høst 2024
MUS-3303 Vitenskapsteori og forskningsmetode - 10 stp

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne

Innhold

Teori og metode knyttet til forskning og faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid. Emnet skal ses i relasjon til den aktuelle masterens fordypning. Arbeid med innhold og form i masterprosjektet.

Hva lærer du

Etter fullført emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap:

 • Inngående kunnskap om det vitenskapsteoretiske grunnlaget for pedagogisk forskning
 • Innsikt i pedagogiske forskningsmetoder, inkludert både kvalitative, kvantitative og historiske tilnærminger
 • Inngående kunnskap om forskningsetikk og forskningsetiske problemstillinger

Ferdigheter:

 • Kunne formulere problemstillinger for å utvikle pedagogiske forskningsprosjekter
 • Kunne anvende og vurdere pedagogisk forskningslitteratur i utvikling av et forskningsprosjekt
 • Kjenne til praktiske framgangsmåter for å gjennomføre kvantitative og kvalitative studier i utdanningsforskning
 • Kunne anvende ulike metoder for innhenting av kvantitative og produksjon av kvalitative data

Generell kompetanse:

 • Kunne vurdere forskningsprosesser og publikasjoner på en faglig reflektert måte
 • Kunne analysere og reflektere over relevante etiske problemstillinger på alle stadier i forskningsprosessen
 • Kunne utvikle et selvstendig, avgrenset forskningsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer
 • Kunne gjennom prosjektskissen formidle sitt selvstendige utdanningsfaglige arbeid og vise beherskelse av fagets uttrykksformer
 • Kunne anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet er samlingsbasert. Undervisningen blir gitt som klasseundervisning og individuell veiledning med vekt på studentaktive læringsformer.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Karakterskala:
Hjemmeeksamen Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Muntlig fremlegg Godkjent – ikke godkjent
Prosjektbeskrivelse og presentasjon Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • Muntlig fremlegg av et teoriemne relatert til første semesters pensum
 • Ferdigstilling av prosjektbeskrivelse og framlegg av denne

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: MUS-3303
 • Tidligere år og semester for dette emnet