høst 2017
KVI-3122 Kunsthistoriens tekster - 10 stp

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk i mastergraden i kunsthistorie og kan tas som enkeltemne av studenter som kvalifiserer for opptak til mastergradsprogrammet i kunsthistorie.

Opptakskrav

Bachelorgrad, eller tilsvarende utdanning, med fordypning (90 stp) i kunstvitenskap. Av de 90 stp må 60 stp være fra 1000-nivå og 30 stp fra 2000-nivå. I tillegg kreves det et karaktergjennomsnitt tilsvarende C eller bedre i emnene som inngår i studieretningen i bachelorgradsprogrammet. Studenter med cand.mag.-grad må ha mellomfag med en snittkarakter på 2,7 eller bedre i faget som danner grunnlag for opptak.

Søknadskode 9371 enkeltemner på masternivå.


Innhold

Emnet gir en fordypning i kunsthistoriens historie og historiografi. Sentralt står så vel eldre som nyere tekster i ulike sjangre, dels slike som behandler kunstvitenskapelige emner, dels kunstkritikk, og dels historiografiske analyser. Det legges vekt på kunsthistoriens rolle som universitetsfag, først etablert ved tyske læresteder fra begynnelsen av det 19. århundre. Tilgrensende fagområder som blant andre estetikk, litteraturvitenskap, historie, religion og arkeologi vil også bli berørt.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

 • gode kunnskaper om utvalgte, eldre og nyere tekster som har betydning for kunsthistoriens historie.
 • grunnleggende forståelse av kritiske og historiografiske studier av kunsthistoriefaget.
 • grunnleggende forståelse av metoder, begreper og tolkninger som har bidratt til endringer i faget.

Ferdigheter

Studenten kan:

 • gjennomføre analytisk arbeid på et nivå som kreves ved et større vitenskapelig arbeid.
 • gi et sammendrag av, plassere og tolke utvalgte tekster fra den kunsthistoriske faglitteraturen.

Kompetanse:

 • Modenhet og selvstendighet i egne refleksjoner om kunstvitenskapens historiografi, metoder og teorier.

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråk: Norsk.

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger og seminarer.

Kvalitetssikring: Alle emner evalueres en gang i løpet av en toårsperiode på mastergradsnivå. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Eksamen består av:

 • Én skriftlig hjemmeoppgave over oppgitt(e) tema, med et omfang på åtte sider. Oppgaven deles ut i annen halvdel av semesteret, og besvarelsen skal leveres åtte dager etter utlevering.

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Kontinuasjonseksamen: Ved karakter F/«ikke bestått» tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Pensum

Bøker

The Art of Art History: A Critical Anthology, redigert av Donald Preziosi, andre utgave, Oxford og New York: Oxford University Press, 2009: 13-21, 27-88, 115-235, 435-442, 510-531, 552-555 (226 sider). ISBN 978-0-19-922984-0. Dvs. følgende artikler:

 • Donald Preziosi, "Art as History: Introduction", s. 13-21, 510
 • Johann Joachim Winckelmann, "Reflections on the Imitation of Greek Works in Painting and Sculpture", s. 27-34, 510-512
 • Whitney Davis, "Winckelmann Divided: Mourning the Death of Art History", s. 35-44, 512-514
 • Michael Baxandall, "Patterns of Intention", s. 45-53
 • Donald Preziosi, "Aesthetics: Introduction", s. 55-61, 514
 • Immanuel Kant, "The Critique of Judgement", s. 62-79, 514-516
 • G.F.W. Hegel, ""Philosophy of Fine Art", s. 80-88
 • Donald Preziosi, "Form, Content, Style: Introduction", 115-118, 517
 • Heinrich Wölfflin, "Principles of Art History", s. 119-128, 517
 • Ernst Gombrich, "Style", s. 129-140, 518
 • David Summers, ""Form", Ninetheenth-Century Metaphysics, and the Problem of Art Historical Description¿, s. 141-143, 518
 • David Summers, "Style", s. 144-148
 • Donald Preziosi, "Anthropology and/as Art History: Introduction", s. 151-154, 519
 • Alois Riegl, "Leading Characteristics of the Late Roman Kunstwollen", s. 155-161, 519-521
 • Aby Warburg, "Images from the Region of the Pueblo Indians of North America", s. 162-188, 521-522
 • Edgar Wind, "Warburg`s Concept of Kulturwissenschaft and its Meaning for Aesthetics", s. 189-194, 522-523
 • Claire Farago, "Silent Moves: On Excluding the Ethnographic Subject from the Discourse of Art History", s. 195-212, 523-527
 • Donald Preziosi, "Mechanisms of Meaning: Introduction", s. 215-219, 527-528
 • Erwin Panofsky, "Iconography and Iconology: An Introduction to the Study of Renaissance Art", s. 220-235, 528-531
 • Walter Benjamin, "The Work of Art in the Age of Its Technological Reproducibility", s. 435-442, 552-555

