vår 2024
HEL-3167 Ledelse, kvalitetsforbedring og nyskapning - 10 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved M-HESYKPL master i helsesykepleie ved UiT Norges arktiske universitet og kan ikke tas som enkeltemne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

HEL-3151 Helsefremmende og forebyggende arbeid til barn og unge i kommunal helsetjeneste , HEL-3152 Barn og unges utvikling og helse , HEL-3159 Fagutøvelse i helsesykepleie

Innhold

Emnet omhandler helsesykepleiefaglig ledelse, faglig kvalitet og faglig utvikling/nyskapning.

Ledelse omhandler både ledelse av eget fag og helsesykepleiers ledelsesansvar i tjenesten. Forståelse rundt forholdet mellom administrativt og faglig lederansvar vektlegges.

Fagets kvalitet og faglig utvikling/nyskaping knyttes både til ledelsesaspektet i organisasjonen og yrkesfeltets fagutvikling for den enkelte fagutøver. Helsesykepleiefagets kunnskapsgrunnlag og praksis danner grunnlag for å identifisere problemstillinger og prioritere områder for kvalitetsforbedring og fagutvikling.

Ulike modeller for organisering av tjenester fokuseres og rammebetingelser for kvalitetsarbeid og faglig utvikling, samt muligheter og begrensninger knyttet til samordning og samarbeidsforhold granskes og drøftes.

Bruk av teknologi i samhandling med barn, unge og familie/omsorgsgivere og i kvalitetsarbeid og fagutvikling er sentralt.


Hva lærer du

Kunnskaper

Studenten

 • har inngående kunnskap om nasjonale og lokale rammebetingelsers muligheter og begrensninger for kvalitetsarbeid og fagutvikling
 • har avansert kunnskap om og kritisk forståelse for begrepet nyskapning
 • har inngående kunnskap om kontinuerlig kvalitetsforbedring i helsetjenesten
 • har inngående kunnskap om teorier og metoder knyttet til ledelse, fagutvikling og tjenesteforbedring innenfor fagområdet
 • har inngående kunnskap om ulike evalueringsformer
 • har inngående kunnskap om administrativ og faglig ledelse i helsetjenesten
 • har avansert kunnskap om bruk av teknologi i helsesektoren herunder relevante digitale løsninger og arbeidsprosesser.

Ferdigheter

Studenten

 • planlegger, administrerer og leder helsesykepleiers arbeid i overensstemmelse med lover, forskrifter og rammebetingelser
 • identifiserer problemstillinger i helsesykepleietjenesten og prioriterer områder for kvalitetsforbedring og fagutvikling
 • planlegger og gjennomfører kvalitetsarbeid og fagutvikling
 • anvender teknologi i kvalitetsarbeid og fagutvikling
 • bidrar til brukermedvirkning i fag- og kvalitetsarbeid
 • evaluerer fagutvikling og kvalitetsarbeid i helsesykepleietjenesten
 • ivaretar dokumentasjons- og meldeplikten.
 • formidler kunnskap om helseforhold og har et bevisst forhold til sin rolle som samfunnsaktør

Generell kompetanse

Studenten

 • kan kritisk vurdere etiske aspekter ved nyskaping, kvalitet og fagutviklingsprosesser
 • reflekterer over de etiske aspekter og analyserer helsesykepleiers arbeid i et globalt perspektiv
 • anvender kunnskaper og ferdigheter til å reflektere over og analysere egen kompetanse og har innsikt i andre profesjoners kompetanse og etater og sektorers tjenestetilbud
 • anvender kunnskap og ferdigheter for selvivaretakelse, er bevisst egen sårbarhet og har evne til å søke veiledning

Undervisnings- og eksamensspråk

Det blir i hovedsak undervist på norsk. Samisk språk kan benyttes der alle forstår samisk. Andre skandinaviske språk og engelsk kan benyttes.

Eksamensspråket er norsk. Studenter kan søke om å få oppgavesett og/eller besvare eksamen på et annet språk enn det som er fastsatt i emnebeskrivelsen jf. forskrift om studier og eksamener ved UiT - Norges arktiske universitet § 20.


Undervisning

Forelesning, veiledet og selvstendig gruppearbeid, seminar, ferdighetstrening og selvstudium.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Vekting: Varighet: Karakterskala:
Muntlig eksamen 19.04.2024 09:00
45 Minutter Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Tilstedeværelse Godkjent – ikke godkjent
Skriftlig innlevering Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

1.Tilstedeværelse:

Det er obligatorisk oppmøte på all timeplanfestet aktivitet. Fravær over 20 % i emnet kan før til tap av eksamensrett og endret studieprogresjon.

2. Arbeidskrav:

Studentene samarbeider om å planlegge et utviklingsprosjekt basert på oppgitt tekst. Arbeidskravet er en skriftlig prosjektplan. Utfyllende retningslinjer for arbeidskravet vil bli gitt.


Mer info om vurderingsform muntlig eksamen

Emnet avsluttes med en gruppeeksamen med presentasjon av prosjektplanen i gruppe, muntlig og skriftlig, med utdyping av sentrale områder, jamfør læringsutbyttebeskrivelsene i emnet. I tillegg skal gruppen opponere på en annen gruppes prosjektarbeid

Kontinuasjonseksamen

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: HEL-3167
 • Tidligere år og semester for dette emnet