Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2023

HEL-3121 Forskningsmetoder og metodologi - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for helse- og omsorgsfag

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter med studierett ved masterprogrammene i fysioterapi, helsesykepleie, psykisk helsearbeid, aldring og geriatrisk helsearbeid og helsefaglig utviklingsarbeid.

Emnet kan kun tas som enkeltemne dersom man har fullført 40 studiepoeng distriktssykepleieemner ved UiT tidligere (det vil si emnene Syp-3009 Distriktssykepleie I, Syp-3010 Distriktssykepleie II og Syp-3011 Distriktssykepleie III).


Studiepoengreduksjon

HEL-3120 Metodologi, metoder, forskningsetikk 10 stp

Innhold

Emnet omfatter kvalitative og kvantitative metoder på et avansert nivå, samt ulike forskningsmetoders anvendelsesområder innenfor helsefagene.

Emnet gir innføring i forskningsetikk som grunnlag for refleksjon over generelle forskningsetiske problemstillinger.

Emnet utdyper sammenhengen mellom vitenskapsteoretiske posisjoner, forskningsspørsmål og forskningsmetoder.

Emnet fokuserer på forskningsmetodologi, design, dataproduksjon og analyser.


Opptakskrav

Søker må ha fullført 40 studiepoeng distriktssykepleieemner ved UiT tidligere (emnene Syp-3009 Distriktssykepleie I, Syp-3010 Distriktssykepleie II og Syp-3011 Distriktssykepleie III) for å kunne ta emnet som enkeltemne.

Søker må ha fullført bachelor eller tilsvarende i sykepleie og ha minimum to års klinisk praksis som autorisert sykepleier for å kunne søke på emnet. Søknadskode: 9371 - enkeltemner på masternivå.


Hva lærer du

Etter fullført emne skal studentene ha følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskaper:

Ferdigheter:

Generell kompetanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

Det blir i hovedsak undervist på norsk. Samisk språk kan benyttes der alle forstår samisk. Andre skandinaviske språk og engelsk kan benyttes.

Eksamensspråket er norsk. Studenter kan søke om å få oppgavesett og/eller besvare eksamen på et annet språk enn det som er fastsatt i emnebeskrivelsen jf. Forskrift om studier og eksamener § 20.


Undervisning

Emnet består av to ukers forberedende selvstudier og en to-ukers samling.

Undervisningen vil være en kombinasjon av forelesninger, seminarer og diskusjoner i plenum og i mindre grupper.