høst 2023
HEL-3159 Fagutøvelse i helsesykepleie - 20 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved master i helsesykepleie ved UiT, og kan ikke tas som enkeltemne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

HEL-3152 Barn og unges utvikling og helse

Innhold

Emnet er fordelt på to praksisperioder á 6 uker. Begge praksisperioder gjennomføres i samme kommune. Praksisstudiet i helsesykepleie gir erfaring med helsesykepleie i kommunehelsetjenesten. Studiet bygger på sykepleie, og bidrar til å videreutvikle og anvende sykepleie i helsefremmende og forebyggende arbeid. Praksisstudiene bygger på de forutgående emnene i studiet. Studiene vektlegger både bredde- og dybdekunnskap i helsesykepleiefagets ulike arbeidsområder.

Læringsprosessen forutsetter stor grad av selvstendighet, initiativ og gjennomføringsevne.

Tjenesteutøvelse i helsesykepleie krever, i tillegg til praktiske ferdigheter, evne til muntlig og skriftlig redegjørelse- og beskrivelse av egne praktiske læresituasjoner hvor kritisk refleksjon og vurdering vektlegges.

Studentenes holdninger, praktiske ferdigheter, evne til samhandling og kommunikasjon, selvstendighet og ansvarlighet er sentrale aspekter i dette emnet.

Hovedinnholdet i emnet er personlig og profesjonell erfaring med tjenestefeltets praksis. Både mangfold av situasjoner, gjøremål, nivå og dybde i læringen er vesentlig. Samtaler, veiledning, rådgiving, helseopplysning og undervisning i møter, og konsultasjoner med barn og unge i alle aldre og deres foreldre/omsorgspersoner er en vesentlig del av emnet. Det forutsetter erfaring med helsestasjons - og skolehelsetjenesten ved ulike alderstrinn, og med de oppgaver tjenesten innebærer. Kartlegging og vurdering av behov og tiltaksnivå, oppfølging av tiltak og valg av innfallsvinkel inngår. Hjemmebesøk og oppsøkende arbeid skal ivaretas. Brukerperspektivet vektlegges i dialog med barn og unge og deres foreldre/omsorgspersoner. Vurdering av metoder som er relevante for helsesykepleiefaget inngår. Det fokuseres på fastsatte prosedyrer, nøyaktighet og skriftlig dokumentasjon. Samtidig er evne til samarbeid, utøvelse av faglig skjønn og tilpasninger til individualitet sentralt.

I læreprosessen vil utføring av faglig arbeid ha progresjon fra enkle og oversiktlige gjøremål til det mer krevende og komplekse ut over i periodene. Gjennomføringsevne i tråd med profesjonsetiske retningslinjer vektlegges.

Kunnskap, holdning, praktiske ferdighet er, samhandling og kommunikasjon, refleksjon, selvstendighet og helsesykepleiefaglig ansvar er vesentlig i dette emnet.


Hva lærer du

Kunnskaper

Studenten

 • har avansert helsesykepleiefaglig kunnskap om metoder og tilnærminger i det helsefremmende og forebyggende arbeid rettet mot gravide, barn, unge og deres familier på individ-, gruppe og befolkningsnivå.
 • har avansert kunnskap om faktorer som har betydning for barn og unges helse og utvikling.
 • har inngående kunnskap om helsesykepleiers arbeids- og funksjonsområder knyttet til helsestasjons- og skolehelsetjenesten.
 • har avansert helsesykepleiefaglig kunnskap om rammer og grunnlag for prioriteringer, handlingsvalg og metode.
 • har inngående kunnskap om helsesykepleietjenestens plassering i kommunal tjeneste

