høst 2023
HEL-3037 Yrkesutøvelse i psykisk helsearbeid - 10 stp

Obligatorisk forkunnskapskrav

HEL-3163 Fagtradisjoner og kunnskapsformer i Psykisk helsearbeid, HEL-3164 Samarbeidsorienterte helsefremmende tilnærminger i psykisk helsearbeid, HEL-3165 Relasjon, samhandling og nettverk i psykisk helsearbeid

Innhold

Praksis i psykisk helsearbeid utøves i kommunal helse- og omsorgstjeneste og spesialisthelsetjenesten. Praksis omfatter forebygging, behandling og rehabilitering til personer med psykiske lidelser, med rusproblematikk og somatiske følgetilstander.

Sentralt i psykisk helsearbeid er samarbeid med pasient/bruker pårørende, nettverk og fagpersonell på ulike nivå i helsetjenesten. Herunder inngår kunnskap om og utøvelse av psykisk helsearbeid i tråd med nasjonalfaglige retningslinjer for behandling og lovverk om pasient/bruker og pårørendes rettigheter.

Emnet utdyper:

 • kritisk refleksjon over kunnskap og ansvar i utøvelse av eget fag i psykisk helsearbeid.
 • samarbeid med pasient/bruker pårørende, nettverk og andre fag-grupper.
 • kritisk refleksjon over egen faglig kompetanse og egnethet i psykisk helsearbeid.

Hva lærer du

Kunnskaper:

Kandidaten

 • har inngående kunnskaper om behandling, tilnærminger og metoder anvendt i psykisk helsearbeid.
 • kan med utgangspunkt i fagområdets historie og egenart analysere faglige problemstillinger og etiske dilemmaer i klinisk arbeid/praksis.
 • har inngående kunnskaper om egen rolle, ansvars- og funksjonsområde i samhandling med pasient/bruker, pårørende, nettverk og samarbeidspartnere.
 • har inngående kunnskap om gjeldende nasjonale retningslinjer og anbefalinger for behandling og lovverk om pasient/bruker og pårørendes rettigheter.

Ferdigheter:

 • kan utøve, systematisere, analysere og formidle erfaringsbasert og evidensbasert kunnskap.
 • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og utvikle faglig skjønn i utøvelse av forebyggende, behandlende og rehabiliterende arbeid

Generell kompetanse:

 • Kan analysere relevante forskningsmessige og etiske problemstillinger.
 • Har utviklet faglig og personlig kompetanse i møte med personer med psykiske helseproblemer og deres pårørende og nettverk.
 • Kan kommunisere faglige kunnskaper og ferdigheter på en reflekterende og kritisk måte og bidra til fagutvikling i psykisk helsearbeid.

Undervisnings- og eksamensspråk

Det blir i hovedsak undervist på norsk. Samisk språk kan benyttes der alle forstår samisk. Andre skandinaviske språk og engelsk kan benyttes.

Eksamensspråket er norsk. Studenter kan søke om å få oppgavesett og/eller besvare eksamen på et annet språk enn det som er fastsatt i emnebeskrivelsen jf. Forskrift om studier og eksamener § 20.


Undervisning

Veiledet praksis, inkludert individuell og gruppeveiledning.

8 ukers praksis à 30 timer pr. uke.

Praksisemnet gjennomføres i 3. semester av studiet og gjennomføres i helse- omsorgstjenesten i kommune, spesialisthelsetjenesten eller etter avtale med UIT.

Praksisveileder skal fortrinnsvis tilhøre samme faggruppe som studenten og bør ha master/videreutdanning i psykisk helsearbeid

Studenten skal utforme en personlig målsetting for praksis. Denne skal godkjennes av faglærer og praksisveileder. Faglærer og praksisveileder har et felles ansvar for veiledning av studenten i praksis, gjennomføre midt- og sluttevaluering av studentens oppnådde læringsutbytte og vurdere arbeidskravet til godkjent/ ikke godkjent.


Eksamen

Vurderingsform: Karakterskala:
Praksisvurdering Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Skriftlig oppgave og presentasjon Godkjent – ikke godkjent
Minimum 80 % oppmøte i praksis Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Kontinuasjonseksamen

Ikke bestått praksisemne medfører endret studieprogresjon og overflytting til neste kull. Antall forsøk i praksis reguleres av forskrift om studier og eksamener ved UiT - Norges arktiske universitet § 31.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: HEL-3037
 • Tidligere år og semester for dette emnet