høst 2022
INF-3801 Helseinformatikk - 10 stp

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter med studierett på erfaringsbasert master i digitale helsetjenester, men kan også tas som enkeltemne på masternivå. Emnet er nett- og samlingsbasert med ett semesters varighet.

Opptakskrav

Søkere må, i tillegg til generell studiekompetanse, ha bachelorgrad, cand. mag.-grad, annen grad eller yrkesutdanning av minimum 3 års omfang, eller utdanning som iht. §3-5 i UH-loven er godkjent som jevngod med de nevnte grader eller yrkesutdanning.

I tillegg kreves det relevant yrkespraksis tilsvarende 2 år i fulltidsstilling etter oppnådd bachelorgrad. Med relevant yrkespraksis menes at søkeren har arbeidserfaring som kan knyttes til helsesektoren (programmets profil) eller erfaring fra arbeid med oppgaver innen helsesektoren som kan relateres til utdanningen som danner grunnlaget for opptaket.

Yrkespraksis dokumenteres med attest fra arbeidsgiver. Attesten skal inneholde stillingstittel, stillingsprosent samt start og evt. sluttdato. Attesten må være datert og signert. Selvstendig næringsvirksomhet dokumenteres med ligningsattest. Relevant yrkeserfaring dokumenteres med firmaattest fra Foretaksregisteret.

Søknadskode 9371


Innhold

Emnet presenterer kjernekonseptene og metodene for helseinformatikk (HI), tradisjonelt kalt (bio)medisinsk informatikk (MI). De grunnleggende områdene som dekkes inkluderer: helsedata, medisinske beregninger, medisinsk beslutningstaking, kognitiv informatikk, menneske-maskin interaksjon, software engineering innen helse, standarder innen helseinformatikk, naturlige språksystemer innen helse, bioinformatikk, medisinsk avbildning og bildediagnostikk, personlige helseapplikasjoner, helseinformatikk og etikk og evalueringskriterier innen helseinformatikk.

Videre studeres prinsipper for helseapplikasjoner og systemer, inkludert: elektroniske pasientjournaler (EPJ), informasjonsarkitektur for helseapplikasjoner, pasientsentrerte helse-IT-systemer, applikasjoner for helseovervåkning, mobil helse (m-helse), telemedisin og medisinsk avstandsoppfølging, pasientnære IT-systemer, radiologiske systemer, informasjonsgjenfinning, kliniske beslutningsstøttesystemer, translasjonsrelaterte applikasjoner og systemer, «precision medicine», og fremtidige applikasjoner innen helseinformatikk.


Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper - Studenten har:

 • inngående forståelse av helseinformatikk, både som vitenskapelig disiplin og som et pragmatisk sett med verktøy og teknikker
 • god forståelse for metoder for bruk av medisinske data.
 • omfattende kunnskap om heuristikk og statistisk beslutningstaking innen medisin
 • god kunnskap om dataarkitekturer for kliniske IT-applikasjoner og systemer
 • omfattende forståelse av standarder innen helseinformatikk og prosessen med programvareutvikling for helseapplikasjoner og kliniske IT-systemer
 • omfattende kunnskap om medisinsk bildeinformasjon og betydningen av medisinsk bildebehandling i medisin.
 • god kunnskap om evaluering av helseinformasjons-ressurser
 • forståelse for behovet for etikk innen helseinformatikk

Ferdigheter - Studenten kan:

 • identifisere, analysere og forholde seg kritisk til kjerneemnene innen helseinformatikk
 • analysere vitenskapelig bidrag og aktuelle forskningsspørsmål knyttet til grunnlaget for helseinformatikk
 • karakterisere forskjellige domener innen helseinformatikk, for eksempel beslutningsstøttesystemer, medisinsk bildebehandling og laboratoriesystemer
 • evaluere et gitt medisinsk informasjonssystem basert på forskjellige kriterier som sikkerhet, innebygde beslutningsstøttesystemer og klassifiseringssystemer

Generell kompetanse - Studenten kan:

 • bruke kunnskapen om helseinformatikk i forvaltningen av kliniske IT-systemer
 • vurdere muligheter og begrensninger for kliniske IT-systemer
 • forstå de viktigste medisinske problemene helsearbeidere står overfor i det daglige arbeidet
 • forstå grunnleggende teknologisk terminologi innen medisin og være i stand til å evaluere kliniske IT-utfordringer fra både et grunnleggende medisinsk og teknologisk synspunkt

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk (men med engelskspråklig lærebok og undervisningsmateriell)

Undervisning

Undervisningen består av minimum 10 ukentlige 3 timers nettbaserte forelesninger og samlinger og to fysiske samlinger med 3-4 dagers varighet. Deltakelse på de fysiske samlingene er obligatorisk.

Undervisningen støttes opp av nettbaserte undervisningsressurser og arbeid i digitalt klasserom.


Eksamen

Vurderingsform: Varighet: Karakterskala:
Muntlig eksamen 1 Timer Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Skriftlige innleveringsoppgaver Godkjent – ikke godkjent
Deltakelse på fysiske samlinger Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • 2 innleveringsoppgaver

  • Hver innleveringsoppgave har et omfang på minimum 3000 ord
  • Oppgavene kan leveres gruppevis (inntil seks studenter)
 • 100% deltakelse på fysiske samlinger


Kontinuasjonseksamen

Det tilbys ikke kontinuasjonseksamen.
 • Om emnet
 • Studiested: Mo i Rana |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: INF-3801
 • Tidligere år og semester for dette emnet