høst 2022
KVI-3110 Ditt prosjekt og forskningsprosessen - 10 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk i mastergraden i kunsthistorie. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet gir nærmere kjennskap til prosessen bak et aktuelt eller pågående forskningsprosjekt i kunsthistorie. I undervisning og seminarer drøftes problemstillinger vedrørende valg av forskningsobjekt (empirisk og/eller teoretisk), planlegging og organisering av arbeidet, innsamling av materiale, utvikling av problemstillinger, valg av metode(r), bruk av relevante begreper, utvikling av analytiske og teoretiske verktøy, søk etter kilder og litteratur, disponering og skriveprosess. Du skal dessuten velge undersøkelsesmateriale for egen masteroppgave, enten individuelt eller i grupper der to eller tre samarbeider om en felles oppgave. På grunnlag av dette og seminarer med skrivetrening skal du i løpet av semesteret utarbeide egen prosjektskisse for masteroppgaven.

Hva lærer du

Etter bestått emne har du følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Du har:

 • inngående kunnskaper om praktiske og metodiske utfordringer ved kunsthistorisk arbeid
 • kunnskap om gjennomføringen av et kunsthistorisk forskningsprosjekt
 • hensiktsmessig forståelse av metodiske og praktiske utfordringer knyttet til egen masteroppgave

Ferdigheter

Du kan:

 • utforme et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer

Kompetanse

Du;

 • kjenner til de tekniske og metodiske ferdigheter som kreves ved et større vitenskapelig arbeid
 • kan plassere egen, planlagt forskning i forhold til andre vitenskapelige arbeider innenfor fagområdet

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk. Noe undervisning kan være på engelsk.

Undervisning

Undervisningen består av seminarer, øvinger og gruppearbeid.

Kvalitetssikring: Alle emner evalueres en gang i løpet av en toårsperiode på mastergradsnivå. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Oppgave Innlevering: 07.11.2022 kl. 13:00 1 Semester Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Muntlig oppgave Godkjent – ikke godkjent
En skriftlig oppgave Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • En muntlig oppgave, som er en presentasjon av eget masterprosjekt.
 • En skriftlig oppgave (1-2 s.) relatert til egen empiri.

Mer info om vurderingsform oppgave

 • En prosjektskisse for egen masteroppgave på 6-8 sider. Skissen skal inneholde presentasjon av tema, problemstilling, undersøkelsesmateriale, den skriftlige oppgaven relatert til egen empiri, litteratur og kilder. Dokumentasjon av undersøkelsesmaterialet kommer i tillegg.  

Eksamen evalueres med bestått/ikke bestått.


Kontinuasjonseksamen

Kontinuasjonseksamen: Ved karakter F/«ikke bestått» tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: KVI-3110
 • Tidligere år og semester for dette emnet