høst 2021
HIF-0100 Akademisk skriving og formidling I - 0 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på bachelorprogram i språkfag og kan ikke tas som enkeltemne. Emnet er ikke studiepoenggivende.

Innhold

Gjennom 6 seminarer (dobbeltimer) med forelesninger, diskusjoner og skriveaktiviteter vil du tilegne deg kjennskap til akademisk skriving og formidling som sjanger. Du vil få en introduksjon til forholdet mellom tekst og historie og om hvordan dagens prinsipper for argumentasjon og retorikk bygger på eldgamle klassiske modeller. Videre vil du lære om ulike former for studieteknikk og få tips til hvordan du kan strukturere og planlegge din studiehverdag opp mot eksamen. Vi vil trene på å tolke oppgavetekster, kildehenvisning og hvordan man kan gjengi faglig kunnskap etter akademisk standard. Det vil også gis innføring i formidling av fag gjennom vitenskapelig posterpresentasjon.

Studenten vil i skriveseminarene få anledning til å utvikle og jobbe videre med tekster/arbeidskrav knyttet til andre emner som tas parallelt gjennom semesteret, for eksempel i HIF-1000 eller i HIF-1100.


Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

 • kunnskaper om ulike akademiske genre
 • kunnskaper om hvordan man kan nå ulike målgrupper
 • kunnskaper om tolkning av oppgavetekst
 • kunnskaper om redegjørelse og begrepsavklaring
 • kunnskaper om studieteknikker
 • kunnskaper om bruk av kilder
 • innblikk i teksthistorie og retorikkens historie og utvikling

Ferdigheter og kompetanse:

Studenten kan:

 • anvende kunnskap om akademisk skriving og formidling i eget akademisk arbeid
 • planlegge egen studiehverdag og ha et bevisst forhold til egne studieteknikker
 • forstå en oppgaveformulering
 • redegjøre, referere (parafrasere) og sitere fra faglitteratur samt legge frem litteraturliste
 • produsere en vitenskapelig poster


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråk er norsk. Pensumtekster er på norsk og evt. engelsk.

Undervisning

Forelesninger og seminar. Det legges vekt på at studentene skal være aktivt med i undervisningen. Det vil bli gitt 6 obligatoriske seminarer i løpet av semesteret med innføring i akademisk skriving og formidling. Det vil også gis innføring i produksjon og presentasjon av vitenskapelig poster.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent til fastsatt frist før studenten kan fremstille seg til eksamen: 

 • obligatorisk oppmøte på skriveseminarene. Dersom studenten ikke har anledning til å stille på seminarene må alternativt opplegg avtales med fagansvarlig.
 • en posterpresentasjon i slutten av semesteret basert på ett eller flere skriftlige arbeider som studenten har jobbet med på andre emner i løpet av semesteret.

Studentene anmodes også om å oppsøke og motta tilbakemeldinger fra Akademisk skrivesenter ved HSL minst en gang i løpet av semesteret. Vi jobber med tekster gjennom hele semesteret med fokus på skriveprosessen.

Eksamensform:

Eksamen består av:

 • en posterpresentasjon basert på skriftlige arbeider som har blitt jobbet frem gjennom semesteret. Posteren skal utvikles i grupper på to til tre studenter.

Vurderingsuttrykk:

Posterpresentasjonen evalueres med bestått/ikke bestått.

Kontinuasjonseksamen:

Ved karakteren ikke bestått til eksamen har studenten anledning til å kontinuere. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 0
 • Emnekode: HIF-0100
 • Tidligere år og semester for dette emnet