høst 2024
MDV-1013 Medieteknologi, arkiv og samfunn - 20 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk i bachelorprogrammet i medie- og dokumentasjonsvitenskap. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskoden er 9199 - Enkeltemner (ikke realfag), lavere grad.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

DOK-1011 Dokumentasjon, kommunikasjon og medier 10 stp
DOK-1018 Dokumenters sosiale liv 10 stp
MDV-6004 Medier, kommunikasjon og samfunn 20 stp
MDV-1003 Medier, kommunikasjon og samfunn 20 stp

Innhold

Digital teknologi har i dag store implikasjoner for individer og samfunn. For å kunne bedømme digitaliseringens politiske, kulturelle og økonomiske konsekvenser er det viktig å forstå hvor teknologien kommer fra, hvilke historiske drivkrefter som formet den, og hvordan den fungerer i forskjellige sammenhenger. Dette kurset presenterer en rekke historiske og teoretiske perspektiver som belyser de gjennomgripende samfunnsmessige forandringer som digitalisering, automatisering, og algoritmedrevne arkiver ført med seg. Vi vil undersøke de forestillinger og vurderinger som preget denne utvikling, og hvordan man kan dokumentere og synliggjøre de komplekse prosessene som skjuler seg bak brukervennlige grensesnitt. Gjennom å studere samspillet mellom medieteknologi, makt, og minne fra et materialistisk ståsted vil kurset utruste bibliotekarer, arkivarer, mediefolk og andre med et kritisk reflekterende blikk på dagens raske sosiotekniske utviklinger.

Hva lærer du

Etter bestått emne har du følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Du har

 • innsikt i en materiell dimensjon av kommunikasjonsteknologi og dens samfunnsmessige betydning
 • kjennskap til forskjellige teoretiske tilnærminger til en rekke sentrale begreper som for eksempel kommunikasjon og kontroll, informasjon og infrastruktur, arkiv og automatisering, kybernetikk og kunstig intelligens, oppmerksomhetsøkonomi, overvåking og kulturelt minne
 • oversikt over medie- og kommunikasjonsteknologiers nyere historie
 • kjennskap til forbindelser mellom dagens digitale kulturer og tidlige mediepraksiser
 • kjennskap til hvordan digitale nettverk og grensesnitt forandret arkivets funksjoner og politiske rolle
 • kunnskap om politiske, etiske, og demokratiske problemstillinger knyttet til automatisering og digitalisering
 • praktiske ferdigheter i kritisk og ansvarlig bruk av digital teknologi

Ferdigheter

Du kan

 • redegjøre for sentrale utviklingstrekk i medie- og kommunikasjonsteknologi
 • redegjøre for sentrale teorier om samspillet mellom medieteknologier og mentale, sanselige og sosiale prosesser
 • anvende relevante teorier i analyser av mediers endrede rolle i dagens høyteknologiske samfunn
 • kritisk vurdere politiske, etiske, og demokratiske problemstillinger knyttet til automatisering og digitalisering
 • bruke digitale verktøy på en kritisk, reflektert og ansvarlig måte
 • gjennomføre en selvstendig analyse av en problemstilling med relevans for kursets innhold

Kompetanse

Du kan

 • selvstendig disponere en lengre analytisk tekst og presentere dets hovedargument i både muntlig og skriftlig form

Undervisnings- og eksamensspråk

Skandinaviske språk, noe undervisning kan bli gitt på engelsk. Andre eksamensspråk enn norsk er mulig etter søknad.

Undervisning

Emnet består av 4 timer forelesning og 2 timer seminar per uke. Forelesningene gir en generell innføring i emnets innhold mens seminarene kan benyttes for å diskutere utvalgte pensumtekster, og eksemplifisere eller illustrere problemstilinger. Studentene inviteres til å organisere kollokviegrupper eller andre aktiviteter.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner midtveis-evalueres en gang i løpet en 3-årsperiode på bachelorgradsnivå. Studieprogramleder avgjør hvilken studieretning som skal evalueres per år, og hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Karakterskala:
Oppgave 27.11.2024 14:00 (Innlevering) A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Muntlig presentasjon av en relevant dagsaktuell problemstilling Godkjent – ikke godkjent
Muntlig presentasjon av eksamensprosjektet Godkjent – ikke godkjent
Aktiv deltakelse i veiledningsseminaret Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • Muntlig presentasjon av en relevant dagsaktuell problemstilling som belyses med hjelp av teoretiske eller metodiske innfallsvinkler fra minst to sentrale pensumtekster. Det er viktig at pensumtekstene sammenfattes kort i begynnelsen og at problemstillingen deretter belyses fra minst to forskjellige teoretiske og/og eller metodiske ståsteder. Oppgaven inkluderer en innholdsoversikt over foredraget på en side. Arbeidskravet kan danne grunnlag for arbeidskrav 2 (prosjektpresentasjon).
 • Muntlig presentasjon av eksamensprosjektet sett i lys av relevant pensumlitteratur med påfølgende diskusjon. Presentasjonen inkluderer en innholdsoversikt (ca. 1 side) og en korrekt formatert referanseliste. Opp til to studenter kan arbeide i lag. Oppgavens problemstilling godkjennes av faglærer.
 • Aktiv deltakelse i veiledningsseminaret.

Mer info om vurderingsform oppgave

Semesteroppgaven skal være på 12-15 sider. Opptil 2 studenter kan skrive oppgave sammen, men da øker omfanget på oppgaven til 15-20 sider. Ved felles oppgave gis det felles karakter til studentene.

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet. En semesteroppgave som ikke er bestått, kan leveres inn til ny vurdering i bearbeidd form. Dersom studenten velger å gå opp til neste ordinære eksamen, skal oppgavens problemstilling presenteres og godkjennes på nytt.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 20
 • Emnekode: MDV-1013
 • Tidligere år og semester for dette emnet