vår 2024
FYT-2130 Vurdering og tiltak i fysioterapi - 20 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved bachelorprogrammet i fysioterapi, og emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

FYT-1110 Fysiologisk grunnlag for bevegelse og funksjon, FYT-1120 Bevegelsesanalyse og funksjonsundersøkelse, FYT-1130 Samfunn og folkehelse

Innhold

Emnet bygger på og videreutvikler faglig innhold fra FYT-2110. Tiltak i fysioterapi vektlegges. Studentene introduseres til helsepedagogikk, videreutvikler kommunikasjonsferdigheter og lærer å støtte menneskers mestring og endringsprosesser. Undervisningen vektlegger både teori og øving av praktiske ferdigheter. Studentene lærer om samordning, pasientforløp, habilitering og rehabilitering, og fysioterapeuters rolle og arbeidsoppgaver der. Emnet gir studentene kunnskaper om betydningen av meningsfull aktivitet og arbeidsdeltakelse. Studentene får innføring i kartlegging av psykososialt arbeidsmiljø, lærer å gjøre ergonomisk kartlegging av arbeidsplasser og gjennomføre bevegelsesgrupper for arbeidstakere. Studentene lærer om profesjonalitet og etikk i yrkesutøvelsen, og refleksjon over/dokumentasjon av egen kunnskapsutvikling.

Hva lærer du

Kunnskap

 • Har kunnskap om fysioterapiprofesjonens samfunnsoppdrag
 • Kan beskrive patologiske prosesser ved sykdom og skader i muskel- og skjelettsystemet, sentralnervesystemet, hjerte- og karsystemet, respirasjonssystemet, og det endokrine system
 • Kan redegjøre for sammenhenger mellom patologiske prosesser, smerter og pasienters erfaringer
 • Har kunnskap om belastninger, og hvordan smerter, plager og sykdom kan oppstå og forebygges
 • Kjenner til hjelpemidler som fremmer bevegelse og funksjon, og har innsikt i tilpasning og formidling av disse
 • Har kunnskap om habilitering og rehabilitering og individuell plan, og kan forklare fysioterapeutens rolle i tverrfaglige team
 • Har kunnskap om modeller for pasientforløp og brukernes behov for koordinerte tjenester

Ferdigheter

 • Kan tolke og vurdere undersøkelsesfunn og bruke dem til å stille kliniske diagnoser som grunnlag for tiltak
 • Har innsikt i hvordan vedvarende funksjonsnedsettelse kan påvirke livskvalitet
 • Kan anvende kunnskap om mestring, og støtte pasienter til å ta i bruk egne ressurser
 • Har innsikt i hvilken betydning meningsfylt aktivitet og arbeidsdeltakelse har for helse
 • Kan dokumentere, kvalitetssikre og evaluere egen praksis

Generell kompetanse

 • Kan vurdere og diskutere etiske problemstillinger knyttet til klinisk utøvelse av fysioterapi
 • Kan reflektere over maktforhold, betydningen av profesjonalitet og egen rolle som yrkesutøver i møte med pasienter og brukere
 • Kan reflektere over egne samhandlings- og kommunikasjonsferdigheter i forbindelse med pasient- og brukerrettet virksomhet
 • Kan formidle fysioterapifaglig kunnskap tilpasset ulike målgrupper
 • Kan delta i faglig samarbeid og utveksle faglige synspunkter med annet helsepersonell

Undervisnings- og eksamensspråk

Det blir i hovedsak undervist på norsk. Samisk språk kan benyttes der alle forstår samisk. Andre skandinaviske språk og engelsk kan benyttes.

Eksamensspråket er norsk. Studenter kan søke om å få oppgavesett og/eller besvare eksamen på et annet språk enn det som er fastsatt i emnebeskrivelsen jf. Forskrift om studier og eksamener § 20.


Undervisning

Klinisk ferdighetstrening, gruppearbeid, egenstudier, bevegelsesaktiviteter, forelesninger, skriftlige arbeider, temadager, seminar.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Vekting: Karakterskala:
Mappevurdering 06.05.2024 14:00 (Innlevering) 0/1 A–E, stryk F
Muntlig eksamen 1/1 A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Praktisk arbeidskrav i gruppe, med tilhørende skriftlig arbeidskrav: medstudentundervisning Godkjent – ikke godkjent
Skriftlig, individuelt arbeidskrav: arbeidsplassvurdering Godkjent – ikke godkjent
Skriftlig arbeidskrav i gruppe: vurdering av vitenskapelig artikkel Godkjent – ikke godkjent
Skriftlig arbeidskrav i gruppe: habilitering, rehabilitering, nevrologi Godkjent – ikke godkjent
Skriftlig arbeidskrav i gruppe: refleksjonsnotat knyttet til medstudentundervisning Godkjent – ikke godkjent
Tilstedeværelse i klinisk ferdighetstrening og på temadager Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Kontinuasjonseksamen

Det gis mulighet til kontinuasjonseksamen og ny/utsatt eksamen i henhold til forskrift om studier og eksamener ved UiT - Norges arktiske universitet, § 26.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 20
 • Emnekode: FYT-2130
 • Tidligere år og semester for dette emnet