høst 2022
HIF-0200 Innføring i akademisk skriving og formidling II - 0 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på bachelorprogram i språkfag og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Gjennom seks seminarer (dobbelttimer) med forelesninger, diskusjoner og skriveaktiviteter vil du tilegne deg en dypere innsikt i hva som kjennetegner den akademiske skriveprosessen. Vi vil øve på å utarbeide disposisjoner til oppgaveskriving slik at du vil kunne utvikle ferdigheter for å arbeide systematisk mot en oppgavebesvarelse. I denne modulen vil vi også fokusere på hva som kjennetegner både svak og sterk redegjørelse og argumentasjon. Videre vil vi undersøke ulike oppgavetekster og vurdere og diskutere hva det spørres etter i ulike oppgaveformuleringer. Du vil også få en innføring i bruk av retoriske virkemidler og i hvordan bygge opp en tekst etter retoriske prinsipper.

Studenten vil i skriveseminarene få anledning til å utvikle og jobbe videre med tekster/arbeidskrav knyttet til andre emner som tas parallelt gjennom semesteret.


Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

 • kunnskaper om hvordan bygge opp en akademisk oppgave
 • kunnskaper om forskjellen på redegjørelse og argumentasjon
 • kunnskaper om drøfting
 • kunnskaper om oppgavetekst og tilhørende utfordringer
 • kunnskaper om ulike ledd i den akademiske skriveprosessen
 • kunnskaper i retorisk tekstoppbygning og retoriske virkemidle

Ferdigheter

Studenten kan:

 • strukturere en akademisk tekst etter en logisk oppbygning
 • produsere en argumentativ akademisk tekst gjennom drøfting
 • utvikle disposisjon til en akademisk oppgave som en del av den akademiske skriveprosessen
 • ha forståelse for hva det spørres etter i en oppgavetekst på en måte som gjør at studenten kan avgrense og besvare en gitt oppgave
 • utvikle en akademisk tekst i henhold til prinsipper om redelighet og kildeføring

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråk er norsk. Pensumtekster er på norsk og evt. engelsk.

Undervisning

Forelesninger og seminar. Det legges vekt på at studentene skal være aktivt med i undervisningen. Det vil bli gitt 6 obligatoriske seminarer i løpet av semesteret med innføring i akademisk skriving og formidling. Det vil også gis innføring produksjon og presentasjon av vitenskapelig poster.

Eksamen

Vurderingsform: Karakterskala:
Hjemmeeksamen Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Skriveseminar Godkjent – ikke godkjent
Posterpresentasjon Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 0
 • Emnekode: HIF-0200
 • Tidligere år og semester for dette emnet