vår 2024
HIS-1010 Russland er et annet sted. Russisk og sovjetisk historie 1861-2015 - 10 stp

Emnetype

Inngår i bachelorgraden i Russlandsstudier. Emnet kan inngå i bachelorgraden i historie og i lektorutdanningen 8-13 (studieretning historie), samt andre fagkombinasjoner.

Emnet kan tas som enkeltemne, og passer som støtteemne til samfunnsvitenskapelige disipliner som for eksempel statsvitenskap.


Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad.


Innhold

Russland er det eneste ikke-vestlige land som gjennom århundrene har vært i stand til å forsvare seg mot vestlig imperialisme. Det gjorde det ved å bygge en mektig stat som kom til å prege samfunnet og forme det ut fra sine fiskale og militære behov. På den måten oppstod den eneste ikke-vestlige vei til det moderne samfunn, et unikt alternativ som verken var 'europeisk' eller 'asiatisk', men som det er mest hensiktsmessig å kalle 'russisk' og/eller "sovjetisk'. 'Russland er et annet sted' følger russisk/sovjetisk historie fra opphevelsen av livegenskapet i 1861, via Oktoberrevolusjonen i 1917 og opprettelsen av sovjetstaten - til oppløsningen av denne staten i 1991 og etableringen av Den russiske føderasjonen. Emnet avslutter med forelesninger om den postsovjetiske perioden. Hovedvekten ligger på politisk, økonomisk og sosial historie, og du lærer om viktige særtrekk ved Russlands/Sovjetunionens historie.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper

studenten har kunnskap om:

  • hovedtrekk ved russisk/sovjetisk historie fra opphevelsen av livegenskapet (1861) fram til vår egen tid (2015).
  • Viktige problemer i og særtrekk ved Russland/Sovjetunionens historie.

Ferdigheter

studenten kan:

  • redegjøre for særtrekk og vendepunkter i nyere russisk historie, både skriftlig og muntlig.
  • aktualisere historisk kunnskap i forbindelse med hendelser og utviklingstrekk ved det russiske samfunnet i dag.

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket skal normalt være norsk. For å oppnå instrumentelle mål om å utvikle kompetanse i engelsk fagspråk hos norskspråklige studenter og/eller intregrere studenter med annen morsmål enn norsk/annet skandinavisk språk, kan undervisningsspråket også være engelsk.

Eksamensspråk er normalt norsk, men det kan også gis anledning til å skrive oppgaver og eksamensbesvarelser på andre språk. Det må eventuelt avtales med instituttet på forhånd.


Undervisning

Ukentlig forelesning/seminar. For å stimulere studentenes egenaktivitet på seminaret er det innført en ordning med frivillige studentinnlegg.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 10.05.2024 09:00
6 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Oppgave Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Innlevering av kortere skriftlige oppgaver, tilsvarende ca. 3 sider tilsammen, omtrent midtveis i semesteret.

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: HIS-1010
  • Tidligere år og semester for dette emnet