høst 2024
HEL-3967 Masteroppgave i helsesykepleie - 30 stp

Emnetype

Emnet inngår i M-HESYKPL Master i psykisk helsearbeid. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

HEL-3121 Forskningsmetoder og metodologi, HEL-3151 Helsefremmende og forebyggende arbeid til barn og unge i kommunal helsetjeneste , HEL-3152 Barn og unges utvikling og helse , HEL-3159 Fagutøvelse i helsesykepleie , HEL-3160 Vitenskapsteori for helsefag, HEL-3161 Forskningsprosess og forskningsetikk, HEL-3167 Ledelse, kvalitetsforbedring og nyskapning

Innhold

Masteroppgaven er et skriftlig arbeid som avslutter master i helsesykepleie. I arbeidet med masteroppgaven skal studentene nyttiggjøre seg kunnskap fra studiets øvrige emner gjennom systematisk arbeid med tema innenfor rammen av studiets læringsmål. Arbeidet skal gi en innføring i forskning og mulighet til faglig fordypning gjennom systematisk arbeid med problemstilling(-er) og skal utvikle en kritisk begrunnet forståelse for teoretiske og metodiske spørsmål.

Hva lærer du

Kunnskap

 • har inngående kompetanse om kliniske studier som forskningsmetode.
 • har avansert kunnskap innen fagområdet generelt og spesialisert innsikt i et avgrenset område.
 • kan anvende og diskutere fagområdets vitenskapelige teori og metoder.
 • kan analysere og drøfte faglige problemstillinger med utgangspunkt i fagets egenart, forskning og teori.

Ferdigheter

 • kan anvende, analysere og fortolke teorier og relevante metoder
 • kan gjennomføre et avgrenset vitenskapelig arbeid i tråd med gjeldende forskningsetiske retningslinjer under veiledning.
 • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike kunnskapskilder og anvende disse i forhold til egne faglige resonnementer.
 • har evne til faglig selvstendighet gjennom å planlegge, gjennomføre og rapportere et prosjekt.

Generell kompetanse:

 • kan identifisere aktuelle forskningsområder og forskningsetiske problemstillinger, og bidra til utvikling av ny kunnskap innen helsesykepleiefaget.
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye måter for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter.

kan formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker fagområdets uttrykksformer.


Undervisnings- og eksamensspråk

Det blir i hovedsak undervist på norsk. Samisk språk kan benyttes der alle forstår samisk. Andre skandinaviske språk og engelsk kan benyttes.

Eksamensspråket er norsk. Studenter kan søke om å få oppgavesett og/eller besvare eksamen på et annet språk enn det som er fastsatt i emnebeskrivelsen jf. Forskrift om studier og eksamener § 20.


Undervisning

Forberedende arbeid knyttet til masteroppgaven starter fra første studieår gjennom tilrettelagte seminarer slik at studentene tidlig kan orientere seg mot tema og problemstilling innen fagområdet.

Studentene skal i løpet av 5. og 6. semester ha fremlegg av eget mastergradsarbeid, samt være opponent for medstudenter.

Studentene presenterer sentrale problemstillinger knyttet til eget arbeid til diskusjon i studentgruppen. Arbeidsformen i seminarene veksler mellom presentasjon og diskusjon. Studentene får tilbakemelding på sitt prosjekt fra opponent og øvrige deltakere. En vitenskapelig ansatt er ansvarlig for oppgaveseminaret og vil være til stede ved framleggene.

Det gis veiledning på oppgaven. Veiledningen tas ut i løpet av normert studietid.


Timeplan

Mer info om arbeidskrav

 • Obligatorisk tilstedeværelse i timeplanfestet undervisning (min. 80 % tilstedeværelse)
 • Eget framlegg og opposisjon på medstudenters framlegg i seminar

Mer info om vurderingsform oppgave

Masteroppgaven kan skrives som monografi eller i artikkelform. Det er anledning til å skrive enten en teoretisk oppgave basert på eksisterende litteratur eller en empirisk oppgave basert på innsamlet data. Oppgaven skal inneholde norsk og engelsk sammendrag. Oppgaven utarbeides og skrives gjennom et likeverdig samarbeid mellom to studenter. Det kan unntaksvis søkes om å skrive oppgaven individuelt.

Kontinuasjonseksamen

Det gis mulighet til kontinuasjonseksamen og ny/utsatt eksamen i henhold til Forskrift om studier og eksamener ved UiT - Norges arktiske universitet, § 26.

Besvarelsen kan framlegges til ny sensur i bearbeidet eller supplert form. Kontinuasjonseksamen gjennomføres på samme måte som ordinær eksamen.


 • Om emnet
 • Studiested: Harstad |
 • Studiepoeng: 30
 • Emnekode: HEL-3967
 • Tidligere år og semester for dette emnet