høst 2023
DTE-2800 Datamaskingrafikk - 10 stp

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak:

 • generell studiekompetanse og bestått realfagkurs, eller
 • bestått 1-årig forkurs for ingeniørutdanning, eller
 • 2-årig teknisk fagskole etter rammeplan fastsatt av departementet 1998/99 og tidligere studieordninger

*For å få opptak til enkeltemner på grunnlag av Y-veien, må søkeren oppfylle opptakskriteriene for Y-vei til studieprogrammet som emnet inngår i. I tillegg må søkeren oppfylle eventuelle forkunnskapskrav som er spesifisert for det konkrete emnet de søker opptak til. Det gis begrenset studierett til det spesifikke emnet - på samme måte som realkompetansesøkere.

Søknadskode: 9391


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

ITE1809 Datamaskingrafikk og spillprogrammering 10 stp

Innhold

Pensumet er innrettet på 3D-grafikk for spill og simuleringer og vil ta utgangspunkt i aktuelle 3D-grafikk plattformer.

3D grafikkprogrammering:

 • Grunnleggende bruk av aktuelt 3D API og verktøy.
 • Grunnleggende vektor, matriseregning og transformasjoner.
 • Grunnleggende shaderprogrammering.
 • Bruk av tekstur, lys, farger og materialer.
 • Animasjon/game-loop.
 • Brukerinput.
 • Enkel kollisjonsdeteksjon.
 • Anvende 3D modeller i spill.
 • Anvende tekstur på 3D modeller.
 • Grunnleggende anvendelse av fysikkmotor.

Anbefalte forkunnskaper

DTE-2509 Databaser og webapplikasjoner 1, DTE-2605 Programmering 1, ITE1805 Databaser og webapplikasjoner 1, ITE1900 Programmering 1, ITE1901 Programmering 2

Hva lærer du

Kunnskaper og forståelse:

 • Kunnskap om grunnleggende 3D transformasjoner med vektor og matriseregning.
 • Kunne forklare konsepter og begreper som verteks, polygon, primitiv, mesh, graphics pipeline, tekstur, lysberegning, normalvektorer, shader, frustum.
 • Kunnskap om grunnleggende shaderprogrammering og GLSL ES.
 • Kunnskap om programmering og bruk av lys, teksturer, farger og materialer i forbindelse med 3D-grafikk.
 • Kjenne til grunnleggende datastrukturer som kan brukes til å representere 3D modeller.
 • Kunne anvende 3D modeller, laget i eksterne verktøy, i egne programmer.
 • Kunnskap om fysikkmotorer brukt i forbindelse med 3D-grafikk og simuleringer.

Ferdigheter:

 • Innsikt i hvordan man bruker Javascript til utvikling av 3D-grafikk og spill som fungerer i standard nettleser.
 • Kunne bruke standard utviklingsverktøy.
 • Kunne benytte og lage enkle shaderprogrammer.
 • Kunne utvikle spill som inneholder styrbare og bevegelige (teksturerte) 3D-figurer, terreng og lyskilder.
 • Kunne konvertere, eksportere og importere 3D modeller.
 • Kunne reflektere over valg av verktøy til bruk til 3D-grafikk og spill.
 • Kunne bruke fysikkmotor i forbindelse med utvikling av simuleringer og spill.

Kompetanse:

 • Skal ha ervervet seg tilstrekkelig fagterminologi til å kunne medvirke i faglige diskusjoner innenfor fagområdet 3D-grafikk og grunnleggende spillprogrammering.
 • Kan formidle kunnskap om datamaskingrafikk og programmeringstekniske momenter tilknyttet simuleringer og spill.
 • Kjennskap til planlegging og gjennomføring av større programmeringsprosjekter, både alene og som deltaker i en gruppe.
 • Kjennskap til etiske konsekvenser av teknologiske valg og løsninger.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnets læringsutbytte skal formidles gjennom 6 undervisningstimer per uke i løpet av høstsemestret.

Undervisning er tilgjengelig både for campus og nettstudenter. Nettstudenter kan følge forelesning direkte eller det kan ses som opptak i ettertid. Alle studenter har tilgang til opptak.

Emnet gjennomføres som teoretisk kunnskapsformidling, via praktiske øvinger og veiledning.

Studentenes ferdigheter fremmes gjennom:

 • Frivillige øvingsoppgaver.
 • Elektroniske tester, kontrollspørsmål knyttet til gjennomgått stoff.
 • Obligatoriske øvingsoppgaver.
 • Gruppearbeid.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Vekting: Varighet: Karakterskala:
  
Skriftlig skoleeksamen 1/2 2 Timer A–E, stryk F
Mappevurdering 1/2 A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Øvinger Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Totalt fire obligatoriske øvinger hvor alle må være levert.

Mer info om mappevurdering

I mappen vil det inngå både individuelle oppgaver og gruppeoppgaver.

Kontinuasjonseksamen

Kontinuasjon på skriftlig skoleeksamen tilbys. Dette gjøres i påfølgende kontinuasjonsperiode. Ved ikke bestått på mappen må emnet tas på nytt ved neste gjennomføring.

Det er ikke et krav om at alle eksamensdelene må tas opp ved nytt eksamensforsøk.


 • Om emnet
 • Studiested: Narvik | Bodø | Nettbasert |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: DTE-2800
 • Tidligere år og semester for dette emnet