vår 2024
MAT-1052 Matematikk 2 for ingeniører - 10 stp

Emnetype

Kan tas som enkeltemne

Opptakskrav

Generell studiekonpetanse + mattematikk R1+R2 og fysikk1.

Søknadskode 9391.


Innhold

Emnet gir studentene kunnskap i matematiske temaområder som er viktige for ingeniører: Lineær algebra, tallfølger og rekker, konvergenstester, potensrekker og rekkeutviklinger, Fourierrekker og Laplacetransformen. Anvendelse av programmering inngår for å utforske sammenhenger og gjennomføre visualiseringer og beregninger.


Anbefalte forkunnskaper

MAT-1050 Matematikk 1 for ingeniører

Hva lærer du

Etter endt emne skal kandidaten ha godt faglig grunnlag og matematisk forståelse i de temaene som gjennomgås, som andre emner kan bygge videre på.

Kunnskap

Kandidaten har:

 • Gode kunnskaper om matriser, determinanter, lineære likningssystemer, egenverdier og egenvektorer og noen av deres anvendelser
 • God kjennskap til hvordan funksjoner kan approksimeres ved Taylorpolynom, potensrekker eller Fourierrekker, kunne forklare hva det vil si at rekker konvergerer, samt kjenne til hvordan rekkeutviklinger kan brukes til å løse matematiske problemer.
 • Gode kunnskaper om Laplacetransformasjonen

Ferdigheter

Kandidaten kan:

 • Løse lineære likningssystemer og grunnleggende matriseregning.
 • Finne egenverdier og egenvektorer og bruke disse til å løse matematiske og praktiske problemer.
 • Avgjøre konvergensegenskapene til tallfølger og rekker.
 • Finne Taylorrekker til funksjoner, og bruke disse til å løse matematiske problemer.
 • Finne Fourierrekken til en periodisk funksjon og visualisere denne.
 • Utforme egne matematiske resonnementer, presentere disse resonnementene i et presist matematisk språk og argumentere for gyldigheten deres.
 • Anvende programmering til å utforske sammenhenger og gjennomføre visualiseringer og beregninger.
 • Vurdere resultater fra matematiske beregninger (analytiske og numeriske).

Generell kompetanse

Kandidaten har:

 • Forståelse for at matematiske metoder kan brukes til å beskrive og å forstå ingeniørfaglige problemstillinger og kunne kommunisere om slike problemstillinger ved hjelp av matematikk.
 • Kandidaten har matematisk forståelse som kan gi grunnlag for livslang læring.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen er en kombinasjon av forelesninger (fellesundervisning) og seminarer/regneverksted i mindre grupper.

Totalt ca. 60 timer forelesninger og ca. 24 timer seminar/regneøving.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 10.06.2024 09:00
4 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Obligatoriske øvelser Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Kontinuasjonseksamen

Ved karakter F tilbys det kontinuasjonseksamen påfølgende semester
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: MAT-1052
 • Tidligere år og semester for dette emnet