vår 2024
MUS-3903 Masteroppgave i instrumentaldidaktikk - 45 stp

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne

Obligatorisk forkunnskapskrav

MUS-3301 Hovedinstrument, MUS-3302 Instrumentaldidaktikk med praksis 1 , MUS-3303 Vitenskapsteori og forskningsmetode

Innhold

Gjennom selvstendig arbeid med masteroppgaven skal studentene fordype seg i et område eller problemstilling innen fagfeltet instrumentaldidaktikk. Valg av tema bør sees i sammenheng med de øvrige emner studenten har valgt i masterstudiet. Tema for oppgaven skal godkjennes av veileder.

Hva lærer du

Etter fullført emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • Har inngående kunnskap i aktuell forskning, teorier og metoder med relevans til fagets egenart
 • Har avansert kunnskap om metoder og teorier knyttet til forskning og utviklingsarbeid i fagfeltet

Ferdigheter

Studenten

 • Har god innsikt i og erfaring med å gjennomføre et fagmetodisk utviklings- eller forskningsarbeid
 • Kan gjennomføre et selvstendig musikkpedagogisk forsknings- og utviklingsarbeid i tråd med gjeldende forskningsetiske normer

Generell kompetanse

Studenten

 • Kan arbeide selvstendig med faglig fordypning innenfor et selvvalgt tema
 • Har evne til kritisk vurdering av instrumentaldidaktiske problemstillinger og forskning i feltet
 • Kan planlegge, gjennomføre og dokumentere og vurdere ulike faglige prosjekter innenfor det instrumentaldidaktiske yrkesfeltet

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Veiledning i grupper og individuelt med veileder.

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Vekting: Varighet: Karakterskala:
Muntlig eksamen 1/1 30 Minutter A–E, stryk F
Oppgave 15.05.2024 14:00 (Innlevering) 0/1 A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Prosjektskisse Godkjent – ikke godkjent
Obligatorisk veiledning Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent før studenten kan framstille seg for eksamen:

 • Prosjektskisse (ca. 400 ord) som i korte trekk beskriver tema og problemstilling for oppgaven, empirisk materiale, teori og metode som tenkes brukt, samt framdriftsplan.
 • Obligatorisk veiledning

Mer info om vurderingsform oppgave

Masteroppgave på ca. 60-90 sider.

Mer info om vurderingsform muntlig eksamen

Muntlig eksamen bestående av en presentasjon av oppgaven (20 minutter) og en samtale ca. 30 minutter med utgangspunkt i masteroppgaven.

Kontinuasjonseksamen

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet. Masteroppgaven kan fremlegges for ny sensur i omarbeidet form.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 45
 • Emnekode: MUS-3903
 • Tidligere år og semester for dette emnet