høst 2019
KVI-1111 Barokk som stil og epoke - 20 stp

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk i bachelorgraden i kunsthistorie. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. 

9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag)


Innhold

I dette emnet får du en fordypning i barokkens billedkunst og arkitektur. Barokken vil bli diskutert både som epoke og stil. Det vil bli lagt vekt på inngående studier av enkeltkunstnere og enkeltverk - blant annet italiensk og fransk palass- og kirkearkitektur og kunstnere som Caravaggio, Velazquez og Bernini. I tillegg tematiseres barokk som et generelt og epokeovergripende fenomen som har aktualitet også i samtidens kunst og arkitektur.

Anbefalte forkunnskaper

KVI-1010 Epoke og stil, KVI-1014 Visuell analyse, KVI-1015 Teori og metode

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:  

Kunnskaper

Studenten har:

 • dypere kunnskap om kronologiske, ideologiske og formale kategoriseringer av kunst og arkitektur knyttet til temaet
 • god forståelse av kunsthistorien som konstruksjon
 • god kjennskap til teorier om kunst og arkitektur med tilhørende begrepsapparat og metoder
 • spesialkompetanse innen et sentralt kunstvitenskapelig tema og/eller en kunsthistorisk periode.

Ferdigheter

Studenten kan:

 • plassere verk i en historisk, ideologisk og formal-estetisk sammenheng
 • analysere og dokumentere et sentralt kunstvitenskapelig tema og/eller en kunsthistorisk periode

Kompetanse

Studenten kan:

 • forstå kunst og arkitektur i sin kulturelle og samfunnsmessige sammenheng


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Emnet tilbys i høstsemesteret. Undervisning blir gitt i form av forelesninger og seminar.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 • en elektronisk prøve som blir lagt ut i Canvas i annen halvdel av semesteret

Eksamen består av:

 • en hjemmeoppgave over oppgitt tema, med et omfang på 8 sider. Oppgaven deles ut i annen halvdel av semesteret og besvares i løpet av 10 dager.

Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Kontinuasjonseksamen:

Ved karakter F/«ikke bestått» tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 20
 • Emnekode: KVI-1111
 • Tidligere år og semester for dette emnet