høst 2024
MDV-3055 Forskningsdesign i medie- og dokumentasjonsvitenskap - 10 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på master i medie- og dokumentasjonsvitenskap. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet skal forberede deg til arbeidet med masteroppgaven i medie- og dokumentasjonsvitenskap (MDV). Hvordan formulere en god problemstilling, hvordan skal oppgaven avgrenses og hvilke teorier og metoder er relevante og hensiktsmessig å benytte?

Formulering og drøfting av problemstillinger, samt valg av relevant teori og metode gjøres under veiledning og skal sette deg i stand til å utarbeide prosjektskisse som skal være utgangpunkt for masteroppgaven. Dessuten drøfter vi hvordan man finner relevant litteratur og materiale og diskuterer etiske problemstillinger knyttet til forsknings- og utviklingsprosjekt.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal du ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Du har inngående kunnskaper om:

 • hvordan man bygger opp og disponerer en masteroppgave i MDV
 • etiske problemstillinger knyttet til forsknings- og utviklingsprosjekt
 • relevante databaser for litteratursøk og søkemetodikk
 • kravene til akademisk skriving og litteratur- og kildehenvisninger
 • forskningsetiske retningslinjer

Ferdigheter

Du kan:

 • formulere en tydelig, avgrenset og begrunnet medie- og dokumentasjonsvitenskapelige problemstilling
 • kritisk vurdere og diskutere ulike typer forskningsdesign
 • på en selvstendig måte finne relevant litteratur og materiale og vurdere dette kritisk
 • på en selvstendig måte vurdere og diskutere relevant teori- og metodebruk
 • på en selvstendig måte drøfte etiske problemstillinger knyttet til forsknings- og utviklingsprosjekt
 • skrive en prosjektskisse for en masteroppgave i MDV
 • bruke referanseverktøy og databaser for litteratursøk

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk er norsk eller annet skandinavisk språk. Noe undervisning kan bli gitt på engelsk.

Eksamensspråk er norsk. Annet språk er mulig etter søknad.


Undervisning

Undervisningen, arbeidskrav og eksamen vil bli gitt intensivt tidlig i semesteret, og før den obligatoriske praksisen. Undervisningen vil bli gitt i form av seminarer, kurs og veiledninger. Det blir ca. 20 timer undervisning.

Kvalitetssikring av emnet: Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Studieprogramleder avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Karakterskala:
Oppgave Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Fremlegging og diskusjon av utkast til problemstilling Godkjent – ikke godkjent
Presentasjon av valgt teori og metode Godkjent – ikke godkjent
Muntlig presentasjon av litteratursøk Godkjent – ikke godkjent
Introduksjonskurs i EndNote Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet. Oppgaven kan leveres til ny vurdering i bearbeidd form.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: MDV-3055
 • Tidligere år og semester for dette emnet