vår 2024
IDR-2250 Bacheloroppgave og forskningsmetode - 20 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på bachelor idrettsvitenskap i Tromsø eller Alta og bachelor arktisk friluftsliv og naturguiding Alta. Studentene som tar dette emnet må ha gjennomført og bestått 1. og 2. år av studiet Bachelor idrett i Tromsø eller Alta eller Bachelor arktisk friluftsliv i Alta eller tilsvarende.

Kan ikke tas som enkeltemne.


Innhold

Emnet gir en innføring i hva som menes med vitenskap og vitenskapelig kunnskap, hva som kjennetegner en god problemstilling og hvilke krav som stilles til vitenskapelig arbeid. Studentene skal tilegne seg grunnleggende teoretiske og forskningsmetodiske kunnskaper innen idrettsvitenskap for å kunne presentere og diskutere hvordan man kan gjøre bruk av teori og empiri i forskningsarbeid. Idrettsvitenskap inkluderer fagfelt og emner innen idrett, friluftsliv, naturguiding, fysisk aktivitet og helse. Studentene skal som en avslutning på bachelorutdanningen skrive en individuell, skriftlig bacheloroppgave utfra selvvalgt problemstilling knyttet til eget fagfelt.

Hva lærer du

Kunnskaper

 • Kjennskap til og innsikt i ulike forskningsdesign og forskningsmetoder, deres styrker og svakheter, samt kunne vurdere anvendelsen av disse for å svare på ulike problemstillinger
 • Bred kunnskap om relevante faglige temaer, teorier, prosesser, verktøy og metoder som er relevante for vitenskapelig arbeid
 • Innsikt i hvordan personvern ivaretas i vitenskapelig arbeid

Ferdigheter

 • Utvikle en faglig begrunnet problemstilling og gjennomføre en vitenskapelig undersøkelse
 • Finne frem til og vurdere relevant faglig kunnskap og anvende dette for å belyse en problemstilling
 • Finne frem til, bruke og henvise til relevant teori og empiri for en vitenskapelig undersøkelse.
 • Anvende sentrale verktøy og metoder for datainnsamling og analyse.
 • Presentere og kritisk reflektere over eget forskningsarbeid

Generell kompetanse

 • Formidle sentralt fagstoff på en skriftlig, faglig, ryddig og vitenskapelig måte
 • Vise evne til å arbeide selvstendig med en faglig problemstilling og benytte vitenskapelige arbeidsmetoder for å planlegge og gjennomføre et forskningsarbeid
 • Kritisk reflektere over og vurdere relevant faglitteratur og kildemateriell

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk. Noe av undervisningen kan foregå på engelsk.

Undervisning

Emnet gjennomføres på begge Campus. Undervisningen vil kombinere fysiske og digitale arbeidsformer Det legges i undervisningen vekt på studentaktive arbeids- og læringsformer med forelesninger, seminarer og gruppearbeid. Arbeidet med bacheloroppgaven er et individuelt arbeid under veiledning. For å nå læringsmålene i emnet forventes det at studentene arbeider 500 timer, inkludert forelesninger, seminarer, oppgaver og selvstudium.

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Karakterskala:
Oppgave 24.05.2024 14:00 (Innlevering) A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Deltagelse på seminar Godkjent – ikke godkjent
Prosjektbeskrivelse Godkjent – ikke godkjent
Muntlig fremlegg Godkjent – ikke godkjent
Litteraturliste over selvvalgt pensum Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Det kreves minimum 80% deltakelse i undervisningen.

I tillegg må følgende arbeidskrav være fullført og godkjent:

 • Prosjektbeskrivelse- maksimalt 6 sider (ca. 4000 ord)
 • Oppsatt litteraturliste over selvvalgt pensumlitteratur
 • Muntlig presentasjon av bachelorprosjekt for medstudenter og aktiv deltakelse på medstudenters fremlegg

Mer info om vurderingsform oppgave

Individuell skriftlig bacheloroppgave med formelle krav.

Kontinuasjonseksamen

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Alta | Tromsø |
 • Studiepoeng: 20
 • Emnekode: IDR-2250
 • Tidligere år og semester for dette emnet