vår 2023
HEL-3145 Fag, kunnskap og samhandling - 10 stp

Søknadsfrist

1.desember

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne. Emnet inngår i master i helsefaglig utviklingsarbeid. Emnet kan inngå som delemne i enkelte masterutdanninger.

Opptakskrav

Fullført bachelor eller tilsvarende i helsefaglig utdanning, samfunnsvitenskap eller realfag og teknologi. Søknadskode 9371 (enkeltemner på masternivå).

Innhold

Emnet retter oppmerksomheten mot kunnskapsformer og kunnskapsdannelse i helsefaglig praksis, utviklingsarbeid og forskning. I emnet drøftes helsefagenes tradisjon og egenart i en helsetjeneste i endring. Endringer stiller nye krav til kompetanse og faglighet. Flerfaglighet, tverrfaglighet og samhandling vektlegges. Muligheter og utfordringer relateres til globale trender og nasjonale og lokale forhold. Begrepene evidens, kunnskapstranslasjon og nyskaping belyses og drøftes.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:

 • har inngående kunnskap om kunnskapsdannelse og ulike kunnskapsformers betydning for helsefaglig utviklingsarbeid
 • har inngående kunnskap om egen fagtradisjons egenart og funksjon i helsetjenester i endring

Ferdigheter:

 • analyserer og forholder seg kritisk til kunnskapsteoretiske perspektiver og relevansen for helsefaglig utviklingsarbeid
 • analyserer begreper som evidens, kunnskapstranslasjon, teknologi og nyskaping innenfor konteksten av helsefaglig utviklingsarbeid
 • analyserer betydningen av samhandlingskompetanse i helsefaglig praksis og utviklingsarbeid
 • fremstiller faglige resonnementer av relevans for helsefaglig utviklingsarbeid ved hjelp av kunnskapsteori

Generell kompetanse:

 • er fortrolig med og forholder seg kritisk til sentrale begreper som er introdusert i emnet

 • drøfter helsefaglige problemstillinger på en selvstendig måte

 • formidler mulig tema for egen mastergradsoppgave og knytter dette til sentrale teoretiske perspektiver

Undervisnings- og eksamensspråk

Det blir i hovedsak undervist på norsk. Samisk språk kan benyttes der alle forstår samisk. Andre skandinaviske språk og engelsk kan benyttes.

Eksamensspråket er norsk. Studenter kan søke om å få oppgavesett og/eller besvare eksamen på et annet språk enn det som er fastsatt i emnebeskrivelsen jf. Forskrift om studier og eksamener § 20.


Undervisning

Emnet består av forberedende selvstudier og en toukers samling.

Undervisningen vil være en kombinasjon av forelesninger (hvorav enkelte foregår i «omvendt klasserom»), seminarer og diskusjoner i plenum og i mindre grupper.

Gjennom emnet utarbeides en tekst hvor tentativ tematikk for mastergradsoppgaven knyttes til sentrale begreper og perspektiver som er introdusert i emnet. Teksten vil være en del av en prosjektmappe som studentene jobber videre med gjennom hele studieforløpet, og som kan munne ut i prosjektskisse til masteroppgaven.

Det er obligatorisk oppmøte på all timeplanfestet aktivitet. Studenter med fravær har ikke krav på særskilt tilrettelagt opplegg. De må selv ta ansvar for å tilegne seg kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse tilhørende emnet. Studenten kan bli bedt om å dokumentere at han/hun har tilegnet seg nødvendig læring gjennom skriftlig tekst eller muntlig fremlegg/dialog med lærere i etterkant av fravær. Fravær ut over 20 % kan føre til tap av eksamensrett og endret studieprogresjon.


Eksamen

Vurderingsform: Dato: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 17.02.2023 14:00 (Innlevering) A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Oppgaveseminar Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Oppgaveseminar hvor studentene presenterer en utdypning av sitt teoretiske utgangspunkt for mastergradsoppgaven og deltar aktivt i diskusjon av medstudenters presentasjoner. Ved ikke godkjent arbeidskrav må skriftlig oppgave over oppgitt tema innleveres. Denne må godkjennes av emneansvarlig før eksamen kan tas.

Kontinuasjonseksamen

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: HEL-3145
 • Tidligere år og semester for dette emnet