høst 2023
HEL-3121 Forskningsmetoder og metodologi - 10 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter med studierett ved masterprogrammene i fysioterapi, helsesykepleie, psykisk helsearbeid, aldring og geriatrisk helsearbeid og helsefaglig utviklingsarbeid.

Emnet kan kun tas som enkeltemne dersom man har fullført 40 studiepoeng distriktssykepleieemner ved UiT tidligere (det vil si emnene Syp-3009 Distriktssykepleie I, Syp-3010 Distriktssykepleie II og Syp-3011 Distriktssykepleie III).


Opptakskrav

Søker må ha fullført 40 studiepoeng distriktssykepleieemner ved UiT tidligere (emnene Syp-3009 Distriktssykepleie I, Syp-3010 Distriktssykepleie II og Syp-3011 Distriktssykepleie III) for å kunne ta emnet som enkeltemne.

Søker må ha fullført bachelor eller tilsvarende i sykepleie og ha minimum to års klinisk praksis som autorisert sykepleier for å kunne søke på emnet. Søknadskode: 9371 - enkeltemner på masternivå.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

HEL-3120 Metodologi, metoder, forskningsetikk 10 stp

Innhold

Emnet omfatter kvalitative og kvantitative metoder på et avansert nivå, samt ulike forskningsmetoders anvendelsesområder innenfor helsefagene.

Emnet gir innføring i forskningsetikk som grunnlag for refleksjon over generelle forskningsetiske problemstillinger.

Emnet utdyper sammenhengen mellom vitenskapsteoretiske posisjoner, forskningsspørsmål og forskningsmetoder.

Emnet fokuserer på forskningsmetodologi, design, dataproduksjon og analyser.


Hva lærer du

Etter fullført emne skal studentene ha følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskaper:

 • Har avansert kunnskap om forskningsmetodologi
 • Har inngående kunnskaper om kvalitative og kvantitative metoder, herunder forskningsdesign, dataproduksjon og analysemetoder

Ferdigheter:

 • Kan selvstendig utvikle problemstillinger med utgangspunkt i praksis og teori
 • Kan selvstendig bruke relevante metoder for forskning og faglig utviklingsarbeid
 • Kan forholde seg kritisk til sammenhengen mellom kunnskapsformer og valg av metode
 • Kan forklare og drøfte relevante begreper innenfor kvalitative og kvantitative metode

Generell kompetanse:

 • Kan formidle kunnskaper om metodologiske forhold og forskningsmetoder
 • Kan kommunisere betydningen av forskningsmetodikk og kunnskapsutvikling i eget fagfelt

Undervisnings- og eksamensspråk

Det blir i hovedsak undervist på norsk. Samisk språk kan benyttes der alle forstår samisk. Andre skandinaviske språk og engelsk kan benyttes.

Eksamensspråket er norsk. Studenter kan søke om å få oppgavesett og/eller besvare eksamen på et annet språk enn det som er fastsatt i emnebeskrivelsen jf. Forskrift om studier og eksamener § 20.


Undervisning

Emnet består av to ukers forberedende selvstudier og en to-ukers samling.

Undervisningen vil være en kombinasjon av forelesninger, seminarer og diskusjoner i plenum og i mindre grupper.


Eksamen

Vurderingsform: Dato: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 13.11.2023 09:00 (Utlevering)
01.12.2023 14:00 (Innlevering)
A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Gruppearbeid Godkjent – ikke godkjent
Tilstrekkelig deltakelse på timeplanfestet aktivitet Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Gjennomføre og presentere gruppearbeid om kvalitativ og kvantitativ metode. Det er utarbeidet retningslinjer for arbeidskravet.

Det er obligatorisk oppmøte på all timeplanfestet aktivitet. Studenter med fravær har ikke krav på særskilt tilrettelagt opplegg. De må selv ta ansvar for å tilegne seg kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse tilhørende emnet. Studenten kan bli bedt om å dokumentere at han/hun har tilegnet seg nødvendig læring gjennom skriftlig tekst eller muntlig fremlegg/dialog med lærere i etterkant av fravær. Fravær ut over 20 % kan føre til tap av eksamensrett og endret studieprogresjon.


Kontinuasjonseksamen

Det gis mulighet til kontinuasjonseksamen i henhold til forskrift om studier og eksamener ved UiT - Norges arktiske universitet, § 26.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: HEL-3121
 • Tidligere år og semester for dette emnet