vår 2024
LER-1020 Pedagogikk og elevkunnskap 1-7. Fra plan til praksis- didaktisk arbeid - 10 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk for første år i grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Forkunnskapskrav

Jf. opptakskrav og progresjonskrav i studieplanen for grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

LER-1000 Pedagogikk og elevkunnskap 1-7. Fra plan til praksis- didaktisk arbeid 10 stp
LER-1010 Pedagogikk og elevkunnskap 1-7. Fra plan til praksis- didaktisk arbeid 10 stp

Innhold

Dette emnet omhandler profesjonsrettet pedagogikk hvor oppmerksomheten er særlig rettet mot utvikling av studentens læreridentitet. Emnet gir en grunnleggende innføring i skolens samfunnsmandat i form av opplæringslov og læreplaner. Yrkesetiske og profesjonelle krav til læreren belyses med særlig henblikk på forholdet mellom elev og lærer. Emnet skal også gi studentene grunnleggende kunnskaper om og innsikt i elevene på 1.-7. trinns læring og utvikle studentenes didaktiske kompetanse gjennom å planlegge, gjennomføre og vurdere læringsaktivitet. Emnet skal i tillegg gi studenten ferdigheter, kunnskap og kompetanse som en lærer må ha for å skape et trygt læringsmiljø som ivaretar det faglige og det psykososiale.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

 • klasseledelse og hvordan legge til rette for et godt faglig og psykososialt læringsmiljø, med vekt på trinn 1-7.
 • gjeldende læreplanverk og andre styringsdokumenter
 • tilrettelegging for barn og unges læring, motivasjon og mestring, med vekt på trinn 1-7.
 • generell didaktikk
 • dramafaglige og estetiske læringsformer
 • profesjonsetikk yrkesetiske utfordringer
 • den norske skolen i lys av kristen tradisjon, sekularisering, pluralisme og fundamentalisme
 • sentrale religioner og livssyn i Norge og deres betydning for elevene

Ferdigheter

Studenten kan:

 • innta lærerrollen og utøve klasseledelse på et grunnleggende nivå
 • alene og i samarbeid med andre utøve didaktisk tenkning, for å tilrettelegge for elevers læring, motivasjon og mestring, gjennom planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning
 • anvende dramafaglige og estetiske læringsformer
 • bruke digitale verktøy i undervisning og læring
 • i opplæringen formidle og bruke dokumenter om menneskerettigheter og barns rettigheter
 • redegjøre for samt drøfte ulike profesjonsetiske utfordringer for en lærer

Kompetanse

Studenten skal:

 • ha grunnleggende didaktisk kompetanse, med vekt på trinn 1-7.
 • ha grunnleggende kompetanse i å bruke opplæringslov, gjeldende læreplaner og andre styringsdokumenter som grunnlag for refleksjon og tilrettelegging for læring.
 • kunne reflektere over egen rolle som student og kommende klasseleder i lys av profesjonsetikk
 • kunne anvende fagbegrep og begrunne sine didaktiske valg ut fra teori om læring og undervisning

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk

Undervisning

Undervisningen tilbyr varierte læringsaktiviteter som seminararbeid, diskusjoner, framlegg, dramafaglige arbeidsmåter og tverrfaglig arbeid,

Den profesjonsfaglige digitale kompetansen utvikles gjennom bruk av digitale verktøy.

I tillegg er deler av emnet integrert i FOU-emnet (LER-1050), deriblant observasjon av klasseledelse og tilrettelegging for læring.

Kvalitetssikring

Emnet evalueres i henhold til instituttets retningslinjer.

Praksis

For nærmere informasjon om praksis, se egen praksisplan.


Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Muntlig eksamen 14.05.2024–15.05.2024 30 Minutter A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Mikroundervisning Godkjent – ikke godkjent
Gruppeoppgave Godkjent – ikke godkjent
Tilstedeværelse Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 • Mikroundervisning med fokus på formidling i samarbeid med drama
 • Skriftlig gruppeoppgave med utgangspunkt i temaet læring. Besvarelse skal være på 3000- 4000 ord.
 • 70 % deltakelse på undervisning

Mer info om vurderingsform muntlig eksamen

Individuell muntlig eksamen med utgangspunkt i et eller flere av læringsutbyttebeskrivelsene i emneplanen. Eksamen gjennomføres i 2. semester.

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet. Kontinuasjonseksamen kan bli holdt ved et annet campus.
 • Om emnet
 • Studiested: Finnsnes |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: LER-1020
 • Tidligere år og semester for dette emnet