vår 2021
HEL-3162 Fagutvikling, kvalitet og nyskaping - 10 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på Master i aldring og geriatrisk helsearbeid, Master i helsefaglig utviklingsarbeid, Master i helsesykepleie og Master i psykisk helsearbeid.

Det er mulighet for å ta emnet som valgfritt emne for studenter ved Master i sykepleie som tidligere har fullført fagfordypningen (40 sp) i distrikt sykepleie (emne SYP-3009, SYP-3010 og SYP-3011).


Innhold

Emnet vektlegger å utvikle kompetanse på å initiere, drive og evaluere fagutvikling, kvalitetsarbeid og nyskaping i helsetjenestene.

Emnet knytter tolkning av offentlige styringsdokumenter og forskning til praktisk fagutvikling.

Emnet gir teoretisk innføring og praktisk trening i prosjekt- og prosessarbeid, forbedringsarbeid, formidling og evalueringsformer.


Hva lærer du

Kunnskap

 • har inngående kunnskap om nasjonale og lokale rammebetingelsers muligheter og begrensninger for kvalitetsarbeid og fagutvikling
 • har avansert kunnskap om og kritisk forståelse for begrepet nyskaping
 • har inngående kunnskap om kontinuerlig kvalitetsforbedring i helsetjenesten
 • har inngående kunnskap om ulike evalueringsformer
 • har inngående kunnskap om administrativ og faglig ledelse i helsetjenesten

Ferdigheter

 • kan kritisk vurdere offentlige styringsdokumenter
 • kan identifisere problemstillinger i lokale helsetjenester, og prioritere områder for fagutvikling
 • kan initiere og planlegge kvalitetsarbeid og fagutvikling
 • kan vurdere hensiktsmessige evalueringsformer i fagutvikling og kvalitetsarbeid i helsetjenesten
 • kan anvende teknologi i kvalitetsarbeid og fagutvikling

Generell kompetanse       

 • kan gjennomføre og evaluere fagutviklingsprosesser
 • kan kritisk vurdere etiske aspekter ved nyskaping, kvalitet og fagutviklingsprosesser
 • kan formidle kunnskap om helseforhold og ha et bevisst forhold til sin rolle som samfunnsaktør
 • kan dokumentere, begrunne og formidle fagutviklingsprosesser
 • kan bidra til brukermedvirkning i fag- og kvalitetsarbeid


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk er hovedspråk i undervisningen, men det kan også bli gitt undervisning på svensk, dansk og engelsk. Eksamensspråk er norsk, med mulighet for å skrive på svensk, dansk eller engelsk etter nærmere avtale.

Undervisning

Undervisning og arbeidsform

Forelesninger, gruppearbeid med veileder, gruppearbeid uten veileder, ferdighetstrening, seminar og selvstudium.


Eksamen

Obligatorisk aktivitet

 • Tilstedeværelse
  Det er 80 % tilstedeværelsesplikt. Studenter med fravær har ikke krav på særskilt tilrettelagt opplegg. De må selv ta ansvar for å tilegne seg kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse tilhørende emnet. Fravær over 20% kan føre til tap av eksamensrett og endret studieprogresjon.
 • Arbeidskrav
  Studentene samarbeider om å planlegge et utviklingsprosjekt basert på oppgitt tekst. Arbeidskravet er en skriftlig prosjektplan. Utfyllende retningslinjer for arbeidskravet er utviklet.

Eksamensform

Emnet avsluttes med en gruppeeksamen med presentasjon av prosjektplanen i gruppe, muntlig og skriftlig, med utdyping av sentrale områder, jamfør læringsutbyttebeskrivelsene i emnet. I tillegg skal gruppen opponere på en annen gruppes prosjektarbeid. Utfyllende retningslinjer for eksamen er utviklet.

Vurdering

Eksamen vurderes til Bestått / Ikke bestått.

 

Kontinuasjonseksamen avholdes påfølgende semester. Det gis anledning til å omarbeide tidligere eksamen.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: HEL-3162
 • Tidligere år og semester for dette emnet