Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2023

INF-3803 Mobile helseapplikasjoner og -systemer - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for informatikk

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter med studierett på erfaringsbasert master i digitale helsetjenester, men kan også tas som enkeltemne på masternivå. Emnet er nett- og samlingsbasert med ett semesters varighet.

Innhold

Emnet presenterer prinsipper for mHelse (mobile helsetjester) applikasjoner og -systemer. Emnet presenterer klassiske prinsipper for design, oppbygging og anvendelse av mHelse applikasjoner og systemer samt tar for seg nye trender innen mHelse. Spesielt vil følgende temaer bli presentert: designprinsipper og oppbygging av mHelse applikasjoner og -systemer, mobil helseoppfølging for ulike pasient- og befolkningsgrupper, motiverende og overbevisende teknologi («persuasive technology») og mekanismer for forbedret overholdelse og anvendelse av mHelse applikasjoner og -systemer, pasientrapporteringssystem og automatiske egenmålinger samt evalueringsmetoder og kriterier for å benytte mhelse applikasjoner og systemer.

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Søkere må, i tillegg til generell studiekompetanse, ha bachelorgrad, cand. mag.-grad, annen grad eller yrkesutdanning av minimum 3 års omfang, eller utdanning som iht. §3-5 i UH-loven er godkjent som jevngod med de nevnte grader eller yrkesutdanning.

I tillegg kreves det relevant yrkespraksis tilsvarende 2 år i fulltidsstilling etter oppnådd bachelorgrad. Med relevant yrkespraksis menes at søkeren har arbeidserfaring som kan knyttes til helsesektoren (programmets profil) eller erfaring fra arbeid med oppgaver innen helsesektoren som kan relateres til utdanningen som danner grunnlaget for opptaket.

Yrkespraksis dokumenteres med attest fra arbeidsgiver. Attesten skal inneholde stillingstittel, stillingsprosent samt start og evt. sluttdato. Attesten må være datert og signert. Selvstendig næringsvirksomhet dokumenteres med ligningsattest. Relevant yrkeserfaring dokumenteres med firmaattest fra Foretaksregisteret.

Søknadskode 9371


Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper - Studenten har:

Ferdigheter - Studenten:

Generell kompetanse - Studenten:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk (men med engelskspråklig lærebok og undervisningsmateriell)

Undervisning

Undervisningen består av minimum 10 ukentlige 2-timers nettbaserte forelesninger og samlinger og to fysiske samlinger med 3-4 dagers varighet. Deltakelse på de fysiske samlingene er obligatorisk.

Undervisningen støttes opp av nettbaserte undervisningsressurser og arbeid i digitalt klasserom.