vår 2024
PED-1006 Utdanning og samfunn: Inkluderings- og ekskluderingsprosesser - 10 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk i bachelor i pedagogikk. Emnet kan inngå som valgemne i bachelor spesialpedagogikk. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Obligatorisk emne bachelor i pedagogikk. Kan inngå som valgemne bachelor i spesialpedagogikk.

Emnet kan tas som enkeltemne.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag)


Innhold

Emnet behandler sosialisering og oppdragelse i vekselvirkning med samfunnet, med et særlig fokus på inkluderings- og ekskluderingsprosesser.

Emnet gir kunnskap om faktorer i oppvekstmiljøet og samfunnet som skaper og opprettholder sosial ulikhet og sosiale problemer. og derigjennom tilbyr mennesker ulike muligheter i utdanning og arbeidsliv.

Med utgangspunkt i pedagogisk og sosiologisk teori oppøves forståelse og kunnskap om de samfunnsforholdene pedagogisk arbeid skal fungere i, samt bevissthet om egne holdninger. I studiet aktualiseres samfunnsmessige utfordringer med utgangspunkt i nyere forskning.


Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

 • sentrale sosiologiske teorier som bidrar til å forklare individers og gruppers posisjon og mulighetsrom i samfunnet.
 • fellesskapets betydning for utvikling av selvbilde og identitet.
 • inkluderings- og ekskluderingsprosesser, samt hvilken betydning dette har for individ, gruppe og samfunn
 • forebyggende arbeid med atferdsproblematikk
 • forebygging av ekskludering

Ferdigheter

Studenten kan:

 • drøfte muntlig og skriftlig ulike sider ved felleskapets betydning for tilhørighet, sosial integrasjon, sosial ulikhet og sosial mobilitet
 • reflektere rundt og drøfte ulike behov og interesser hos individer og grupper i utsatte sosiale eller pedagogiske situasjoner.
 • finne frem til relevant teori og forskning på feltet.

Kompetanse

 • Kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn i fagområdet
 • Kan ha begrunnede oppfatninger om arbeid innrettet mot å fremme inkludering og forebygge ekskludering

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Teoretisk. Emnet er campusbasert. På emnet benyttes studentaktive arbeidsformer som forutsetter deltakelse på forelesninger og seminarer.

Pensum: om lag 700 sider.

Emnet evalueres i henhold til instituttets retningslinjer.


Timeplan

Mer info om arbeidskrav

 • Finne frem til og vurdere en fagfellevurdert forskningsartikkel med relevans og aktualitet for emnet. Vurderingen presenteres i et notat på 1-2 sider som leveres innen oppgitt frist. Artikkelen som velges skal ikke allerede være på pensumlisten.
 • Skriftlig fremlegg over oppgitt emne - lengde 1.800-2.300 ord. Fremlegget leveres innen oppgitt frist.

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: PED-1006
 • Tidligere år og semester for dette emnet