vår 2024
ERN-3002 Klinisk ernæring 2 - 14 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på masterstudiet i klinisk ernæring ved UiT, og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet omfatter pediatrisk ernæring på barneavdeling, i poliklinikk og ved habiliteringsenhet. Emnet tar også for seg farmakologiske interaksjoner, samt kommunikasjon og formidling gjennom media.

Emnet omhandler i hovedsak patofysiologi og ernæringsbehandling av sykdommer hos barn innenfor spesialisthelsetjenesten. Emnet omhandler: diabetes type 1, svangerskapsdiabetes, gastrointestinale sykdommer, leversykdommer, nyresykdommer, metabolske sykdommer, overvekt og fedme, hjertesykdommer, kreftsykdommer, cystisk fibrose, utviklingsforstyrrelser, spisevansker, prematur-, og intensivnæring.


Anbefalte forkunnskaper

ERN-3000 Klinisk ernæring 1

Hva lærer du

Etter avsluttet emne skal studentene kunne:

Kunnskap:

 • redegjøre for patofysiologi, forekomst, diagnose og ernæringsbehandling av følgende innen pediatrien: gastrointestinale sykdommer, leversykdommer, nyresykdommer, diabetes type 1, metabolske sykdommer, overvekt og fedme, hjertesykdommer, kreftsykdommer, cystisk fibrose, epilepsi (ketogen diett), spisevansker, prematur, -og intensivernæring (inklusive brannskader).
 • redegjøre for patofysiologi, forekomst, diagnose og behandling av svangerskapsdiabetes, samt hyperemesis gravidarum.
 • redegjøre for behov for ernæringstilpasninger relatert til habilitering.
 • redegjøre for mat og farmakologiske interaksjoner

Ferdigheter:

 • kartlegge og vurdere et barns ernæringsstatus basert på anamnese som inkluderer bakgrunn for henvisning, energi- og næringsinntak, antropometriske målinger, vekstkurver og aktuelle blodprøver
 • analysere og tolke innsamlet informasjon og sammenlikne med referanser, anbefalinger og retningslinjer, og anvende dette til å stille en ernæringsdiagnose.
 • vurdere behov og gi individuelt tilpasset ernæringsbehandling, inkludert råd om morsmelk, morsmelkerstatning, berikning, næringsdrikker, sondeernæring, intravenøs ernæring og vitamin- og mineraltilskudd til barn med ernæringsutfordringer
 • arbeide tverrprofesjonelt, og anvende sin spisskompetanse for å bidra til et helhetlig tjenestetilbud.
 • formidle ernæringsbehandling til barn, pårørende og helse- og omsorgspersonell.
 • formidle ernæringstema muntlig og skriftlig i media
 • anvende kunnskap om farmakologiske interaksjoner i kostveiledning.

Generell kompetanse:

 • anvende sine kunnskaper og ferdigheter i selvstendig og tverrfaglig fagutøvelse som klinisk ernæringsfysiolog i behandling av barn.
 • kommunisere kunnskap om kosthold og ernæring på en vitenskapelig, men lettforståelig måte.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

 • Forelesninger og seminarer
 • Case- og pasientrelaterte oppgaver
 • Pasientsimulering
 • VITERN (kritisk artikkellesing og presentasjon)

Det vil gjennomføres pasientsimuleringer i dette emnet.

Undervisningsspråket er i utgangspunktet norsk, men det kan bli aktuelt med forelesninger på andre skandinaviske språk, og/eller engelsk.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 04.06.2024 09:00
4 Timer Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Muntlig presentasjon VITERN Godkjent – ikke godkjent
Populærvitenskapelig artikkel Godkjent – ikke godkjent
Innlevering case Godkjent – ikke godkjent
Muntlig presentasjon case Godkjent – ikke godkjent
Pasientsimulering Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • Muntlig presentasjon av VITERN-oppgave
 • Skrive en populærvitenskapelig artikkel med ernæringsfaglig tema
 • Skriftlig innlevering av casearbeid
 • Muntlig presentasjon av pasientgrupper
 • Deltakelse på pasientsimulering

Kontinuasjonseksamen

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 14
 • Emnekode: ERN-3002
 • Tidligere år og semester for dette emnet