høst 2023
MAT-1060 Beregningsorientert programmering og statistikk - 10 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på bachelorprogrammer i ingeniørfag.

Emnet kan ikke tas som enkeltemne.


Innhold

Emnet er delt i to likeverdige deler;

 • Statistikk: Deskriptiv statistikk. Sannsynlighetsregning. Diskrete sannsynlighetsfordelinger. Kontinuerlige sannsynlighetsfordelinger. Estimering og konfidensintervall. Hypotesetesting. Ikke-parametriske tester. Korrelasjon og regresjon.
 • Beregningsorientert programmering: Grunnleggende innføring i programmering i MATLAB. Tallfølger (differenslikninger) og induksjonsbevis. Algoritmer for å finne nullpunkter (halveringsmetoden og Newtons metode), numerisk derivasjon og integrasjon, feilestimater, enkel numerisk løsning av differensiallikninger.

Hva lærer du

Emnet skal gi studenten kunnskap om statistikk, programmering, algoritmer og numeriske metoder som viktige verktøy i ingeniørfaglig problemløsning.

Kunnskap:

Studenten har:

 • Gode kunnskaper om statistikk, sannsynlighetsregning, hypotesetest og lineær regresjon.
 • Grunnleggende kunnskaper om numeriske løsninger av matematiske og ingeniørfaglige problemstillinger, samt deres begrensninger.

Ferdigheter:

Studenten:

 • Kan sammenfatte et datamateriale i grafiske framstillinger og beskrivende mål (sentralmål og spredning).
 • Kan beregne sannsynligheter ved å bruke grunnleggende regneregler, inkludert betinget sannsynlighetsregning, bruk av Bayes teorem og regneregler basert på kombinatorikk.
 • Kan benytte de mest kjente sannsynlighetsfordelingene, deriblant binomisk, hypergeometrisk, Poisson-fordeling og normalfordeling
 • Kan utføre estimering av ukjente parametre, beregne konfidensintervall, samt utføre hypotesetester
 • Kan sette opp og anvende enkle lineære regresjonsmodeller,
 • Har grunnleggende ferdigheter i MATLAB-programmering, som bruk av løkker, tester, plotting av grafer, funksjoner og enkel filhåndtering.
 • Kan implementere numeriske metoder for å finne tilnærminger til den deriverte og til bestemte integraler, samt for å finne tilnærmede løsninger av ligninger, differensligninger og differensialligninger
 • Kan finne enkle feilestimater
 • Kan lage programskisser og algoritmer ut ifra en matematisk spesifikasjon av et problem.

Generell kompetanse:

Studenten har forståelse for at statistiske og beregningsorienterte metoder basert på programmering kan brukes til å beskrive og forstå ingeniørfaglige problemstillinger og kunne kommunisere om slike problemstillinger og løsninger.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet blir undervist på høsten. Undervisningen er en kombinasjon av forelesninger og øvingstimer/datalab.

Totalt timetall: 36 timer forelesning og 48 timer øving.

Ordinær eksamen tilbys kun i høstsemesteret.


Error rendering component

Mer info om arbeidskrav

Det er 2 obligatoriske arbeidskrav i hver modul.

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i de ulike delene.

Studenten trenger ikke å ta beståtte deler på nytt, men kan ta kontinuasjonseksamen i den eller de delene som ikke er bestått.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: MAT-1060
 • Tidligere år og semester for dette emnet