høst 2024
KVI-3123 Kunstens teori og historiografi - 20 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk i mastergraden i kunsthistorie og kan tas som enkeltemne av studenter som kvalifiserer for opptak til mastergradsprogrammet i kunsthistorie.

Opptakskrav

Fullført bachelorgrad eller tilsvarende. Graden må ha en faglig fordypning på minimum 80 studiepoeng i kunsthistorie.

Gjennomsnittskarakter C (2,5) eller bedre:

Karakteren beregnes som et vektet gjennomsnitt av alle emnene som inngår i opptaksgrunnlaget. Emner med vurderingsuttrykk 'bestått' blir ikke inkludert i beregningen.

Studenter med cand.mag.-grad må ha mellomfag med en snittkarakter på 2,7 eller bedre i faget som danner grunnlag for opptak.

Søknadskode 9371 - enkeltemner på masternivå. Husk å skriv inn emnekode når du søker.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

KVI-3121 Kunstteori 10 stp
KVI-3122 Kunsthistoriens tekster 10 stp

Innhold

Emnet gir en fordypning i den nyere kunsthistoriens metoder og teorier (begreper), med vekt på de siste fire-fem decennier, samt en innføring i fagets historiografi. De metodiske og teoretiske tilnærmingene vil bli belyst ut fra bruken av dem innenfor så vel billedkunst som arkitektur. Dette innebærer også enn viss overlapping til fagområder som estetikk, litteraturvitenskap, historie, antropologi og religion. Faghistorien fokuserer på så vel kunstkritikk som kunsthistorie. Det legges i den sammenhengen vekt på utvalgte, eldre og nyere tekster som har bidratt til endringer i faget. Spesiell vekt blir lagt på studiet av poststrukturalistisk kritikk, semiotikk, kjønnsstudier, postkolonialisme og andre tilnærmingsmåter til det som i vid forstand kan betegnes som visuelle og kunstneriske forhold.

Hva lærer du

Etter bestått emne har du følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Du har:

 • Inngående forståelse av kunsthistoriens metoder og teorier i nyere tid.
 • God forståelse av på hvilke måter slike metoder og teorier kan komme til anvendelse i studiet av eller forskningen på et kunsthistorisk materiale.
 • God forståelse av utvalgte, eldre og nyere tekster som har betydning for kunsthistoriens historie.
 • Grunnleggende forståelse av kritiske og historiografiske studier av kunsthistoriefaget.

Ferdigheter

Du kan:

 • Benytte eksisterende metoder, begreper og/eller teorier i kunsthistoriske analyser på en selvstendig måte.
 • Presentere, plassere og tolke utvalgte tekster fra den kunsthistoriske faglitteraturen.
 • Drøfte avanserte teoretiske problemstillinger muntlig og skriftlig.

Kompetanse

 • Modenhet og selvstendighet i egne refleksjoner om kunsthistoriens metoder og teorier og anvendelsen av disse på et relevant materiale eller emne.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk, noe undervisning kan bli gitt på engelsk. Det er mulig å søke om annet eksamensspråk.

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger og seminarer.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Karakterskala:
Mappevurdering 22.11.2024 14:00 (Innlevering) A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Skriftlig mappeoppgave 1 av 3 Godkjent – ikke godkjent
Skriftlig mappeoppgave 2 av 3 Godkjent – ikke godkjent
Skriftlig mappeoppgave 3 av 3 Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • 3 skriftlige mappeoppgaver som leveres til fastsatte frister gjennom semesteret. Hver mappeoppgave skal være på 3-5 sider.

Arbeidskravene er kun gyldige det semesteret de er godkjente.


Mer info om mappevurdering

2 skriftlige tekster som utvikles videre fra de 3 mappeoppgavene. Oppgavene skal ha et omfang på 6-8 sider og leveres samlet i slutten av semesteret.

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 20
 • Emnekode: KVI-3123
 • Tidligere år og semester for dette emnet