Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2017

KVI-3122 Kunsthistoriens tekster - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for språk og kultur

Emnetype

Emnet er obligatorisk i mastergraden i kunsthistorie og kan tas som enkeltemne av studenter som kvalifiserer for opptak til mastergradsprogrammet i kunsthistorie.

Innhold

Emnet gir en fordypning i kunsthistoriens historie og historiografi. Sentralt står så vel eldre som nyere tekster i ulike sjangre, dels slike som behandler kunstvitenskapelige emner, dels kunstkritikk, og dels historiografiske analyser. Det legges vekt på kunsthistoriens rolle som universitetsfag, først etablert ved tyske læresteder fra begynnelsen av det 19. århundre. Tilgrensende fagområder som blant andre estetikk, litteraturvitenskap, historie, religion og arkeologi vil også bli berørt.

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Bachelorgrad, eller tilsvarende utdanning, med fordypning (90 stp) i kunstvitenskap. Av de 90 stp må 60 stp være fra 1000-nivå og 30 stp fra 2000-nivå. I tillegg kreves det et karaktergjennomsnitt tilsvarende C eller bedre i emnene som inngår i studieretningen i bachelorgradsprogrammet. Studenter med cand.mag.-grad må ha mellomfag med en snittkarakter på 2,7 eller bedre i faget som danner grunnlag for opptak.

Søknadskode 9371 enkeltemner på masternivå.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

Ferdigheter

Studenten kan:

Kompetanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråk: Norsk.

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger og seminarer.

Kvalitetssikring: Alle emner evalueres en gang i løpet av en toårsperiode på mastergradsnivå. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Eksamen består av:

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Kontinuasjonseksamen: Ved karakter F/«ikke bestått» tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Dato for eksamen

Hjemmeeksamen innlevering_ 04.12.2017 utlevering_ 27.11.2017

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Pensum

Bøker

The Art of Art History: A Critical Anthology, redigert av Donald Preziosi, andre utgave, Oxford og New York: Oxford University Press, 2009: 13-21, 27-88, 115-235, 435-442, 510-531, 552-555 (226 sider). ISBN 978-0-19-922984-0. Dvs. følgende artikler:

The Books that Shaped Art History: From Gombrich and Greenberg to Alpers and Krauss, red. Richard Shone og John-Paul Stonard, London: Thames and Hudson, 2013: 7-19, 42-75, 88-149, 164-264 (210 sider). ISBN 978-0-500-23895-0. Dvs. følgende kapitler:

Vasari, Giorgio, The Lives of the Artists, oversatt av Julia Conaway Bondanella og Peter Condanella, serien The World's Classics, Oxford et al.: Oxford University Press, 1991 (eller tilsvarende): vii-xiv, 3-6, 15-36, 47-58, 277-283, 414-488 (128 sider). Utvalget består av følgende avsnitt:

Artikler

Elsner, Jas, "Art History as Ekphrasis", Art History, Vol. 33, No. 1, (February 2010): 10-27 (18 sider). URL:

Art History as Ekphrasis"

Elsner Jas and Katharina Lorenz, "The Genesis of Iconology", Critical Inquiry, Vol. 38, No. 3 (Spring 2012): 483-512 (30 sider). URL:

The Genesis of Iconology

Krauss, Rosalind E., "Sculpture in the Expanded Field", October 102 (Spring 1979): 30-44 (15 sider). URL:

Sculpture in the Expanded Field"

Alternative utgaver av Krauss`s artikkel: Rosalind E. Krauss, The Originality of the Avant Garde and Other Modernist Myths, Cambridge, MA: MIT Press, 1985: 276-290. Norsk oversettelse av Agnete Øye i Avantgardens originalitet og andre modernistiske myter, serien Pax artes, nr. 7, Oslo: Pax, 2002.

Panofsky, Erwin, "On the Problem of Describing and Interpreting Works of Visual Arts", Critical Inquiry, Vol. 38, No. 3 (Spring 2012): 467-482 (16 sider). URL:

On the Problem of Describing and Interpreting Works of Visual Arts"

Totalt 643 sider.

Pensum kan kjøpes hos Akademika.

Støttelitteratur (ikke pensum)

Støttelitteratur (ikke pensum)

Bale, Kjersti, Estetikk: En innføring, Oslo: Pax, 2009

Baxandall, Michael, Patterns of Intention: On the Historical Explanation of Pictures, New Haven og London: Yale University Press, 1985

Elkins, James, Stories of Art, New York og London: Routledge, 2002

Estetisk teori: En antologi, redigert av Kjersti Bale og Arnfinn Bø-Rygg, Oslo: Universitetsforlaget, 2008

Malmanger, Magne, Kunsten og det skjønne: Vesterlandsk estetikk og kunstteori fra Homer til det 19. århundre, annen utgave, Oslo: Aschehoug, 2005

Minor, Vernon Hyde, Art History´s History, andre utgave, Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall, 2001

Nead, Lynda, The Female Nude: Art, Obscenity and Sexuality, London og New York: Routledge, 1992. Elektronisk tilgjengelig fra ebrary:

The Female Nude: Art, Obscenity and Sexuality"

The Routledge Companion to Aesthetics, redigert av Berys Gaut og Dominic McIver Lopes, andre utgave, London og New York: Routledge, 2005

Williams, Robert, Art Theory: An Historical Introduction, Malden, MA; Oxford, UK: Blackwell Publishing, 2004