Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2023

HEL-3037 Yrkesutøvelse i psykisk helsearbeid - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for helse- og omsorgsfag

Innhold

Praksis i psykisk helsearbeid utøves i kommunal helse- og omsorgstjeneste og spesialisthelsetjenesten. Praksis omfatter forebygging, behandling og rehabilitering til personer med psykiske lidelser, med rusproblematikk og somatiske følgetilstander.

Sentralt i psykisk helsearbeid er samarbeid med pasient/bruker pårørende, nettverk og fagpersonell på ulike nivå i helsetjenesten. Herunder inngår kunnskap om og utøvelse av psykisk helsearbeid i tråd med nasjonalfaglige retningslinjer for behandling og lovverk om pasient/bruker og pårørendes rettigheter.

Emnet utdyper:


Obligatorisk forkunnskapskrav

HEL-3163 Fagtradisjoner og kunnskapsformer i Psykisk helsearbeid, HEL-3164 Samarbeidsorienterte helsefremmende tilnærminger i psykisk helsearbeid, HEL-3165 Relasjon, samhandling og nettverk i psykisk helsearbeid

Hva lærer du

Kunnskaper:

Kandidaten

Ferdigheter:

Generell kompetanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

Det blir i hovedsak undervist på norsk. Samisk språk kan benyttes der alle forstår samisk. Andre skandinaviske språk og engelsk kan benyttes.

Eksamensspråket er norsk. Studenter kan søke om å få oppgavesett og/eller besvare eksamen på et annet språk enn det som er fastsatt i emnebeskrivelsen jf. Forskrift om studier og eksamener § 20.


Undervisning

Veiledet praksis, inkludert individuell og gruppeveiledning.

8 ukers praksis à 30 timer pr. uke.

Praksisemnet gjennomføres i 3. semester av studiet og gjennomføres i helse- omsorgstjenesten i kommune, spesialisthelsetjenesten eller etter avtale med UIT.

Praksisveileder skal fortrinnsvis tilhøre samme faggruppe som studenten og bør ha master/videreutdanning i psykisk helsearbeid

Studenten skal utforme en personlig målsetting for praksis. Denne skal godkjennes av faglærer og praksisveileder. Faglærer og praksisveileder har et felles ansvar for veiledning av studenten i praksis, gjennomføre midt- og sluttevaluering av studentens oppnådde læringsutbytte og vurdere arbeidskravet til godkjent/ ikke godkjent.