Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2022

INF-3801 Helseinformatikk - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for informatikk

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter med studierett på erfaringsbasert master i digitale helsetjenester, men kan også tas som enkeltemne på masternivå. Emnet er nett- og samlingsbasert med ett semesters varighet.

Innhold

Emnet presenterer kjernekonseptene og metodene for helseinformatikk (HI), tradisjonelt kalt (bio)medisinsk informatikk (MI). De grunnleggende områdene som dekkes inkluderer: helsedata, medisinske beregninger, medisinsk beslutningstaking, kognitiv informatikk, menneske-maskin interaksjon, software engineering innen helse, standarder innen helseinformatikk, naturlige språksystemer innen helse, bioinformatikk, medisinsk avbildning og bildediagnostikk, personlige helseapplikasjoner, helseinformatikk og etikk og evalueringskriterier innen helseinformatikk.

Videre studeres prinsipper for helseapplikasjoner og systemer, inkludert: elektroniske pasientjournaler (EPJ), informasjonsarkitektur for helseapplikasjoner, pasientsentrerte helse-IT-systemer, applikasjoner for helseovervåkning, mobil helse (m-helse), telemedisin og medisinsk avstandsoppfølging, pasientnære IT-systemer, radiologiske systemer, informasjonsgjenfinning, kliniske beslutningsstøttesystemer, translasjonsrelaterte applikasjoner og systemer, «precision medicine», og fremtidige applikasjoner innen helseinformatikk.


Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Søkere må, i tillegg til generell studiekompetanse, ha bachelorgrad, cand. mag.-grad, annen grad eller yrkesutdanning av minimum 3 års omfang, eller utdanning som iht. §3-5 i UH-loven er godkjent som jevngod med de nevnte grader eller yrkesutdanning.

I tillegg kreves det relevant yrkespraksis tilsvarende 2 år i fulltidsstilling etter oppnådd bachelorgrad. Med relevant yrkespraksis menes at søkeren har arbeidserfaring som kan knyttes til helsesektoren (programmets profil) eller erfaring fra arbeid med oppgaver innen helsesektoren som kan relateres til utdanningen som danner grunnlaget for opptaket.

Yrkespraksis dokumenteres med attest fra arbeidsgiver. Attesten skal inneholde stillingstittel, stillingsprosent samt start og evt. sluttdato. Attesten må være datert og signert. Selvstendig næringsvirksomhet dokumenteres med ligningsattest. Relevant yrkeserfaring dokumenteres med firmaattest fra Foretaksregisteret.

Søknadskode 9371


Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper - Studenten har:

Ferdigheter - Studenten kan:

Generell kompetanse - Studenten kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk (men med engelskspråklig lærebok og undervisningsmateriell)

Undervisning

Undervisningen består av minimum 10 ukentlige 3 timers nettbaserte forelesninger og samlinger og to fysiske samlinger med 3-4 dagers varighet. Deltakelse på de fysiske samlingene er obligatorisk.

Undervisningen støttes opp av nettbaserte undervisningsressurser og arbeid i digitalt klasserom.