vår 2023
DTE-2781 Bacheloroppgave i datateknikk - 20 stp

Emnetype

Emnet et forbeholdt studenter med studierett på studieprogrammet Datateknikk og kan ikke tas som enkeltemne. Emnet tilbys hvert vårsemester, men studentene begynner planlegging av sitt prosjekt i høstsemesteret forut.

Progresjonskrav: Bestått 100 studiepoeng fra 1. og 2. klasse innen samme studieprogram innen 1. oktober semesteret, eller 130 studiepoeng innen samme studieprogram innen 5. januar før DTE-2781 starter. Studentene skal ha gjennomført Ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder, samt Systemutvikling. Alle emner som er relevante for selve oppgaven må også være bestått. Dette avgjøres av emneansvarlig.


Opptakskrav

Bestått 100 studiepoeng fra 1. og 2. klasse innen samme studieprogram innen 1. oktober semesteret, eller 130 studiepoeng innen samme studieprogram innen 5. januar før DTE-2781 starter. Alle emner som er relevante for bacheloroppgaven må også være bestått. Dette avgjøres av emneansvarlig/studieprogramleder. Forkunnskapskrav: studentene skal ha gjennomført Ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder, samt Systemutvikling.

Obligatorisk forkunnskapskrav

DTE-2604 Systemutviklingeller ITE1807 Systemutvikling

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

IHP1600 Bacheloroppgave i datateknikk 20 stp

Innhold

Bacheloroppgaven er en gruppeoppgave med minimum 2, maksimum 4 studenter og gjelder for alle kategorier studenter. Studentene må fortrinnsvis skaffe oppgavene selv, men det er til enhver tid en pool med oppgaver tilgjengelig. Arbeidet med å finne en oppgave bør startes i høstsemesteret for en Bacheloroppgave som normalt gjennomføres i vårsemesteret. Når oppgaven er godkjent, forutsettes det at følgende utarbeides i løpet av Bacheloroppgaven:

 • Oppgavebeskrivelse
 • Forprosjektrapport
 • Kravspesifikasjon, med endelig avgrensing av oppgaven
 • Milepæler, en eller flere prototyper som forevises veileder / oppdragsgiver (der hvor dette passer i forhold til type oppgave)
 • Bruker- og systemdokumentasjon
 • Test rapport (der det passer)
 • Poster
 • Sluttrapport
 • Presentasjoner av prosjekt, progresjon, og resultater

Oversikten over er grov, og passer for typiske programmeringsoppgaver. Ved andre typer oppgaver kan dokumentasjonskravet være annerledes. Det vises det til «Rettledning for studenter og veilere» som er publisert på vårt Learning Management System (LMS)

Rapporten / produktet presenteres i plenum ca. i begynnelsen av juni. I tillegg gjennomføres en midtveispresentasjon medio mars, hvor gruppen presenterer prosjektet; - hva er oppgaven, utfordringer og framdriftsstatus.


Hva lærer du

Læringsutbytte

Bacheloroppgaven skal gi studenten erfaring i gjennomføring av et større prosjekt for å løse en oppgave, arbeide sammen i en gruppe og fordele arbeidet mellom seg. Studenten skal videre gis øvelse i praktisk og muntlig kommunikasjon gjennom rapportskriving, og øvrig dokumentasjon av arbeidet.

Bacheloroppgaven avslutter studentens studieprogram og skal integrere viktige deler av studieprogrammets faglige innhold. Etter gjennomført bacheloroppgave har studenten tilegnet seg:

Kunnskap

 • Kandidaten kan analysere nye momenter eller områder innen en selvvalgt del av sitt fagområde.
 • Kandidaten jobber med metodisk arbeid, har refleksjon over egen fagutøvelse og evne til systematisk/vitenskapelig vurdering.
 • Kandidaten kan planlegge og utføre en selvstendig oppgave, formulere problemstillinger og analyse disse med utgangspunkt i både teoretisk og empirisk materiale samt gjennomføre en oppgave på en metodisk tilfredsstillende måte.
 • Kjenner til og kan begrunne relevante metoder og arbeidsmåter innenfor IT-faglig forsknings- og utviklingsarbeid.
 • Kandidaten kan framstille dokumentasjon og vitenskapelige rapporter.

Ferdigheter

 • Kandidaten kan formulere konkrete problemstillinger av samfunnsmessig interesse innen fagområdet.
 • Kandidaten kan identifisere og vurdere litteratur som er relevant for problemstillingen.
 • Kandidaten kangå i dybden på avgrensede problemstillinger og utarbeide konkrete løsningsalternativer på problemet.
 • Kandidaten kan dokumentere og formidle resultatene fra prosjektarbeidet på en systematisk/vitenskapelig måte.
 • Kandidaten kan gjøre begrunnede valg av teknologi og metoder ved løsning av en IT-faglig problemstilling.
 • Kandidaten kan gjennomføre et prosjekt innen gitte tidsrammer og i henhold til gjeldende krav til oppfølging og rapportering.

Generell kompetanse

 • Kandidaten har innsikt i vitenskapelig redelighet og forståelse for etiske problemstillinger som er av relevans for problemstillingen.
 • Kandidaten er bevisst om problemstillingens og arbeidets konsekvenser for enkeltmennesker, bedrift og samfunn.
 • Kandidaten kan formidle fagstoff skriftlig og muntlig.
 • Kandidaten kan integrere tidligere ervervede kunnskaper og være i stand til å tilegne seg ny kunnskap i løsning av en problemstilling.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Studentene skal selv organisere og være drivkraften i arbeidet. Arbeidet organiseres som et prosjekt. Til hjelp i dette arbeidet tilbys en del ressurser, blant annet veiledningsressurser, som studentene selv må ta i bruk.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Karakterskala:
Oppgave Innlevering: 06.06.2023 kl. 12:00 A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Oppgavebeskrivelse Godkjent – ikke godkjent
Forprosjektrapport Godkjent – ikke godkjent
Kravdokument Godkjent – ikke godkjent
Statusmøter Godkjent – ikke godkjent
Midtveispresentasjon Godkjent – ikke godkjent
Poster Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Studenten skal levere en oppgavebeskrivelse som må godkjennes.

Basert på den skal det skives en forprosjektrapport med et kravdokument som må godkjennes.

Det skal holdes flere statusmøter med veilederen.

Prosjektet skal presenteres på en midtveispresentasjon.

Det skal lages en poster. Posteren skal publiseres på instituttets webside og presenteres i en postersesjon.


Kontinuasjonseksamen

Det gis ikke kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Narvik | Bodø | Nettbasert |
 • Studiepoeng: 20
 • Emnekode: DTE-2781
 • Tidligere år og semester for dette emnet