vår 2024
MDV-1206 Prosjektoppgave i bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap - 20 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk i bachelor i medie- og dokumentasjonsvitenskap og på årsstudiet i bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap. Emnene i første semester må være gjennomført før man får veiledning og kan levere semesteroppgaven. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Prosjektoppgaven er et mindre praksisforankret prosjekt der du planlegger, gjennomfører og evaluerer en bibliotekfaglig aktivitet knyttet til et praksissted. Emnene i første semester i årsstudiet må være gjennomført før du får starte på prosjektoppgaven. Tema for prosjektoppgaven skal være relevant for praksisstedets virksomhet og avtales tidlig i perioden. I forkant av praksisperioden får du en elementær innføring i prosjektarbeid og relevant forskningsmetode. Du skal utarbeide en prosjektskisse før praksisperioden tar til.

Prosjektoppgaven er et mindre praksisforankret prosjekt der studenten planlegger, gjennomfører og evaluerer en bibliotekfaglig aktivitet knyttet til et praksissted. Emnene i første semester i årsstudiet må være gjennomført før studenten kan starte på prosjektoppgaven. Tema for prosjektoppgaven skal være relevant for praksisstedets virksomhet og avtales tidlig i perioden. I forkant av praksisperioden gis en elementær innføring i prosjektarbeid og relevant forskningsmetode. Du skal utarbeide en prosjektskisse før praksisperioden tar til.

Praksissted må være i folke-, skole- eller fagbibliotek, eller andre organisasjoner som organiserer, gjenfinner og formidler dokumenter. I praksisperioden vil du få innblikk i ulike deler av bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap slik det kommer til syne i arbeidsfeltet.


Hva lærer du

Etter bestått emne har du følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Du har:

 • kunnskap om prosjektarbeid og forskningsmetode
 • innsikt i de ulike arbeidsprosessene som foregår i praksisinstitusjoner
 • kunnskaper, primært innafor det aktuelle temaet som oppgaven omhandler, men også innafor andre områder (eksemplarisk læring)
 • kjennskap til strategier og metoder for å gjennomføre et systematisk forsknings og utviklingsarbeid.

Ferdigheter

Du kan:

 • benytte relevant teori og forskningsmetode til analyse av informasjonsfaglig virksomhet
 • planlegge og gjennomføre et mindre prosjektarbeid med utgangspunkt i egen praksis
 • formidle erfaringer og resultater gjennom skriftlige og muntlige framlegg

Kompetanse:

Du kan:

 • utveksle synspunkter med andre og vurdere aktiviteten på arbeidsstedet på bakgrunn av teoretiske overveielser
 • samhandle med veiledere og andre i praksisfeltet om gjennomføring av et mindre forsknings- og utviklingsarbeid
 • reflektere over egne undersøkelser ut fra etiske standarder og metodekritiske overveielser
 • se verdien av fornyelse og læring som viktig del av profesjonsutøvelsen

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk. Andre eksamensspråk er mulig etter søknad.

Undervisning

Emnet består av tre hoveddeler:

1) praksisforberedende seminarer, utarbeiding av prosjektskisse, og en innføring i relevant forskningsmetode (forelesning og seminar)

2) prosjektseminar knyttet til erfaringsutveksling/praksisrefleksjon og prosjektoppgaven

3) utarbeidelse av en prosjektoppgave over selvvalgt tema knyttet til praksisen. Prosjektoppgaven skrives på grunnlag av data fra praksisoppholdet. Prosjektoppgaven skrives under veiledning og det gis to veiledninger.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Studieprogramleder avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Karakterskala:
Oppgave 22.05.2024 14:00 (Innlevering) A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Levere og presentere prosjektskisse før praksisstart Godkjent – ikke godkjent
Utforme og gjennomføre en brukerundersøkelse i bibliotek og presentere resultatene Godkjent – ikke godkjent
5 ukers praksis Godkjent – ikke godkjent
Presentere og levere en skriftlig utvidet disposisjon av prosjektoppgaven etter gjennomført praksis Godkjent – ikke godkjent
Presentere erfaringer fra praksis Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Emnene i første semester i årsstudiet må være gjennomført før man får starte på prosjektoppgaven og gjennomføre praksis i andre semester. Dersom det finnes særskilte grunner til at alle emnene ikke er bestått, er det mulig å sende inn en begrunnet og dokumentert søknad til studieprogramleder.

 • Levere og presentere prosjektskisse før praksisstart (1-2 sider).
 • Utforme og gjennomføre en brukerundersøkelse i bibliotek og muntlig presentere resultatene.
 • Bestått 5 ukers praksis.
 • Levere en utvidet disposisjon av prosjektoppgaven (2-4 sider), samt muntlig presentere denne på prosjektseminar etter gjennomført praksis.
 • Muntlig presentasjon av erfaringer fra praksis i seminar.

Mer info om vurderingsform oppgave

Prosjektoppgave på ca. 20 sider.

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet. Ved kontinuasjonseksamen leverer studenten inn samme oppgave i revidert form. I forbindelse med revisjonen, har studenten krav på veiledning én gang.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 20
 • Emnekode: MDV-1206
 • Tidligere år og semester for dette emnet