høst 2023
INF-3805 Forskningsseminar i digitale hjemmetjenester - 10 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter med studierett på erfaringsbasert master i digitale helsetjenester og forbeholdt disse. Emnet kan tas som enkeltemne. Emnet er nett- og samlingsbasert med to semesters varighet.

Obligatorisk forkunnskapskrav

INF-3801 Helseinformatikk

Innhold

Emnet presenterer relevant forskning innen digitale helsetjenester med vekt på spesialisthelsetjenesten. Hovedvekten vil være innen avanserte prinsipper for helse-IT-systemer og applikasjoner, inkludert mobile helsesystemer og applikasjoner. Emnet tar for seg klassiske prinsipper for design og implementering av slike systemer og applikasjoner. Videre diskuterer emnet nye helse-relaterte teknologitrender fra den internasjonale forskningsfronten, inkludert kunstig intelligens, maskinlæring, health analytics, persontilpasset behandling, selvhjelpssystemer og digital hjemmeoppfølging.

Anbefalte forkunnskaper

INF-3801 Helseinformatikk, INF-3802 E-helse og digital hjemmeoppfølging, INF-3803 Mobile helseapplikasjoner og -systemer

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper - Studenten har:

 • kunnskap om relevant og oppdatert litteratur på utvalgte områder innen e-helse, digital hjemmeoppfølging og medisinsk avstandsoppfølging
 • kunnskap om prinsipper for design og implementering for moderne helse-IT-systemer og applikasjoner
 • praktisk erfaring med design og implementering av systemer og applikasjoner innen e-helse, digital hjemmeoppfølging og medisinsk avstandsoppfølging
 • kunnskap om hvordan avanserte helse-IT-systemer og applikasjoner kan bidra til pasientbehandling

Ferdigheter - Studenten kan:

 • debattere avanserte vitenskapelige artikler om systemer og applikasjoner for e-helse, digital hjemmeoppfølging og medisinsk avstandsoppfølging
 • presentere og forklare prinsippene for avanserte helse-IT-systemer og applikasjoner
 • identifisere relevante forsningsproblemer og utfordringer innen e-helse, digital hjemmeoppfølging og medisinsk avstandsoppfølging
 • redegjøre for hvordan helse-IT-systemer og applikasjoner kan bidra til bedre helsehjelp
 • beskrive og forklare de nyeste verktøyene og teknikkene for å løse forskningsproblemer og utfordringer i helse-IT-systemer og applikasjoner

Generell kompetanse - Studenten kan:

 • finne frem til å tilegne seg avansert vitenskapelig litteratur knyttet til helse-IT-systemer og applikasjoner, og nøye trekke ut informasjon fra litteraturen og gi en helhetlig og sammenhengende presentasjon
 • stille relevante spørsmål om systemer og applikasjoner innen e-helse, digital hjemmeoppfølging og medisinsk avstandsoppfølging
 • delta i online diskusjoner om forskning på systemer og applikasjoner innen e-helse, digital hjemmeoppfølging og medisinsk avstandsoppfølging

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk (men med engelskspråklig lærebok og undervisningsmateriell). Enkelte forelesninger på engelsk kan forekomme.

Undervisning

Undervisningen består av inntil 10 nettbaserte forelesninger og seminarer og to fysiske samlinger av 3-4 dagers varighet. Deltakelse på de fysiske samlingene er obligatorisk. Studentprosjektene får oppnevnt en eller flere veiledere som følger opp arbeidet med prosjektene. Omfanget på veiledningen kan variere. Hvert studentprosjekt kan bestå av inntil seks studenter.

Undervisningen støttes opp av nettbaserte undervisningsressurser og arbeid i digitalt klasserom.

Emnet foregår over to semester.


Mer info om arbeidskrav

 • Midtveisrapport
 • 80% deltakelse på fysiske samlinger

Kontinuasjonseksamen

Det tilbys ikke kontinuasjonseksamen.

Info om vekting av eksamensdelene

Det gis en skjønnsmessig samlet vurdering av punkt 1 og 2.

 • Innlevering av en gruppeprosjektrapport over to semester som presenterer og dokumenterer studentens selvstyrte problembaserte prosjekt. Teller omlag 70%.
 • Gruppevis muntlig eksamen. Eksamen innledes med en 20 minutter presentasjon av prosjektet, etterfulgt av muntlig eksaminasjon knyttet til prosjektrapporten og den enkeltes bidrag i prosjektet. Teller omlag 30%.

 • Om emnet
 • Studiested: Mo i Rana |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: INF-3805
 • Tidligere år og semester for dette emnet