høst 2024
IDR-2250 Bacheloroppgave og forskningsmetode - 20 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på bachelor idrettsvitenskap i Tromsø eller Alta og bachelor arktisk friluftsliv og naturguiding Alta. Studentene som tar dette emnet må ha gjennomført og bestått 1. og 2. år av studiet Bachelor idrettsvitenskap i Tromsø eller Alta eller Bachelor arktisk friluftsliv i Alta eller tilsvarende.

Kan ikke tas som enkeltemne.


Hva lærer du

Kunnskaper

 • Kjennskap til og innsikt i ulike forskningsdesign og forskningsmetoder, deres styrker og svakheter, samt kunne vurdere anvendelsen av disse for å svare på ulike problemstillinger
 • Innsikt i relevante faglige temaer, teorier, prosesser, verktøy og metoder som er relevante for vitenskapelig arbeid
 • Forståelse for hvordan personvern ivaretas i vitenskapelig arbeid

Ferdigheter

 • Utvikle en faglig begrunnet problemstilling og gjennomføre en vitenskapelig undersøkelse
 • Finne frem til, bruke og henvise til relevant teori og empiri for en vitenskapelig undersøkelse.
 • Vurdere og anvende sentrale verktøy og metoder for datainnsamling og analyse.
 • Presentere og kritisk reflektere over eget forskningsarbeid både skriftlig og muntlig

Generell kompetanse

 • Formidle sentralt fagstoff på en skriftlig, faglig, ryddig og vitenskapelig måte
 • Vise evne til å arbeide selvstendig med en faglig problemstilling og benytte vitenskapelige arbeidsmetoder for å planlegge og gjennomføre et forskningsarbeid
 • Kritisk reflektere over og vurdere relevant faglitteratur
 • Vurdere forskningsetiske problemstillinger tilknyttet vitenskapelig arbeid.

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk. Noe av undervisningen kan foregå på engelsk.

Undervisning

Emnet gjennomføres på begge campus. Undervisningen vil kombinere fysiske og digitale arbeidsformer Det legges i undervisningen vekt på studentaktive arbeids- og læringsformer med forelesninger, seminarer og gruppearbeid. Arbeidet med bacheloroppgaven er et individuelt arbeid under veiledning. For å nå læringsmålene i emnet forventes det at studentene arbeider 500 timer, inkludert forelesninger, seminarer, oppgaver og selvstudium.

Timeplan

Eksamen

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Deltagelse på seminar Godkjent – ikke godkjent
Prosjektbeskrivelse Godkjent – ikke godkjent
Muntlig fremlegg Godkjent – ikke godkjent
Litteraturliste over selvvalgt pensum Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Det kreves minimum 80% deltakelse i undervisningen.

I tillegg må følgende arbeidskrav være fullført og godkjent:

 • Prosjektbeskrivelse- maksimalt ca. 4000 ord
 • Oppsatt litteraturliste over selvvalgt pensumlitteratur (fagspesifikk og metodespesifikk)
 • Muntlig presentasjon av bachelorprosjekt for medstudenter og aktiv deltakelse på medstudenters fremlegg

Mer info om vurderingsform oppgave

Individuell skriftlig bacheloroppgave med formelle krav.

Kontinuasjonseksamen

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet.

Ved ikke bestått (F) på oppgaven, omarbeides denne før ny innlevering til kontinuasjonseksamen. Kandidater som ikke får bestått på kontinuasjonseksamen kan beholde sitt hovedtema for en tredje innlevering. Studenten må da formulere en ny problemstilling, slik at det blir en ny oppgave. Dette innebærer en ny veiledningsprosess med tre individuelle veiledninger. Oppgaven kan leveres til neste ordinære eksamen.


 • Om emnet
 • Studiested: Alta | Tromsø |
 • Studiepoeng: 20
 • Emnekode: IDR-2250
 • Tidligere år og semester for dette emnet