vår 2023
HEL-3164 Samarbeidsorienterte helsefremmende tilnærminger i psykisk helsearbeid - 10 stp

Søknadsfrist

1. desember.

Emnetype

Emnet inngår i M-PHELSARB Master i psykisk helsearbeid. Emnet kan tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet utdyper kunnskap om hva som inngår i helsefremmende og samarbeidsorienterte tilnærminger i psykisk helsearbeid både for mennesker som har psykiske plager/lidelser, deres nærstående og fagutøvere.

Emnet vektlegger hvordan bedring ved psykiske helseproblemer/lidelser er en personlig og sosial prosess, og hvordan samfunnsforhold, utdanning, arbeid, levekår, tilhørighet og sosiale prosesser som familie, venner og lokalmiljø har betydning i bedringsprosessen og utvikling av identitet og tilhørighet. Emnet fokuserer også på oppgaver og ansvar i rollen som fagutøver i planlegging, organisering, utførelse og evaluering av praksis.

Emnet gir avansert kunnskap om samarbeidsorienterte helsefremmende tilnærminger i psykisk helsearbeid og er grunnleggende for emnekursene: Relasjon, samhandling og nettverk i psykisk helsearbeid (Hel-3165) og Yrkesutøvelse i psykisk helsearbeid (HEL-3037).


Hva lærer du

Etter fullført emne skal studentene ha følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskaper:

 • har avansert kunnskap om teori, forskning og erfaring om hva som fremmer god psykisk helse.
 • har avansert kunnskap om og hva helsefremmende og samarbeidsorienterte tilnærminger innebærer for fagutøver, bruker og deres pårørende.
 • har inngående kunnskap om egen rolle som fagperson og kan kritisk reflektere over egen profesjonelle og personlige utvikling.
 • har inngående kunnskap om betydningen av samhandling og tverrfaglig samarbeid.
 • har avansert kunnskap om hvordan man planlegger, organiserer og utfører helsefremmende og samarbeidsorienterte tiltak.
 • har inngående kunnskap om dokumentasjon og evaluering av samarbeidsorienterte tiltak.

Ferdigheter:

 • kan anvende sine kunnskaper om helsefremming og livskvalitet og samarbeidsorienterte tilnærminger på en fleksibel og inkluderende måte i samhandling med brukere, pårørende og andre yrkesutøvere.
 • kan være kritisk reflekterende til faglige og etiske problemstillinger, analyser og konklusjoner og kommunisere med andre helsearbeidere om bedringsprosesser og samarbeidstiltak.
 • kan bidra til å styrke og fremme personens/brukerens posisjon, rettigheter og tilhørighet.
 • kan evaluere helsefremmende samarbeidsorienterte tiltak for å sikre høy kvalitet i tjenestetilbudet.
 • kan reflektere over og arbeide med brukere, pasienter og pårørendes rettigheter og tilhørighet.

Generell kompetanse:

 • kan anvende sine kunnskaper om helsefremmende og samarbeidsorientert tilnærming og ferdigheter til å arbeide på en inkluderende, reflektert og anerkjennende måte overfor brukere, pasienter, pårørende og andre yrkesutøvere.
 • kan analysere og kommunisere faglige etiske problemstillinger med brukere, pårørende, andre yrkesutøvere, og til allmennheten.
 • kan bidra med nytenkning om helsefremmende samarbeidsorientert tilnærming i eget praksisfelt og kan bidra til planlegging og igangsetting av tjenesteutvikling.
 • kan anvende kunnskaper, teori og vitenskapelige metoder knyttet til evaluering av tiltak på fagområdet og bidra til kontinuerlig forbedringsarbeid.

Undervisnings- og eksamensspråk

Det blir i hovedsak undervist på norsk. Samisk språk kan benyttes der alle forstår samisk. Andre skandinaviske språk og engelsk kan benyttes.

Eksamensspråket er norsk. Studenter kan søke om å få oppgavesett og/eller besvare eksamen på et annet språk enn det som er fastsatt i emnebeskrivelsen jf. Forskrift om studier og eksamener § 20.


Undervisning

Med studentenes egen erfaringskompetanse og fagtradisjoner, videreutvikles den teoretiske og faglige kompetansen gjennom forelesninger, seminarer og gruppearbeid, samt i veiledningsgruppe, ferdighetstrening og ved selvstudium.

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 24.02.2023 14:00 (Innlevering) A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Arbeidskrav Godkjent – ikke godkjent
Deltakelse på timeplanfestet aktivitet Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Minimum 80 % deltakelse på all timeplanfestet aktivitet.

Kontinuasjonseksamen

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: HEL-3164
 • Tidligere år og semester for dette emnet