Feil på innlogging for blant annet Eduroam og Ephorte - se driftsmeldingen / Login error for Eduroam and Ephorte - see the operational notice

vår 2023
INF-3803 Mobile helseapplikasjoner og -systemer - 10 stp

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter med studierett på erfaringsbasert master i digitale helsetjenester, men kan også tas som enkeltemne på masternivå. Emnet er nett- og samlingsbasert med ett semesters varighet.

Opptakskrav

Søkere må, i tillegg til generell studiekompetanse, ha bachelorgrad, cand. mag.-grad, annen grad eller yrkesutdanning av minimum 3 års omfang, eller utdanning som iht. §3-5 i UH-loven er godkjent som jevngod med de nevnte grader eller yrkesutdanning.

I tillegg kreves det relevant yrkespraksis tilsvarende 2 år i fulltidsstilling etter oppnådd bachelorgrad. Med relevant yrkespraksis menes at søkeren har arbeidserfaring som kan knyttes til helsesektoren (programmets profil) eller erfaring fra arbeid med oppgaver innen helsesektoren som kan relateres til utdanningen som danner grunnlaget for opptaket.

Yrkespraksis dokumenteres med attest fra arbeidsgiver. Attesten skal inneholde stillingstittel, stillingsprosent samt start og evt. sluttdato. Attesten må være datert og signert. Selvstendig næringsvirksomhet dokumenteres med ligningsattest. Relevant yrkeserfaring dokumenteres med firmaattest fra Foretaksregisteret.

Søknadskode 9371


Innhold

Emnet presenterer prinsipper for mHelse (mobile helsetjester) applikasjoner og -systemer. Emnet presenterer klassiske prinsipper for design, oppbygging og anvendelse av mHelse applikasjoner og systemer samt tar for seg nye trender innen mHelse. Spesielt vil følgende temaer bli presentert: designprinsipper og oppbygging av mHelse applikasjoner og -systemer, mobil helseoppfølging for ulike pasient- og befolkningsgrupper, motiverende og overbevisende teknologi («persuasive technology») og mekanismer for forbedret overholdelse og anvendelse av mHelse applikasjoner og -systemer, pasientrapporteringssystem og automatiske egenmålinger samt evalueringsmetoder og kriterier for å benytte mhelse applikasjoner og systemer.

Anbefalte forkunnskaper

INF-3801 Helseinformatikk

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper - Studenten har:

 • inngående kunnskap om aktuell forskningslitteratur om mHelse applikasjoner og -systemer
 • kunnskap om design og implementeringsprinsipper for moderne mHelse applikasjoner og -systemer
 • god forståelse for prosessen for programvareutvikling ved design og utvikling av mHelse applikasjoner og -systemer
 • omfattende kunnskap om anvendelse av mHelse applikasjoner og -systemer og hvordan disse kan bidra til pasientbehandling og pasientovervåking

Ferdigheter - Studenten:

 • kan mestre diskusjoner om ulike mHelse applikasjoner og -systemer
 • har ferdigheter i prototyping av mHelse og applikasjoner og -systemer, inkludert arkitektur, og design
 • kan evaluere adferden til en utviklet mHelse-prototype
 • kan identifisere utfordringer i mHelse
 • kan delta i grundige diskusjoner om hvordan mHelse applikasjoner og -systemer kan bidra til bedre helsehjelp

Generell kompetanse - Studenten:

 • har kompetanse til å lese litteratur relatert til mHelse, og kritisk vurdere informasjon fra den og presentere den sammenhengende
 • har tilstrekkelig innsikt til å og bidra i designprosessen av mHelse applikasjoner og -systemer
 • har tilstrekkelig kompetanse for å kritisk vurdere mHelse og applikasjoner og -systemer
 • kan holde presentasjoner om mHelse applikasjoner og -systemer
 • kan delta i diskusjoner om mHelse applikasjoner -systemer

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk (men med engelskspråklig lærebok og undervisningsmateriell)

Undervisning

Undervisningen består av minimum 10 ukentlige 2-timers nettbaserte forelesninger og samlinger og to fysiske samlinger med 3-4 dagers varighet. Deltakelse på de fysiske samlingene er obligatorisk.

Undervisningen støttes opp av nettbaserte undervisningsressurser og arbeid i digitalt klasserom.


Eksamen

Vurderingsform: Varighet: Karakterskala:
Muntlig eksamen 1 Timer Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Skriftlige innleveringsoppgaver Godkjent – ikke godkjent
Deltakelse på fysiske samlinger Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • 2 innleveringsoppgaver

  • Hver innleveringsoppgave har et omfang på minimum 3000 ord
  • Oppgavene kan leveres gruppevis (maks tre studenter)
 • 80% deltakelse på fysiske samlinger


Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for de som fikk Ikke bestått ved ordinær eksamen.
 • Om emnet
 • Studiested: Mo i Rana |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: INF-3803
 • Tidligere år og semester for dette emnet