vår 2024
KVE-1007 Kvensk grammatikk 1 - 10 stp

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søknadskoden er 9199 - enkeltemner (ikke realfag), lavere grad.

Forkunnskaper tilsvarende KVE-0100/KVE-1000 Grunnkurs i kvensk eller FIN-1000 Grunnkurs i finsk.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

KVE-1002 Språklig tekstanalyse i kvensk 10 stp

Innhold

Emnet bygger på grunnkurs i kvensk (eller tilsvarende ferdigheter på begynnernivå) og videreutvikler studentens grammatiske kunnskaper med fokus på:

Grunnstrukturen i kvensk (fonologiske fenomener, den morfologiske strukturen og setningsstrukturen).

De vanligste setningstypene i kvensk samt nomenbøyning i forbindelse med dem (de hyppigste stammetypene i nominativ, genitiv, partitiv og lokalkasusene, entall og flertall).

Personbøyning av verb, bekreftende og nektende indikativ presens og preteritum, samt imperativ og kondisjonalis presens.


Anbefalte forkunnskaper

FIN-1000 Grunnkurs i finsk, KVE-0100 Grunnkurs i kvensk, KVE-1000 Grunnkurs i kvensk

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten har:

  • kunnskaper om den grunnleggende grammatikalske strukturen i kvensk

Ferdigheter

Studenten kan:

  • forstå, bruke og analysere de mest frekvente strukturer i kvensk

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk: kvensk (med norsk som hjelpespråk)

Eksamensspråk: kvensk og norsk


Undervisning

Emnet er nettbasert. Studentene må jobbe aktivt på egen hånd med lesing, oppgaveløsning og oversettelser. Emnet vil foregå parallelt med KVE-1006 Praktisk kvensk 1 som er samlingsbasert.

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 08.05.2024 09:00 (Utlevering)
16.05.2024 14:00 (Innlevering)
1 Uker A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Oppgave Godkjent – ikke godkjent
Oppgave Godkjent – ikke godkjent
Oppgave Godkjent – ikke godkjent
Oppgave Godkjent – ikke godkjent
Oppgave Godkjent – ikke godkjent
Oppmøteplikt på undervisning (75%) Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Kontinuasjonseksamen

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester.
  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: KVE-1007
  • Tidligere år og semester for dette emnet