vår 2024
HIS-2001 Historie sett i lys av kildene - 10 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk i bachelorprogrammet i historie og i lektorprogrammet 8 -13 studieretning historie. Emnet kan takast som enkeltemne.

Opptakskrav

Fullført 60 studiepoeng på 1000-nivå i historie

Generell studiekompetanse ellerrealkompetanse.

Søknadskode 9199 enkeltemner - lavere grad.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

HIS-2021 Historie sett i lys av kildene 5 stp

Innhold

Emnet gjev ein introduksjon til arbeidet med historiske kjelder. Studentane møter aktuelle kjeldekategoriar frå ulike historiske periodar, som:

 • sagaer, lover og diplom (mellomalderbrev)
 • jordebøker, manntal og skattelister
 • tingbøker og skifteprotokollar
 • kyrkjebøker og folketeljingar
 • offentleg statistikk
 • brev, dagbøker og private arkiv
 • aviser
 • bilete og audiovisuelle kjelder
 • munnlege kjelder
 • digitale kjelder

I emnet drøftar me kva for spørsmål dei ulike kjeldetypane kan bidra til å belyse, og kva for utfordringar og moglegheiter dei ulike kjeldetypane opnar for, inkludert forholdet mellom digitaliserte og digitalt skapte kjelder. Me ser på trekk ved opphavssituasjonen til dei ulike kjeldetypane, kvar dei ulike kjeldene og kjeldeseriane finst og korleis me kan finne fram i dei. Emnet legg også vekt på å drøfte korleis primærkjelder kan koma til syne i ulike type historiefaglege tekstar, både for eit vitskapleg og eit allment publikum.

I tillegg gjev emnet ei innføring i lesing av gotisk handskrift (nygotisk paleografi), rådande i sentral-Europa/Norden frå ca. 1500 til siste halvdel av 1800-talet.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentane ha følgjande læringsutbytte:

Kunnskapar

Studenten har kunnskap om:

 • sentrale kjenneteikn ved den historiske kjeldekritikken
 • sentrale kjeldekategoriar innanfor fagområdet
 • kva for spørsmål ulike kjeldetypar kan bidra til å setje lyset på og presentere trekk ved opphavssituasjonen til ulike kjeldekategoriar
 • kvar dei ulike kjeldeseriane finst og korleis ein finn fram til dei og finn fram i dei

Ferdigheiter

Studenten kan:

 • kritisk vurdere historiske kjelder
 • analysere og trekkje eigne slutningar ut frå aktuelle kjeldekategoriar frå ulike historiske periodar
 • drøfte det historiske kjeldeomgrepet
 • drøfte digitale utfordringar og moglegheiter i arbeid med historiske kjelder
 • kjenne igjen og tyde gotisk handskrift

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket skal normalt vera norsk. For å oppnå instrumentelle mål om å utvikle kompetanse i engelsk fagspråk hos norskspråklege studentar og/eller integrere studentar med anna morsmål enn norsk/anna skandinavisk språk, kan undervisningsspråket også vera engelsk.

Eksamensspråk er normalt norsk, men det kan også gjevast høve til å skrive oppgåver og eksamenssvar på andre språk. Det må eventuelt avtalast med instituttet på førehand.


Undervisning

Førelesingar (video), seminar og kollektiv og individuell rettleiing i samband med skriving av semesteroppgåve. Omfanget av undervisninga tilsvarar omtrent 36 timar, der 12 timar utgjer eit eige kurs i gotisk handskrift.

Undervisning som er gjeve i løpet av semesteret blir også rekna som del av det kunnskapsgrunnlaget studentar kan prøvast i til eksamen.

Alle emne blir evaluerte ein gong i løpet av programperioden. Studieprogramleiar avgjer kva for emne som skal evaluerast av studentar og lærar per år.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Varighet: Karakterskala:
Muntlig eksamen 40 Minutter A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Oppmøte på seminar Godkjent – ikke godkjent
3-timers prøve i gotisk handskrift Godkjent – ikke godkjent
Skrive en artikkel på lokalhistoriewiki.no Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Obligatorisk oppmøte på seminar (70%).

I første del av semesteret går det eit to-vekers intensivkurs i gotisk handskrift. Kurset er praktisk innretta med stor grad av rettleiing og oppfølging. Kurset blir avslutta med ei 3-timars prøve, som blir vurdert til godkjent/ikkje-godkjent.

Gjennom store delar av semesteret arbeider studentane med å skrive ein artikkel på lokalhistoriewiki.no, på minst 1000 ord og illustrert med bilete. Temaet for artikkelen er valfritt, men kjelder og/eller kjeldebruk og/eller kjeldekategoriar (digitaliserte eller digitalt skapte) skal vera ein sentral del av artikkelen. Studentane vil få både fagleg og redaksjonell rettleiing undervegs i arbeidet, og artikkelen blir publisert når arbeidskravet er godkjent..


Mer info om vurderingsform muntlig eksamen

På avsluttande individuell munnleg eksamen får kandidatane tildelt ei oppgåve dagen før sjølve eksamen, med tid til å førebu eit framlegg på 10-15 minutt. Framlegget blir utgangspunkt for spørsmål og samtalar om ulike tema frå heile emnepensumet. Heile eksamen varar 30-40 minutt.

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studentar som ikkje har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: HIS-2001
 • Tidligere år og semester for dette emnet