vår 2021
KVE-1007 Kvensk grammatikk 1 - 10 stp

Søknadsfrist

1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne  

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode: 9199 - enkeltemner (ikke realfag), lavere grad.

Søkere som har finsk eller kvensk tilknytning og som søker om unntak fra kravet om generell studiekompetanse eller realkompetanse etter bestemmelsene i forskrift om opptak til høyere utdanning §§ 3-5 må kunne dokumentere slik tilknytning med enten bestått finsk eller kvensk som første- eller andrespråk i videregående opplæring, eller vitnemål fra grunnskole der finsk eller kvensk er dokumentert som første- eller andrespråk. Søkerne skal i tillegg gjøre rede for sin motivasjon for å søke opptak til studiet, samt skrive en egenvurdering av sine kvalifikasjoner for å kunne gjennomføre studiet.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

KVE-1002 Språklig tekstanalyse i kvensk 10 stp

Innhold

I dette emnet vil du lære om grunnstrukturen i kvensk (fonologiske fenomener, den morfologiske strukturen og setningsstrukturen).

I undervisningen vil bl.a. følgende bli gjennomgått:

1) de mest vanlige setningstypene: lokasjon, bevegelse, predikasjon, eksistens, eierkonstruksjon, endring av eier, gjerning og følelse

2) nomenbøyning i forbindelse med disse setningstypene (de hyppigste stammetypene i nominativ, genitiv, partitiv og lokalkasusene, entall og flertall).

3) personbøyning av verb, bekreftende og nektende indikativ presens og preteritum, samt imperativ og kondisjonalis presens.


Anbefalte forkunnskaper

KVE-0100 Grunnkurs i kvensk

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten har:

  •  kunnskaper om den grunnleggende grammatikalske strukturen i kvensk

Ferdigheter

Studenten kan:

  • forstå, bruke og analysere de mest frekvente strukturer i kvensk


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisninga skal foregå på kvensk med norsk som hjelpespråk. Eksamen kan besvares på kvensk eller norsk.

Undervisning

Det vil bli arrangert en oppstartsamling, men den videre undervisninga vil være nettbasert og du får veiledning via nett (canvas og e-post). Ved behov vil det kunne arrangeres noe klasseundervisning i løpet av semesteret.

I nettundervisninga vil du få både obligatoriske og ikke-obligatoriske oppgaver utdelt til fastsatte tidspunkt. Oppgavene skal leveres inn til oppgitte datoer. Vekten i oppgavene vil være på å lære å danne kvenske setninger og former samt å analysere dem grammatikalsk.

Det skriftlige undervisningsmaterialet vil bli lagt ut på nett (Canvas), og du kan velge mellom kursmateriale med utgangspunkt i Porsanger-varieteten, i Varanger-varieteten eller i den såkalte elvedalsvarieteten. Du kan også bruke den selvvalgte varieteten i alle øvelsene. Undervisninga vil foregå parallelt med KVE-1006.

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

  • fem obligatoriske skriftlige oppgaver

Oppgavene evalueres med godkjent/ikke godkjent. Én eller flere av oppgavene kan være gruppeoppgaver.

  • møteplikt på 75% prosent av undervisninga i samlingene

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Eksamen består av:

  • en hjemmeeksamen på én uke (teksten skal være på ca. 500 ord)

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk. Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: KVE-1007
  • Tidligere år og semester for dette emnet