The Books that Shaped Art History: From Gombrich and Greenberg to Alpers and Krauss, red. Richard Shone og John-Paul Stonard, London: Thames and Hudson, 2013: 7-19, 42-75, 88-149, 164-264 (210 sider). ISBN 978-0-500-23895-0. Dvs. følgende kapitler:

 • John-Paul Stonard, "Introduction"
 • David Summers, "Heinrich Wölfflin, Kunstgeschictliche Grundbegriffe: Das Problem der Stilentwicklung in der neueren Kunst, 1915"
 • Richard Verdi, "Roger Fry, Cézanne: A Study of His Development, 1927"
 • Colin Amery, "Nikolaus Pevsner, Pioneers of the Modern Movement from William Morris to Walter Gropius, 1936"
 • Susie Nash, "Erwin Panofsky, Early Netherlandish Painting: Its Origins and Character, 1953"
 • John-Paul Stonard, "Kenneth Clark, The Nude: A Study of Ideal Art, 1956"
 • Christopher S. Wood, "E. H. Gombrich, Art and Illusion: A Study in the Psychology of Pictorial Representation, 1960"
 • Boris Groys, "Clement Greenberg, Art and Culture: Critical Essays, 1961"
 • Louise Rice, "Francis Haskell, Patrons and Painters: A Study in the Relations Between Italian Art and Society in the Age of the Baroque, 1963"
 • Alastair Wright, "T. J. Clark, Image of the People: Gustave Courbet and the 1848 Revolution, 1973"
 • Mariët Westermann, "Svetlana Alpers, The Art of Describing: Dutch Art in the Seventeenth Century, 1983"
 • Anna Lovatt, "Rosalind Krauss, The Originality of the Avant-Garde and Other Modernist Myths, 1985"
 • Jeffrey Hamburger, "Hans Belting, Bild und Kult: Eine Geschichte des Bildes vor dem Zeitalter der Kunst, 1990"

Vasari, Giorgio, The Lives of the Artists, oversatt av Julia Conaway Bondanella og Peter Condanella, serien The World's Classics, Oxford et al.: Oxford University Press, 1991 (eller tilsvarende): vii-xiv, 3-6, 15-36, 47-58, 277-283, 414-488 (128 sider). Utvalget består av følgende avsnitt:

 • "Introduction", s. vii-xiv
 • "Preface to the Lives", s. 3-6
 • "Giotto", s. 15-36
 • "Preface to Part Two", s. 47-58
 • "Preface to Part Three", s. 277-283
 • "Michelangelo", s. 414-488

Artikler

Elsner, Jas, "Art History as Ekphrasis", Art History, Vol. 33, No. 1, (February 2010): 10-27 (18 sider). URL:

Art History as Ekphrasis"

Elsner Jas and Katharina Lorenz, "The Genesis of Iconology", Critical Inquiry, Vol. 38, No. 3 (Spring 2012): 483-512 (30 sider). URL:

The Genesis of Iconology" 

Krauss, Rosalind E., "Sculpture in the Expanded Field", October 102 (Spring 1979): 30-44 (15 sider). URL:

Sculpture in the Expanded Field"

Alternative utgaver av Krauss`s artikkel: Rosalind E. Krauss, The Originality of the Avant Garde and Other Modernist Myths, Cambridge, MA: MIT Press, 1985: 276-290. Norsk oversettelse av Agnete Øye i Avantgardens originalitet og andre modernistiske myter, serien Pax artes, nr. 7, Oslo: Pax, 2002.

Panofsky, Erwin, "On the Problem of Describing and Interpreting Works of Visual Arts", Critical Inquiry, Vol. 38, No. 3 (Spring 2012): 467-482 (16 sider). URL:

On the Problem of Describing and Interpreting Works of Visual Arts"

Totalt 643 sider.

Pensum kan kjøpes hos Akademika.

Støttelitteratur (ikke pensum)

Støttelitteratur (ikke pensum)

Bale, Kjersti, Estetikk: En innføring, Oslo: Pax, 2009

Baxandall, Michael, Patterns of Intention: On the Historical Explanation of Pictures, New Haven og London: Yale University Press, 1985

Elkins, James, Stories of Art, New York og London: Routledge, 2002

Estetisk teori: En antologi, redigert av Kjersti Bale og Arnfinn Bø-Rygg, Oslo: Universitetsforlaget, 2008

Malmanger, Magne, Kunsten og det skjønne: Vesterlandsk estetikk og kunstteori fra Homer til det 19. århundre, annen utgave, Oslo: Aschehoug, 2005

Minor, Vernon Hyde, Art History´s History, andre utgave, Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall, 2001

Nead, Lynda, The Female Nude: Art, Obscenity and Sexuality, London og New York: Routledge, 1992. Elektronisk tilgjengelig fra ebrary:

The Female Nude: Art, Obscenity and Sexuality"

The Routledge Companion to Aesthetics, redigert av Berys Gaut og Dominic McIver Lopes, andre utgave, London og New York: Routledge, 2005

Williams, Robert, Art Theory: An Historical Introduction, Malden, MA; Oxford, UK: Blackwell Publishing, 2004

Error rendering component

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: KVI-3122
 • Tidligere år og semester for dette emnet