vår 2024
MDV-2035 Bacheloroppgave i Medie- og dokumentasjonsvitenskap - 20 stp

Emnetype

Emnet inngår som obligatorisk del i bachelorprogrammet i Medie- og dokumentasjonsvitenskap. Emnene i de første 5 semestrene i utdanningen må være gjennomført og bestått før man får veiledning og kan levere bacheloroppgaven. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Omfatter arbeid med en bacheloroppgave i medie- og dokumentasjonsvitenskap, inkludert mulig datainnsamling. Emnet for oppgaven velges av deg i samråd med veileder. Bacheloroppgaven er en lengre prosjektoppgave der du skal demonstrere dine evner til å selvstendig utforme en problemstilling og behandle denne i en lengre sammenhengende tekst. Oppgavene omfatter både teori og metode og skal presentere selvstendige og originale analyser av selvvalgt materiale. Ca. 7 ukers praksis inngår i emnet.

Hva lærer du

Etter bestått emne har du følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Du har:

 • innsikt i relevant forskningsmetode
 • overblikk over noen sentrale retninger innen teori og metode i medie- og dokumentasjonsvitenskap
 • god innsikt i den selvvalgte oppgavens tematiske og metodiske rammer

Ferdigheter

Du kan:

 • benytte relevant teori og forskningsmetode for å analysere medie- og dokumentasjonsvitenskaplige problemstillinger
 • selvstendig utarbeide en bacheloroppgave

Kompetanse

Du kan:

 • sette en medie- eller dokumentasjonsvitenskaplig problemstilling i et teoretisk perspektiv
 • reflektere over valg av teori og metode i analysen av medie- og dokumentasjonsvitenskaplige problemstillinger
 • treffe utvalg av medie- og dokumentasjonsvitenskaplig teori og metode i tilknytning til bacheloroppgaven

Undervisnings- og eksamensspråk

Skandinaviske språk. Andre eksamensspråk er mulig etter søknad.

Undervisning

Emnet består av tre hoveddeler:

 • innførende seminarer (studentgruppa deles i opp til tre bolker avhengig av valgt tema og/eller metode)
 • utarbeiding av prosjektskisse og
 • utarbeidelse av en bacheloroppgave over selvvalgt tema

Innføringsdelen består av forelesninger og seminarer

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Studieprogramleder avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Vekting: Varighet: Karakterskala:
Muntlig eksamen 05.06.2024 08:00
1/1 30 Minutter A–E, stryk F
Oppgave 15.05.2024 14:00 (Innlevering) 0/1 A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Praksis Godkjent – ikke godkjent
Prosjektskisse Godkjent – ikke godkjent
Muntlig presentasjon av praksis Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • gjennomført praksis på ca. 7 uker i en medie- og dokumentasjonsinstitusjon
 • prosjektskisse som inkluderer kommentert utvalg av litteratur og korrekt referanseliste (ca. 3-5 sider)
 • en muntlig presentasjon av bachelorprosjektet i plenum

For å gå ut i praksis 6. semester av utdanningen, må studenten ha bestått minimum 130 studiepoeng på programmet. Studenten kan m.a.o. ligge 20 studiepoeng bak normert studieprogresjon som er 150 studiepoeng etter 5. semester. I særskilte tilfeller kan studenten søke studieprogramleder om dispensasjon.


Mer info om vurderingsform oppgave

Bacheloroppgave over selvvalgt emne med et omfang på ca. 25 sider; for grupper på 2 eller 3 studenter skal det leveres oppgaver med et omfang på ca. 35-50 sider. Ved gruppeprosjekt skal det vedlegges en oversikt over arbeidsfordelingen mellom deltakerne i gruppen. Det er mulig å levere inn prosjekter som bruker andre medier enn skrift, som f.eks. bilder, lyd og video. Forholdet mellom tekstens omfang og bruken av andre medier avtales med veilederen.

Mer info om vurderingsform muntlig eksamen

Muntlig eksamen (individuell eksamen). Presentasjon av BA-oppgaven, ca. 10 minutter, samt en diskusjon knyttet til presentasjon av oppgaven på ca. 20 minutter. Muntlig eksamen er justerende med inntil en karakter opp eller ned.

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet. En bacheloroppgave som ikke er bestått, kan leveres inn til ny vurdering i revidert form.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 20
 • Emnekode: MDV-2035
 • Tidligere år og semester for dette emnet