vår 2024
BVE-3030 Mangfold og inkludering i et flerkulturelt perspektiv - 15 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter som følger studiet Master i barnevernsarbeid. Emnet kan ikke tas som et enkeltemne.

Innhold

Emnet skal gjøre studentene i stand til å reflektere rundt betydningen av kulturelt mangfold og hvordan det påvirker møter mellom mennesker. Emnet retter seg særlig mot arbeid med barn, unge og familier og hvordan deres kulturelle bakgrunn i samvirkning med andre sosiale kategorier kan innvirke på hverdagslivet generelt, og møte med hjelpeapparatet og barnevernet spesielt. Etter endt emne skal studentene kunne kritisk reflektere over ulike diskurser, perspektiver og teorier om mangfold og inkludering.

Hva lærer du

Ved bestått emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten har:

• avansert kunnskap om teorier og perspektiver på betydningen av mangfold, kulturelle forskjeller og sosial ulikhet for barn, unge og familier i utsatte livssituasjoner.

• avansert kunnskap om hvordan kulturell identitet og sosial tilhørighet kan innvirke på barn, ungdommer og familiers hverdagsliv.

• avansert kunnskap om hvordan flerkulturelle barn, unge og familier opplever møter med hjelpeapparatet.

• avansert kunnskap om hvordan ulike perspektiver på barn og barns utvikling kan ha betydning for barn, unge og familiers mulighet for medvirkning og deltakelse.

• inngående kunnskap om tverrfaglig og tverrprofesjonelt samarbeid i arbeid med barn og familier.

• avansert kunnskap om tilnærminger for barnevernfaglige vurderinger

Ferdigheter

Kandidaten kan:

• reflektere over og kritisk analysere hvordan egen kulturelle og sosiale bakgrunn påvirker profesjonsutøvelse i et mangfoldig samfunn.

• analysere, anvende og reflektere over ulike teorier og perspektiver i et flerkulturelt perspektiv.

• analysere og forholde seg kritisk til begrepet ‘barnets beste’ og hvordan begrepet kan anvendes i et flerkulturelt perspektiv.

• analysere hvilken betydning kulturelle forskjeller, sosial ulikhet, samt levekår og boforhold kan ha for hjelpebehov hos barn, unge og familier.

• analysere og reflektere kritisk over begrepet barnets beste, og anvende kunnskap på måter som fremmer gode relasjoner til det beste for barnet.

• formidle og redegjøre for faglige vurderinger av barns omsorgssituasjon.

• anvende kunnskap og analytiske ferdigheter i miljøterapeutisk tilnærming til barn og unge

Generell kompetanse

Kandidaten

• har kunnskap om flerkulturelle perspektiver, og betydningen av disse i kunnskapsproduksjon, fagutvikling og profesjonsutøvelse.

• kan anvende flerkulturelle perspektiver i barnevernsfaglig arbeid

• kan utøve kritisk og etisk refleksjon i barnevernssarbeid generelt og over egen profesjonsutøvelse.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Det kan forventes en del undervisning på engelsk


Undervisning

• forelesninger

• selvstudier

• ulike studentaktive læringsformer individuelt og i grupper

• seminarer


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 11.03.2024 09:00 (Utlevering)
15.03.2024 14:00 (Innlevering)
5 Dager A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Arbeidskrav 1 Godkjent – ikke godkjent
Obligatorisk tilstedeværelse Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

• Ett skriftlig arbeidskrav

• Det kreves tilstedeværelse på minimum 70 % av all undervisning i emnet.


Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emne.
  • Om emnet
  • Studiested: Nettbasert |
  • Studiepoeng: 15
  • Emnekode: BVE-3030
  • Tidligere år og semester for dette emnet