig og muntlig for problemstillinger fra det spesialpedagogiske fagfeltet.
 • kunne identifisere ulike kategorier av lærevansker og legge til rette for tiltak i forhold til disse.
 • Kunne utarbeide tiltaksplan knyttet til lærevansker

Kompetanse:

 • gjøre rede for og kritisk diskutere lærevansker og individuelle behov.
 • planlegge, gjennomføre og reflektere kritisk over tiltak i tråd med etiske krav og retningslinjer.
 • søke ny kunnskap om relevant forskning og dens anvendelse i fagfeltet

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisning der forelesning, seminarer og studentaktive læringsformer inngår.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Vekting: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 20.11.2024 09:00 (Utlevering)
22.11.2024 13:00 (Innlevering)
1/2 2 Dager A–E, stryk F
Muntlig eksamen 1/2 A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Individuell skriftlig innlevering Godkjent – ikke godkjent
Tiltaksplan Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • Individuell skriftlig innlevering over oppgitt tema, om lag 1200 ord
 • Utarbeide og faglig og etisk begrunne en tiltaksplan for en valgt lærevanske, gjøres i gruppe. Lengde 2400-2800 ord.

Hjemmeeksamen er en 48 timers gruppeeksamen.


Mer info om vurderingsform muntlig eksamen

 • Individuell muntlig eksamen, med vekt på hjemmeeksamen og pensum

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 20
 • Emnekode: PED-1012
 • Tidligere år og semester for dette emnet