høst 2024
HEL-3961 Mastergradsoppgave i helsefaglig utviklingsarbeid - 40 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på M-HELUTV Master i helsefaglig utviklingsarbeid, og kan ikke tas som enkeltemne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

HEL-3161 Forskningsprosess og forskningsetikk, HEL-3162 Fagutvikling, kvalitet og nyskaping

Innhold

I arbeidet med masteroppgaven skal studenten nyttiggjøre seg kunnskap fra studiets øvrige emner gjennom systematisk arbeid med et tema innenfor rammen av studiets læringsmål. Arbeidet med masteroppgaven skal gi en innføring i forskning og mulighet til faglig fordypning gjennom systematisk arbeid med problemstilling(-er). Gjennom arbeidet med masteroppgaven skal studenten utvikle en kritisk begrunnet forståelse for teoretiske og metodiske spørsmål.

Hva lærer du

Kunnskap

 • har avansert kunnskap innen fagområdet generelt og spesialisert innsikt i et avgrenset område
 • kan anvende og diskutere vitenskapsteori og metoder
 • kan analysere og drøfte faglige problemstillinger med utgangspunkt i forskning og teori

Ferdigheter

 • kan anvende relevante metoder for forskning/utviklingsarbeid for å gjennomføre et avgrenset prosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer
 • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike kunnskapskilder og anvende disse i egne faglige resonnementer
 • har evne til å utvikle problemstilling(er) og planlegge, gjennomføre og rapportere et prosjekt

Generell kompetanse:

 • kan identifisere og drøfte faglige og forskningsetiske problemstillinger
 • kan forholde seg kritisk til relevansen og begrensninger av aktuelle vitenskapelige metoder
 • anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye måter for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter.

kan formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker fagområdets uttrykksformer.


Undervisnings- og eksamensspråk

Det blir i hovedsak undervist på norsk. Samisk språk kan benyttes der alle forstår samisk. Andre skandinaviske språk og engelsk kan benyttes.

Eksamensspråket er norsk. Studenter kan søke om å få oppgavesett og/eller besvare eksamen på et annet språk enn det som er fastsatt i emnebeskrivelsen jf. forskrift om studier og eksamener ved UiT - Norges arktiske universitet § 20.


Undervisning

Forberedende arbeid knyttet til masteroppgaven starter fra første studieår gjennom tilrettelagte seminarer slik at studentene tidlig kan orientere seg mot tema og problemstilling innen fagområdet.

Studentene skal i løpet av 5. og 6. semester ha fremlegg av eget mastergradsarbeid, samt være opponent for medstudenter.

Studentene presenterer sentrale problemstillinger knyttet til eget arbeid til diskusjon i studentgruppen. Arbeidsformen i seminarene veksler mellom presentasjon og diskusjon. Studenten får tilbakemelding på sitt prosjekt fra opponent og øvrige deltakere. En vitenskapelig tilsatt er ansvarlig for oppgaveseminaret og vil være tilstede ved framleggene.

Det gis veiledning på oppgaven og det lages en plan for masteroppgavearbeidet i form av en veiledningsavtale (se retningslinjene for arbeid med masteroppgaven samt universitetets etiske retningslinjer for veiledning). Veiledningen tas ut i løpet av normert studietid.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Vekting: Karakterskala:
Oppgave 0/1 A–E, stryk F
Muntlig eksamen 1/1 A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Deltakelse på seminar Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Deltakelse på 3 av 4 masteroppgaveseminar med eget framlegg og opposisjon på medstudenters framlegg

Mer info om vurderingsform oppgave

Masteroppgaven kan skrives som monografi (25 000 ord) eller i artikkelform (18 000 ord inkludert artikkel). Oppgaven utarbeides og skrives individuelt, eller gjennom et likeverdig samarbeid mellom to studenter. Det er anledning til å skrive enten en teoretisk oppgave basert på eksisterende litteratur eller en empirisk oppgave basert på innsamlet data. Oppgaven skal inneholde norsk og engelsk sammendrag (maks. 400 ord).

Mer info om vurderingsform muntlig eksamen

Det arrangeres påfølgende justerende muntlig eksamen for kandidater som har bestått masteroppgaven.

Kontinuasjonseksamen

Det gis mulighet til kontinuasjonseksamen og ny/utsatt eksamen i henhold til forskrift om studier og eksamener ved UiT - Norges arktiske universitet, § 26. Besvarelsen kan framlegges til ny sensur i bearbeidet eller supplert form. Kontinuasjonseksamen gjennomføres på samme måte som ordinær eksamen.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 40
 • Emnekode: HEL-3961
 • Tidligere år og semester for dette emnet