vår 2024
HEL-3162 Fagutvikling, kvalitet og nyskaping - 10 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på Master i aldring og geriatrisk helsearbeid, Master i helsefaglig utviklingsarbeid, Master i helsesykepleie og Master i psykisk helsearbeid.

Det er mulighet for å ta emnet som valgfritt emne for studenter ved Master i sykepleie som tidligere har fullført fagfordypningen (40 sp) i distrikt sykepleie (emne SYP-3009, SYP-3010 og SYP-3011).


Innhold

Emnet vektlegger å utvikle kompetanse på å initiere, drive og evaluere fagutvikling, kvalitetsarbeid og nyskaping i helsetjenestene.

Emnet knytter tolkning av offentlige styringsdokumenter og forskning til praktisk fagutvikling.

Emnet gir teoretisk innføring og praktisk trening i prosjekt- og prosessarbeid, forbedringsarbeid, formidling og evalueringsformer.


Hva lærer du

Kunnskap

 • har inngående kunnskap om nasjonale og lokale rammebetingelsers muligheter og begrensninger for kvalitetsarbeid og fagutvikling
 • har avansert kunnskap om og kritisk forståelse for begrepet nyskaping
 • har inngående kunnskap om kontinuerlig kvalitetsforbedring i helsetjenesten
 • har inngående kunnskap om ulike evalueringsformer
 • har inngående kunnskap om administrativ og faglig ledelse i helsetjenesten

Ferdigheter

 • kan kritisk vurdere offentlige styringsdokumenter
 • kan identifisere problemstillinger i lokale helsetjenester, og prioritere områder for fagutvikling
 • kan initiere og planlegge kvalitetsarbeid og fagutvikling
 • kan vurdere hensiktsmessige evalueringsformer i fagutvikling og kvalitetsarbeid i helsetjenesten
 • kan anvende teknologi i kvalitetsarbeid og fagutvikling

Generell kompetanse

 • kan gjennomføre og evaluere fagutviklingsprosesser
 • kan kritisk vurdere etiske aspekter ved nyskaping, kvalitet og fagutviklingsprosesser
 • kan formidle kunnskap om helseforhold og ha et bevisst forhold til sin rolle som samfunnsaktør
 • kan dokumentere, begrunne og formidle fagutviklingsprosesser
 • kan bidra til brukermedvirkning i fag- og kvalitetsarbeid

Undervisnings- og eksamensspråk

Det blir i hovedsak undervist på norsk. Samisk språk kan benyttes der alle forstår samisk. Andre skandinaviske språk og engelsk kan benyttes.

Eksamensspråket er norsk. Studenter kan søke om å få oppgavesett og/eller besvare eksamen på et annet språk enn det som er fastsatt i emnebeskrivelsen jf. Forskrift om studier og eksamener § 20.


Undervisning

Undervisning og arbeidsform

Forelesninger, gruppearbeid med veileder, gruppearbeid uten veileder, ferdighetstrening, seminar og selvstudium.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Varighet: Karakterskala:
Muntlig eksamen 45 Minutter Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Tilstedeværelse Godkjent – ikke godkjent
Skriftlig innlevering Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • Tilstedeværelse: Det er 80 % tilstedeværelsesplikt. Studenter med fravær har ikke krav på særskilt tilrettelagt opplegg. De må selv ta ansvar for å tilegne seg kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse tilhørende emnet. Fravær over 20% kan føre til tap av eksamensrett og endret studieprogresjon.
 • Arbeidskrav: Studentene samarbeider om å planlegge et utviklingsprosjekt basert på oppgitt tekst. Arbeidskravet er en skriftlig prosjektplan. Utfyllende retningslinjer for arbeidskravet er utviklet.

Mer info om vurderingsform muntlig eksamen

Emnet avsluttes med en gruppeeksamen med presentasjon av prosjektplanen i gruppe, muntlig og skriftlig, med utdyping av sentrale områder, jamfør læringsutbyttebeskrivelsene i emnet. I tillegg skal gruppen opponere på en annen gruppes prosjektarbeid. Utfyllende retningslinjer for eksamen er utviklet.

Kontinuasjonseksamen

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: HEL-3162
 • Tidligere år og semester for dette emnet