høst 2023
FSK-1100 Fiskeri- og havbruksvitenskap - 10 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk for bachelorprogrammet i fiskeri- og havbruksvitenskap. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

SVF-1512 Marin næringsutvikling 10 stp
SVF-1511 Fiskeriorganisering/-rett og næringsutvikling 5 stp

Innhold

Emnet skal legge et grunnlag for utvikling av en tverrfaglig forståelse av de marine næringene. Det vil bli gitt en innføring i de norske marine næringenes historiske utvikling, organisering og rammebetingelser etter 1970. Vilkårene for bærekraftig vekst innenfor fiskeri og oppdrett blir tematisert. Det vil videre bli presentert hvordan samspillet mellom ressursgrunnlag, teknologi, markeder, institusjoner, politikk, vitenskap og globalisering har påvirket næringsutvikling.

Hva lærer du

Etter fullført emne skal studenten

Kunnskap:

 • ha grunnleggende kunnskap om hovedtrekkene i utviklingen og organiseringen av norsk fiskeri- og oppdrettsnæring
 • kjenne til de grunnleggende nasjonale og internasjonale rammebetingelsene for utvikling i norsk sjømatnæring
 • ha kunnskap om fiskeri- og oppdrettsnæringens betydning i det norske samfunn
 • ha faglig kunnskap om de viktigste institusjoner og organisasjoner i tilknytning til fiskeri- og oppdrettsnæringen
 • ha grunnleggende kunnskap om miljømessige, sosiale, økonomiske og etiske aspekterfor en bærekraftig utvikling i sjømatsektoren

Ferdigheter:

 • kunne anvende kunnskaper og begreper om marin næringsutvikling i forbindelse med diskusjoner og presentasjoner
 • kunne identifisere og drøfte temaer og konfliktspørsmål i den aktuelle debatten om fiskeri, oppdrett og andre marine næringer
 • være i stand til å finne fram til relevant faglitteratur og kritisk vurdere ulike kilder
 • kunne disponere og skrive oppgaver som tilfredsstiller kravene til en akademisk tekst
 • kunne arbeide individuelt og i grupper for å løse tverrfaglige problemstillinger

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kunne redegjøre grunnleggende for organiseringen av marin næringsvirksomhet
 • kunne redegjøre for de norske marine næringenes plass i en internasjonal sammenheng
 • kunne drøfte fordeler og ulemper ved ulike tiltak med sikte på å utvikle og forvalte fiskeri- og oppdrettsnæringen i Norge
 • kunne betydningen av å samarbeide med andre og å kombinere ulike faglige tilnærminger i arbeidet for problemløsning i fiskeri- og oppdrettsnæringen 

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Det legges vekt på studentaktiv læring. Undervisningen omfatter blant annet forelesninger, seminarer, studentpresentasjoner, ekskursjon, gruppearbeid og veiledning. I tillegg må det påregnes en betydelig andel tid til egne studier.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 30.11.2023 09:00
5 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

IKomp Godkjent – ikke godkjent
Deltakelse i arbeid knyttet til ekskursjon Godkjent – ikke godkjent
Skriveseminar og gruppeoppgave Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Arbeidskravet i emnet består av tre deler som skal være bestått for å kunne gå opp til eksamen:

Del 1: Gjennomført iKomp, et nettbasertkurs i informasjonskompetanse

Del 2. Godkjent deltakelse i et skriftlig eller muntlig arbeid knyttet til studieplanfestet ekskursjon

Del 3: Obligatorisk deltakelse på skriveseminar og gjennomføring av en skriftlig gruppeoppgave, skrevet etter en vitenskapelig standard. Ramme 3000-5000 ord. Studentene vil bli inndelt i grupper av faglærer, og alle gruppedeltakerne må ha bidratt aktivt til gruppearbeidet.


Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke består siste ordinære eksamen. Kontinuasjonseksamen holdes som regel i slutten av februar eller tidlig mars.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: FSK-1100
 • Tidligere år og semester for dette emnet