Ferdigheter

Studenten

 • anvender kunnskap om aktuelt lovverk, nasjonale faglige retningslinjer, politiske føringer og administrative virkemidler som legger premissene for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i kommunale helse- og omsorgstjenester.
 • bruker helsesykepleiefaglige relevante metoder for å kartlegge og vurdere barn og unges helse, identifisere utviklingsavvik, sykdom og funksjonsnedsettelse, og iverksetter tiltak etter behov
 • utfører barnevaksinasjonsprogrammet samt kartlegger, initierer og utfører smittevernarbeid
 • forebygger, avdekker og følger opp fysiske og psykiske helseplager hos barn og unge
 • forebygger, identifiserer og avverger psykososiale belastninger, omsorgssvikt, vold, seksuelle overgrep, rusmisbruk, selvskading og selvmordsatferd og iverksetter relevante tiltak ut fra et helsesykepleiefaglig perspektiv.
 • veileder selvstendig om, rekvirerer og administrerer prevensjonsmidler, herunder langtidsvirkende prevensjonsmidler
 • veileder selvstendig om amming og vekst, ernæring, ernæringsutfordringer og henviser videre ved behov
 • anvender kunnskap om de vanligste fysiologiske og patofysiologiske prosesser, sykdom og sykdomslære hos nyfødte, barn og ungdom
 • anvender digitale arenaer til å veilede og samhandle med barn, unge og familie/omsorgsgivere på en etisk og faglig forsvarlig måte.
 • veileder og gir helseopplysning på individ, gruppe og befolkningsnivå ut fra aktuelle helsesykepleiefaglige helsefremmende og forebyggende strategier og metoder
 • analyserer faglige problemstillinger knyttet til helsestasjons- og skolehelsetjeneste og bidrar til faglige refleksjoner/fagutvikling.
 • deltar i tverrfaglig/tverrsektorielt samarbeid og anvender kunnskap om samhandling og samarbeid.
 • dokumenterer i henhold til gjeldende lovverk.

Generell kompetanse

Studenten

 • prioriterer mellom arbeidsoppgaver og begrunner de valg som tas ut fra et helsesykepleiefaglig perspektiv.
 • reflekterer over og analyserer relevante etiske problemstillinger knyttet til fagutøvelsen.
 • arbeider kunnskapsbasert slik at helsesykepleiefaglig kunnskap, brukerperspektivet og konteksten ligger til grunn for studentens fagutøvelse
 • vurderer og reflekterer kritisk over egen fagutøvelse i praksis
 • analyserer og kritisk vurderer situasjoner fra praksis, både muntlig og skriftlig.

Undervisnings- og eksamensspråk

Det blir i hovedsak undervist på norsk. Samisk språk kan benyttes der alle forstår samisk. Andre skandinaviske språk og engelsk kan benyttes.

Eksamensspråket er norsk. Studenter kan søke om å få oppgavesett og/eller besvare eksamen på et annet språk enn det som er fastsatt i emnebeskrivelsen jf. Forskrift om studier og eksamener § 20.


Undervisning

Studentene veiledes av erfaren helsesykepleier i samarbeid med studiets faglærere.

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 05.10.2023 09:00 (Utlevering)
26.10.2023 14:00 (Innlevering)
21 Dager Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Mål og plan praksis 1 Godkjent – ikke godkjent
Praksisperiode 1 Godkjent – ikke godkjent
Mål og plan praksis 2 Godkjent – ikke godkjent
Praksisperiode 2 Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • Utarbeidelse av personlig målsetting og plan praksisperiode 1. Utarbeidelse av ukentlige skriftlige grunnlag for faglig veiledning.
 • Praksisperiode 1. Måloppnåelse av praktiske ferdigheter og kunnskap vurderes til godkjent/ikke godkjent.
 • Utarbeidelse av personlig målsetting og plan praksisperiode 2. Utarbeidelse av ukentlige skriftlige grunnlag for faglig veiledning.
 • Praksisperiode 2. For å kunne starte på praksisperioden må praksis 1 være godkjent. Måloppnåelse av praktiske ferdigheter og kunnskap vurderes til godkjent/ikke godkjent.

Kontinuasjonseksamen

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 20
 • Emnekode: HEL-3159
 • Tidligere år og semester for dette emnet